Løgumkloster Kirke og Sogn

Levende Kulturarv - Lebendiges Kulturerbe - A Living Cultural Heritage

Levende Kulturarv
Omkring 1170 ankom en flok munke fra Cistercienserordenen til Løgum. Stedet kaldes nu Løgumkloster.
De gjorde deres kirke til et UNDERVÆRK I RØDBRÆNDT TEGL. Den er i dag en af Nord- og Østersøområdets smukkeste cistercienserkirker opført i tegl, en harmonisk enhed af form og ånd.
Cistercienserne er blevet kaldt DE FØRSTE EUROPÆERE, fordi deres orden var den første fælleseuropæiske organisation i middelalderen ud over den kristne kirke selv. Munkene gjorde Løgumkloster til en del af denne imponerende historie, som begyndte år 1098 i det nordøstlige Frankrig.
Munkene i Løgum kaldte deres kloster LOCUS DEI, latin for “Guds Sted”. Her søgte de at tjene Gud ud fra en vision om sammenhæng mellem livsideal og livsførelse, tro og kultur, om spiritualitet som en helhed af ånd og krop.
Med reformationen i 1500-tallet sluttede munkelivet i Løgumkloster, men kirkelivet fortsatte i evangelisk-luthersk udgave. Som et enestående vidnesbyrd om cisterciensisk spiritualitet er kirken blevet det inspirerende midtpunkt for nye kirkelig-kulturelle initiativer og institutioner, der sammen med andre tiltag præger Løgumkloster i dag.
Det er LEVENDE KULTURARV, der er hjerteslaget i Løgumkloster.


Lebendiges Kulturerbe
Um das Jahr 1170 kam eine Gruppe von Mönchen aus dem Zisterzienserorden nach Lügum, dänisch: Løgum. Der Ort heißt heute Lügumkloster, dänisch: Løgumkloster. Sie machten die Kirche zu einem WUNDERWERK IN GEBRANNTEN BACKSTEINEN. Sie ist heute eine der schönsten aus Backstein errichteten Zisterzienserkirchen des Nord- und Ostseeraumes, eine harmonische Einheit von Form und Geist.
Die Zisterzienser hat man DIE ERSTEN EUROPÄER genannt, weil ihr Orden neben der Kirche selbst die erste gemeinsame europäische Organisation im Mittelalter war. Die Mönche machten Lügumkloster zu einem Teil dieser eindrucksvollen Geschichte, die 1098 im nordöstlichen Frankreich begann.
Die Mönche in Lügum nannten ihr Kloster LOCUS DEI, lateinisch für „Ort Gottes“. Hier versuchten sie, Gott zu dienen von einer Vision her über den Zusammenhang zwischen Lebensideal und Lebensführung, Glaube und Kultur, über Spiritualität als eine Ganzheit von Geist und Körper.
Mit der Reformation im 16. Jahrhundert endete das Mönchsleben in Lügumkloster, aber das kirchliche Leben blieb weiter bestehen in der evangelisch-lutherischen Form. Als ein einzigartiges Zeugnis zisterziensischer Spiritualität ist die Kirche heute ein Zentrum neuerer kirchlich-kultureller Initiativen und Institutionen, die zusammen mit anderen Unternehmungen das heutige Lügumkloster prägen.
Es ist ein LEBENDIGES KULTURERBE, das den Herzschlag Lügumklosters darstellt.


A Living Cultural Heritage
Around 1170 a group of Cistercian monks arrived at Loegum. The place is now called Loegumkloster. They made their church a MIRACLE OF RED BRICK. Here it still stands, one of the most beautiful red-brick Cistercian churches in Scandinavia, north Germany, and Poland, and a harmonious unity of form and spirit.
The Cistercians have been called THE FIRST EUROPEANS, since they were the first communal European organization in the Middle Ages apart from the Christian church itself. The monks made Loegumkloster part of this impressive history, which began in 1098 in north-east France.
The Loegum monks called their monastery LOCUS DEI, Latin for ‘the place of God’. Here they sought to serve God through their vision of a link between the ideal and the conduct of life, between faith and culture, with spirituality as a unity of body and spirit.
The Reformation in the 16th century ended monastic life in Loegumkloster, but church life continued in a Lutheran tone. With its unique witness to Cistercian spirituality the church has become the inspirational centre for new church and cultural initiatives and institutions which together with other initiatives characterize Loegumkloster today.
The heartbeat of Loegumkloster is its LIVING CULTURAL HERITAGE.

Om kirkebladet
Info om uddeling af kirkebladet og adgang til tidligere numre i Pdf-form
Europæiske cistercienserklostre
”Det Europæiske Forbund af Cisterciensiske Klostre og Klostersteder”.
Aftensang i Løgumkloster Kirke
Kl. 17.30 alle hverdage, onsdage med altergang