Løgumkloster Kirke og Sogn

Referater

 

Referat af menighedsrådsmøde i Løgumkloster Menighedsråd d. 9. juni 2022 kl. 16 på Løgumkloster Refugium

 

 

 • Budget 2023

Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager

 

Løgumkloster Sogns menighedsråd cvr-nr 56316418, budget 2023, bidrag budget afleveret d. 09-06-2022 17.06

_____________________________________________

 

Derefter ordinært menighedsrådsmøde:

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard (afbud), LisEmma Søvik (afbud), Kjeld Outzen, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup, Jennifer Hoogland og Dorthe Lindholm Olesen

 

 

 

 1. Orientering fra formand

Arrangement 4+

Afskedsreception Poul Skjølstrup d. 11.9

Høstgudstjeneste 2. 10.

 

 1. Orientering fra kasserer

Menighedsrådet har besluttet at Helle Skaarup er kasserer.

 

 1. Orientering fra sognepræst

Veloverståede pinsearrangementer samt grundlovsmøde.

 

 1. Orientering fra kirkeværge

Kirkeværgen orienterede om igangværende og kommende projekter. Der skal opstilles ny flagstang med hejs. Der opstilles to nye bænke. Der etableres blomsterbed ved indgangen til kirken blandt andet til brug i kirken.

 

 1. Orientering fra medarbejderrepræsentant

Dennis Bang Fick blev genvalgt som medarbejderrepræsentant. Maj-Britt Udh stopper som kirkesanger, da hun har fået nyt job. Søndag d. 19. 6 siger vi farvel til hende efter gudstjenesten.

 1. Orientering fra udvalg
 • Provstiudvalg

Orientering vedr. budgetsamråd 22. 3. 2022

 • Diakoniudvalg
 • Kommunikationsudvalg

Drøftelse af kirkens samlede kommunikation. Punktet udsættes til hjemmesiden er helt på plads.

 • Børne- og ungeudvalg: Der har været afholdt børne-familiegudstjeneste og arrangement for 4. årgang som erstatning for minikonfirmandundervisning for dem.  Næste børne-familiegudstjeneste er 8.9. i samarbejde med Højskolen.
 • Musikudvalg

 

 1. Medarbejderudvalg

Vi er igang med processen med at ansætte organist og skal derefter i gang med at ansætte kirkesanger.

 1. Evt.

 

 1. Lukket punkt

 

 

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 19. maj 2022 kl. 19.00
Deltagere: Else Marie Dam-Jensen, Kjeld Outzen, Helle Skaarup, Ida Marie Krogh Skau, Sten Haarløv, Heine Holmgaard, Svend Rasmussen, Jennifer Hoogland og Dorthe Olesen
Velkommen til 1. suppleant Jennifer Hoogland, som officielt indtræder i MR fra junimødet d. 9. 6. Kjeld Outzen udtræder af MR, da han flytter fra sognet.

 Dagsorden/referat

1. Orientering vedr. ny hjemmeside
Ved Rasmus Rysgaard, fa. Vostok
Vi fik en orientering om  og drøftelse af den nye hjemmeside.
2. Orientering fra formand
Bogen om Løgumkloster Kirkes inventar
Bugenhagenmedalje til Ellen Blume 12. 6. 2022
Afskedsreception Poul Skjølstrup 11. 9. 2022. Der nedsættes et udvalg bestående af Helle, Else marie og Dennis.
     Arrangement 4+ 22. 8. 2022 - Munke, mjød og middelalder - Løgumkloster Klokkerorden blev drøftet.

3. Orientering fra kasserer
Vi indledte en brainstorm vedr. mulige besparelser på budgettet for 2023.
Kvartalsrapporten blev godkendt.
Kassererrollen deles mellem Jennifer Hoogland og Helle Skaarup

4. Orientering fra sognepræsten
Orientering om sangcenterplaner i Tønder Kommune
Klosteraftener 20.9 Christian Gottlieb, 30.11 Elof Westergaard

5. Orientering fra kirkeværge
Der arbejdes på lydproblemer i kirken og med sikring af lysekroner.
De projekter, der er aftalt for 2022, færdiggøres af kirkens arkitekt.
Svend Rasmussen overtager midlertidig kirkeværgeposten.

