Løgumkloster Kirke og Sogn

Status for byggearbejder

Lige nu i kirken

Marts:
I de sidste par dage af januar afmonterede Marcussen & Søn orgelet fra 1960erne. Orgelet skal udbygges og istandsættes. I denne forbindelse rykkes orgelpulpituret ca. en meter frem. Herved bliver der også bedre plads til kirkens kor på pulpituret.
Der etableres også en ny trappe til pulpituret med adgang fra kirken.
I ugerne efter nedtages eller indpakkes kirkens historiske inventar. Kirkens bænke nedtages, og der påbegyndes opstilling af stillads i kirkens to vestligste fag. Stilladsopstillingen vil tage nogle uger, hvorefter restaureringsarbejderne på kirkens hvælv og murværk kan påbegyndes. En betydelig del af dette arbejde er afrensning af kalkdekorationer og murværk for de sodaflejringer, der blev forårsaget af branden i dormitoriet i begyndelsen af 2012.
Arbejdet med afrensning af hvælv og murværk udføres i hele kirken og vil pågå frem til sensommeren i år.
Der vil løbende blive lagt billeder ind på www.loegumkloster-kirke.dk under menu punktet ”Interiørprojekt”   

Juni:
Renovering
Renoveringen går helt efter planen. Vi forventer inden udgangen af juni måned at afslutte kalkning af hvælvingerne i hoved- og sideskibe – fase 1. Derefter skal alt stilladset flyttes over i korsskæringen og sidekapellerne – fase 2. Læs mere om renoveringen i artiklen ”Nyt fra Løgumkloster Menighedsråd”.
Der vil løbende blive lagt billeder ind på www.loegumkloster-kirke.dk under menu punktet ”Interiørprojekt”. Derudover kan man også besøge glasgangen i Løgumkloster Kirke, hvor der er ophængt plancher, som beskriver projektet.

September:
Arbejderne i Løgumkloster kirke er i fuld gang og foregår i et stort samspil mellem mange aktører; konservatorer, murere, tømrere, snedkere, arkitekter, designerer med flere. Nogle arbejder er synlige for det blotte øje i kirkerummet, andre spændende processer foregår rundt om i landet på de enkelte håndværkeres værksteder.

Kalkningsarbejder mm.
Kalkningsarbejderne i kirkens vestlige del er nu afsluttet. Kalkningsarbejderne har indeholdt en hvidtning af krydshvælvene i hoved og sideskibe. Herudover er hvælvene i vinduernes lysninger kalket hvide, og bundfalsen er påført indfarvet kalkmørtel. Alle vinduer er desuden eftergået af glarmester, hvor revnede ruder er skiftet, og vinduer rengjort.
Disse arbejder medfører et ’nyt lys’ til kirken, idet lyset nu reflekteres i de hvidtede flader.
De rene hvide flader fremhæver desuden flot kalkkonservatorens arbejder, idet de retoucherede kalkmalerier i hvælvene og buerne nu står flot frem på fladen.

Skt. Jørgen kalkmaleri
Kalkmaleriet af Skt. Jørgen på næstsidste pille i det sydlige sideskib er bearbejdet til ende af kalkkonservatoren. Yderligere arbejder eller videre restaurering vil være retouchering på grundlag af gætværk og udføres derfor ikke. Hvis der havde foreligget billeddokumentation af kalkmaleriets tidligere fremtoning, kunne en yderligere retouchering have kommet på tale, en sådan dokumentation foreligger midlertidigt ikke. Man kan dog glædes over det fremkomne motiv.

Andre arbejder i kirkerummet
Stilladset der har været opsat i kirkens vestlige ende er ved at blive flyttet til kirkens korsarm og østlige ende for de fortsatte kalkningsarbejder.

De gamle radiatorer er i en proces med at blive afmonteret og fjernet fra kirken, idet en opgradering af varmesystemet vil finde sted. I alle processer med demontering af kirkens inventar foregår det med respekt overfor det historiske inventar, enkelt elementer, såvel som bygningskrop. Dette har bl.a. medført, at det har været svært at demontere nogle af de gamle støbejernsradiatorer, disse er derfor blevet skåret op i flere stykker, før de kunne bugseres ud af kirken.

Andre arbejder indbefatter, at tømreren bl.a. er i gang med at udvide pulpituret for plads til det ombyggede orgel og fremrykningen af orgelpulpituret, der er fra o. 1510. Elektrikeren er desuden i gang med at føre el frem til den nye belysning, disse arbejder er svære at se, idet ledninger mm forsøges skjult.

Ej heller synligt for beskueren er, at konservatoren har udført konserveringsarbejder på helligkorsgruppen fra o. 1325 i korbuen, disse arbejder er fortsat afdækket for de fremtidige arbejder. Konservatoren kan dog berette om den bemærkelsesværdige størrelse på gruppen, idet sidefigurerne er over mandshøjde høje!

Arbejder uden for kirken

Nogle konservatorarbejder må foretages i kirken, mens andre af kirkens relikvier mm. er blevet nænsomt nedtaget og flyttet på værksted for arbejderne.

Designerne arbejder på den endelige udformning af stole og andet mindre inventar. Snedkeren påbegynder bygning af de nye kirkebænke efter sommerferien.  Herudover arbejdes der med at få de bedste løsninger på lys og lyd og udformning af diverse mindre detaljer, der alle bibringer til den endelige helhed af interiørprojektet. 

Plancher
Læs Plancherne her