6. Orientering fra medarbejderrepræsentant

7.  Orientering fra udvalg
●    Provstiudvalg
Orientering vedr. budgetsamråd 22. 3. 2022 udsættes til næste gang
●    Diakoniudvalg
Evaluering af forårsfester 25. og 26. 4. 2022. Det blev besluttet, at fremadretter vender Hellig tre kongers festerne tilbage.
Der bliver kirkefrokost i forbindelse med høstgudstjenesten d 2. 10. 2022
●    Hjemmesideudvalg
●    Kommunikationsudvalg
Drøftelse af kirkens samlede kommunikation. Punktet udsættes.
●    Børn og ungeudvalg: Børnefamiliegudstjeneste og minikonfirmanddag for 4. klasse er planlagt.
●    Udstillingsudvalg: Fernisering med Adi Holzer d. 26. 6. kl 11.30.
●    Jubilæumsudvalg (Løgum Kloster 850 år). Der arbejdes på sagen.
●    Sognehusudvalg Arbejdet er igangsat.

8. Medarbejderudvalg
    Arbejdet med ansættelse af ny organist. Ansættelsesprocessen er i gang.

9. Evt.

10. Lukket punkt

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 20. april 2022  kl. 19.00

Til stede: Elsemarie Dam-Jensen, Kjeld Outzen, Svend Rasmussen, Heine Holmgaard, Sten Haarløv, Helle Skaarup, Dennis Christopher Bang Fick, Ida Marie Krogh Skau. Afbud fra Dorthe Lindholm Olesen og LisEmma Søvik

 

   Dagsorden

1. Orientering fra formand

Vedrørende tiltag vedr. ukrainere i Tønder Kommune: Vi har været i kontakt med kommunen og tilbudt at stille faciliteter til rådighed ved behov.

Gøglergudstjeneste planlægges til årets Mærken.

 

2. Orientering fra kasserer

Budget 2023. Provstiudvalget har udmeldt væsentlige besparelser. 

Et lille udvalg har indledt overvejelserne mht hvor Løgumkloster Kirke kan spare, og der arbejdes videre i medarbejdergruppen og på næste menighedsrådsmøde.

 

3. Orientering fra sognepræsten

Forårsfest erstatter helligtrekongersfest

20/9 er der Klosteraften med Christian Gottlieb: Guds eget Rusland

Planlægning af Klosteraften i november: Elof Westergaard om kirkegårdskultur

Dansk-tysk sommerfest med start i præstegårdshaven 15/6 kl 15 med efterfølgende forevisning af film i Den Gamle Biograf.

 

4. Orientering fra kirkeværge

Konsulentrunde 19/04: rampe ved Dronningedøren etableres efter oplæg fra arkitekt. 

Der skal søges midler til, at gulvet ved turistindgangen hæves samt døren fjernes mellem glasgang og portrum.

Ringmuren mod refugiet skal renoveres efter oplæg fra arkitekt.

Der er indkøbt en supplerende stemme til orglet, som søges indbygget.

 

5. Orientering fra medarbejderrepræsentant

Der er generelt en god stemning og et godt samarbejde i medarbejdergruppen.

 

6. Evaluering af det nuværende kirkeblad

Format, pris, medie og redaktionel linje blev diskuteret. Som forsøg bliver det næste nummer af kirkebladet reduceret til 16 sider. På næste møde diskuteres kirkens samlede kommunikation.

 

6.  Orientering fra udvalg

 • Provstiudvalg

Orientering vedr. budgetsamråd 22. 3. 2022 (slides og referat vedhæftet)

 • Diakoniudvalg

Aktiviteterne fortsætter med mange engagerede frivillige

 • Hjemmesideudvalg

Den nye hjemmeside er fortsat under opbygning

 • Kommunikationsudvalg

Nyt vedr. strategi for PR-tiltag

Rasmus Rysgaard fra firmaet Vostok kommer med et oplæg på næste møde.

 • Børn og ungeudvalg

Der arbejdes på et mere samlet koncept for kirkens tilbud til børn og unge.

 • Udstillingsudvalg

Udstillingen ”Skoven og lyset” åbnede palmesøndag.

 • Jubilæumsudvalg (Løgum Kloster 850 år)

Udvalgsarbejdet er i fuld gang

 • Sognehusudvalg 

 

9. Medarbejderudvalg

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg til organiststillingen.

Kommunikationen mellem medarbejdere og menighedsråd/udvalg blev diskuteret.

 

10. Evt.

Poul Skjølstrup Larsen planlægger at spille en afskedskoncert den 31/7-2022

11. Lukket punkt

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard (afbud), LisEmma Søvik (afbud), Kjeld Outzen, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup og Dorthe Lindholm Olesen

Dagsorden

1. Regnskab 2021
Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager
Trine Ellemann gennemgik regnskabet for 2021 som godkendtes kl. 19.40.

2. Orientering fra formand
Ukraine – materiale fra Ribe Stift
Nyt fra stiftet – stiftsrådsmøde mm.
Biskoppen har opfordret menighedsrådene til at gennemtænke hvordan kirkerne kan bidrage til at modtage eventuelle flygtninge fra Ukraine. Vi kontakter kommunen for at koordinere vores bidrag.
Stiftsrådet har haft seminar.

3.Fortsat drøftelse vedr. Løgumkloster-magasin jf. tilsendt materiale
Menighedsrådet evaluerer vores eget kirkeblad på næste møde og afventer i øvrigt et konkret udspil fra initiativtagerne til magasinet.

4.Orientering fra kasserer
Ingenting at bemærke.

5. Orientering fra sognepræsten
Sognepræsten orienterede om kommende arrangementer. F.eks. skal minikonfirmanderne på den årlige tur til Ubjerg Kirke.

6. Orientering fra kirkeværge
Provstiudvalget har godkendt træfældning på kirkegården.

7. Orientering fra medarbejderrepræsentant
Medarbejderne har overvejet PR-tiltag for kirkens aktiviteter. Kommunikationsudvalget går videre med en samlet strategi.
Der er god tilslutning til babysalmesang.

8. Orientering fra udvalg
· Provstiudvalg:
Der blev orienteret om det kommende budgetsamråd.
· Diakoniudvalg:
o Orientering om Kaffe på kanden-initiativet
o Det nye initiativ ”Kaffe på kanden” i forbindelse med torvedagen er kommet godt fra start.
o Drøftelse af ideen om kirkegårdskaffe
o Menighedsrådet støtter kirkegårdslederens initiativ mht kirkegårdskaffe.
o Folkekirkens Nødhjælps indsamling
o Meget positiv indsamlingsdag med 9.351,50 kr som resultat og stor velvilje fra Ellum og Løgumklosters beboere.

· Hjemmesideudvalg:
Kirkens nye hjemmeside er i gang med at blive udviklet.
· Kommunikationsudvalg
· Børn og ungeudvalg:
Der har været afholdt velbesøgte børnegudstjenester
· Udstillingsudvalg
· Åben Kirke-udvalg:
Næste Åben Kirke-arrangement påtænkes i 2023
· Jubilæumsudvalg (Løgum Kloster 850 år):
Udvalget orienterede om de foreløbige planer
· Sognehusudvalg:
Udvalget mødes til indledende drøftelser.

9. Medarbejderudvalg
10. Evt.
I samarbejde med andre institutioner i byen arbejdes der med opstilling af ladestandere til el-biler.

11. Lukket punkt

 

Referat menighedsrådsmøde onsdag den 9. februar 2022

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Kjeld Outsen, Svend Egelund Rasmussen, Ida Marie Skau, Dennis Bang-Fick; Sten Haarløv, Helle Skaarup (referent).
Afbud: Lis Emma Søvik, Dorthe Lindholm Olesen.

Punkt 1: Regnskab 2021, Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager
Afbud fra Trine Ellemann, og punktet til udsættes til næste møde.

Punkt 2: Orientering fra formand
Coronasituationen: Vi fortsætter med tavs uddeling under nadver. Der er stadig øget bevågenhed på rengøringen.
Nyt fra stiftet: Intet nyt.

Punkt 3: Drøftelse vedr. Løgumkloster-magasin
Afventer konkret udspil fra initiativ-gruppen. Svend Egelund Rasmussen kontakter initiativgruppen.
Drøftelser om overordnet ekstern kommunikationsplan fortsætter på næste møde.

Punkt 4: Orientering fra kasserer
Kjeld orienterede om regnskab 2021. Uddybning følger på næste møde.

Punkt 5: Orientering fra sognepræsten
Første møde med minikonfirmander. God start.
Organisering af de kommende arrangementer: filmaftener, foredrag og sangaftener.

Punkt 6: Orientering fra kirkeværge
Vi tilmelder os konsulentrunden foråret 2022.
Der bliver her i foråret fældet 2 store træer på kirkegården.

Punkt 7:  Orientering fra medarbejderrepræsentant
Der er opstart med de to nye kirketjenere. Der er en god tillidsfuld kommunikation blandt medarbejdere.

Punkt 8:  Orientering fra udvalg
• Diakoniudvalg
-    Forårsfest (Helligtrekonger) afholdes den 25. og 26. april
-    Kaffe-på-kanden i konfirmandstuen i forbindelse med Torvedag er under planlægning.
• Hjemmesideudvalg
-    Dennis orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside.
• Kommunikationsudvalg
-    Svend Egelund Rasmussen orienterede bl.a. om det kommende kirkeblad.
• Børn og ungeudvalg
-    Børnegudstjeneste den 15. marts blev der orienteret om. Og mange gode ideer til fremtidige børne- og unge aktiviteter. Stor taknemmelighed overfor Ymens opbakning.
• Udstillingsudvalg
-    Udstillingen med Luca Berti varer frem til 1. april 2022, og der bliver i denne et fællesarrangement med Højskolen i marts omkring udstillingen.
-    Ny udstilling med fernisering 10. april med Kirsten Hagels Kjær med titlen ”Skoven og lyset”, som løber frem til den 24. juni.
-    Næste udstilling er Adi Holzer ”Maleri og glasskulpturer” har fernisering den 26. juni, og løber frem til den 21. august.
-    Herefter udstiller Bodil Arbjerg Lundby blandede værker med titlen ”Spor”. Denne udstilling åbner den 4. september og varer til ultimo oktober.
• Jubilæumsudvalg (Løgum Kloster 850 år)
-    Der er foreslået en lang række aktiviteter hen over jubilæumsåret med hovedvægt lagt i turistsæsonen, og der arbejdes videre med at konkretisere og udvælge ideer.  
-    Udvalgets medlemmer deltager i by-mødet den 21. februar og fremlægger udvalgets ideer der.
9. Medarbejderudvalg
Nyansættelse af kirketjener fra 7. februar. Den nye kirketjener bydes velkommen i menigheden den 6. marts ved kirkekaffe efter Gudstjenesten.
10. Evt.
     Ingen kommentar.
11. Lukket punkt

Ref: Dorthe Olesen

 

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 19. januar 2022  kl. 19.00.

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard (afbud), LisEmma Søvik (afbud), Kjeld Outzen, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick (afbud), Helle Skaarup og Dorthe Lindholm Olesen


Dagsorden
1. Præsentation af ideer vedr. Løgumkloster-magasin
      Ved Linda Scholz og Kenni Holdt.

2. Orientering fra formand
    Coronasituationen. Vi vendte situationen og følger reglerne
    Evaluering af De 9 læsninger: Flot gudstjeneste! Bogpræsentationen forløb godt og bogen sælger rigtig godt hos boghandleren. Jule/nytårsgudstjenester forløb godt og coronasikkert mens med begrænset deltagelse.
    Fastlæggelse af sognemøde 2022: Tirsdag d. 13.9. kl 19.30
    Drøftelse vedr. Konsulentrunden 2022. Vi beder om at komme med på konsulentrunden d. 19.4 eller 20.4. Det stående udvalg og kirkeværgen sender ansøgningen.
    Drøftelse vedr. Kirkeistandsættelsesordningen 2022. Der er deadline til ansøgning 1.3.  Det stående udvalg og kirkeværgen tager sig af det.
    Nyt fra SAMS
    Godkendelse af tilbagebetaling af Gias-aftale. De tegningsberettigede laver en godkendelse og sender det.
Der er blevet ansat to nye provstisekretærer: Mette Lykkebo og Claus Skovbjerg
Gæstestatistikken  for 2021 blev gennemgået.
Støtteforeningsprojekt 2022 om konfirmationsfilm: Det drøftes i Børne-ungeudvalget.

3. Orientering fra kasserer.

4. Orientering fra sognepræsten: Minikonfirmanderne (3. årgang) starter d. 9.2. Det overvejes at tilbyde et kortere forløb for nuværende 4. årgang.  Der er pinsevandring d. 6. juni. Martin Brink fortæller undervejs.  5. juni er der Grundlovsmøde med tale af domprovst Jens Torkild Bak og efterfølgende koncert med Studentersangerne fra København.  Der er  landsindsamling  for Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 13.3. Der er klosteraften d. 2.3 med Benny Schuster. Filmaftenen d. 9.3 med “Flugt”. Det dansk/tyske “præstegårdsaften” d. 26. januar er udsat til senere.

5. Orientering fra kirkeværge: Projekt om opmåling af kirkegården er sat i værk.

6. Orientering fra medarbejderrepræsentant.

7.  Orientering fra udvalg.
●    Diakoniudvalg: Helligtrekongersfesterne måtte desværre udsættes. Datoer følger.
●    Hjemmesideudvalg: Den gamle hjemmeside fungerer stadig og den nye hjemmeside er i proces.
●    Børn og ungeudvalg: Den næste børne- og familiegudstjeneste afholdes tirsdag d. 15.3 kl 17. Fastelavnssøndag d. 27. februar bliver i år afholdt udendørs i kirkealleen. Kaffe og fastelavnsboller serveres også udendørs, så man skal huske varmt tøj.
●    Udstillingsudvalg: Kommende udstilling med Luca Berti gennemføres men ferniseringen udsættes videre.

8. Medarbejderudvalg:

9. Evt.
10. Lukket punkt

Ref: Dorthe Olesen

 

Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 18. november 2021 kl. 19 i konfirmandstuen

Konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 18. november 2021 kl. 19.00

Afbud fra Dorthe, Heine og Jens
Konstituering:


1. Valg af formand
Elsemarie Dam Jensen blev enstemmigt valgt ved 7 stemmer
2. Valg af næstformand
LisEmma Søvik blev valgt
3. Valg af kirkeværge
Kjeld Outzen blev valgt
4. Valg af kasserer
Kjeld Outzen blev valgt
5. Valg af kontaktperson
Helle Skaarup blev valgt (Kjeld fortsætter til 01.03.22, hvorefter Helle indtræder)
6. Valg af sekretær
Dorthe Olesen blev valgt
7. Valg af bygningskyndig
Arkitektfirmaet Overby blev valgt
8. Valg af underskriftsberettiget
Elsemarie Dam Jensen og Kjeld Outzen blev valgt


Ordinært menighedsrådsmøde d. 18. november 2021 kl. 19.30

1. Orientering fra kirkeværge
Der arbejdes fortsat på en løsning af nye ramper ved Dronninge-dør og turist-indgang.

2. Orientering fra formand
• Vellykket studietur afholdt! Vi fik mange fine oplysninger og god inspiration til Sognehusbyggeri.
• Vi byder vores nye kirketjener/kirke-kulturmedabejder Birthe Moldt velkommen
2. søndag i advent ved en kop kirkekaffe i Glasgangen.
• Drøftelser vedrørende eventuel fremtidig deltagelse i et fælles lokalt blad. Vi er i kontakt med Lokalrådet.
• Niels Sterums bog forventes færdig til december
• Coronasituationen: vi følger de retningslinjer, der gives. Prøver dog at være på forkant mht afvikling af julens tjenester.

3. Orientering fra næstformand/kasserer • Menighedsrådet godkender endeligt budget for 2022 afleveret den 14.11-2021 kl. 20.15

4. Orientering fra sognepræst
• Løgumkloster Distriktsskole har deltaget i RAMS (Ribe Stifts skole/kirke-samarbejde)
• datoer for institutionernes årlige juleafslutninger i kirken er fastsat

5. Evaluering og efterfølgende beslutning vedr. gudstjeneste-tidspunkt
• Efter en grundig drøftelse, er det nu besluttet, at vi fastholder den nuværende ordning.
Begrundelsen herfor: vi ønsker at udvise fleksibilitet i forhold til den rådighedsforpligtelse, der eksisterer i provstiet. Desuden ser vi det som en styrkelse af embedet med den nuværende bistands-funktion.

6. Orientering fra medarbejderrepræsentant
• kort orientering, bl.a. om medarbejderrepræsentantens rolle i MR

7. Orientering fra udvalg
• Diakoniudvalg:
• Indsamlingslisten 2022 - besluttes ved næste møde
• Julehjælp 2022 - vi fortsætter som hidtil
• Nyt tiltag: der arbejdes på et ugentligt kirkecafé-arrangement i form af træf torsdag formiddage - for frivillige samt andre interesserede

• Helligtrekongers fest: vi pakker invitationer d. 22/11 kl. 16-18 i konfirmandstuen. Lørdag d. 8/1 deltager Elsemarie, Sten, Ida Marie, LisEmma, Kjeld
Søndag d. 9/1 deltager Elsemarie, Sten, Helle, Svend, Kjeld
Der er styr på underholdning, bespisning og øvrige aftaler

• Visionsudvalg – udsættes til januarmødet
• Hjemmeside-udvalg:
Forskellige forslag blev fremlagt. Udvalget arbejder videre med to udvalgte mulige leverandører. Tilbud indhentes og beslutning træffes på kommende MR

• Børn og unge-udvalg:
To fine og meget velbesøgte børne/familie-gudstjenester i denne sæson.
Der arbejdes ihærdigt med “den røde tråd” og sammenhænge på tværs.

8. Medarbejderudvalg:
kort orientering.

9. Evt.
10. Lukket punkt

 

 

 

Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 12. oktober 2021 kl. 19 i konfirmandstuen

Deltagere:Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen, Jens Søndergaard, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup og Dorthe Lindholm Olesen

Dagsorden og referat

1. Ny hjemmeside 

Gennemgang og drøftelse om videre proces, samt evt. godkendelse af tilbud fra ChurchDeskvedrørende samarbejde og opbygning af ny hjemmeside. 

Anja Ebsen deltager under dette punkt.

Punktet er udsat.

 1. 2.   Orientering fra formand
  1. Evaluering af sognemøde 28. september. Sognemødet forløb godt, men der var ikke så stort fremmøde. Vi drøfter formen til næste år.
  2. Evaluering af høstgudstjeneste 3. oktober. Høstgudstjenesten forløb fint. Det var en festlig gudstjeneste, og der var en god stemning ved kirkekaffen bagefter. Vi overvejer at henlægge arrangementet efter gudstjenesten i glasgangen evt. med fællessang.
  3. Orientering fra stiftsmøde/landemode.
  4. Nyt fra provstiudvalget. Der har været valg til provstiudvalget og Kjeld Outzen blev valgt ind. Elsemarie Dam-Jensen blev valgt ind i stiftsrådet.
  5. Studietur for medarbejdere og MR 31. oktober.

 

3. Fra kasserer

a. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2020. 

Punkt 6. 0g 7:Udgiften til arbejdstøj dækker i 2020 nyt arbejdstøj til 2 nyansatte kirketjenere. Desuden er der betalt nyt arbejdstøj til kirkesangeren. Der er tale om udskiftning af det gamle arbejdstøj, som var slidt. Gartneren var ligeledes udskiftning af slidt arbejdstøj.

8. Gaver: Der er tale om gavekurve, som menighedsrådet uddeler som en del af menighedsplejen. Der gives hvert år et antal gavekurve til vanskeligt stillede familier. Kurvene uddeles i samarbejde med Tønder kommunes socialafdeling, som er med til at anbefale modtagerne.

b. Orientering fra budgetsamråd.

Der blev orienteret fra budgetsamrådet. Vi fik godkendt anlægsbevillinger til digital opmåling af kirkegården, yderligere en katafalk (dog ikke eldrevet), renovering af vinduer ved kiosk og tillæg til forprojekt vedrørende renovering af sydøstlig ringmur.

 

 1. 4.    Orientering fra sognepræsten

Orientering om kommende arrangementer, bl.a. om Grundlovsmødet og dansk/tysk præstegårdsaften. Der har været afholdt vellykkede børnehøstgudstjenester.

 1. 5.    Orientering fra kirkeværge

Rampe: Vi drøftede adgangsforholdene i kirken og kirkeværgen arbejder videre med projektet og indstiller det til provstiet.

 

 1. 6.    Orientering fra medarbejderrepræsentant

Børnekor ca 15 børn pt.  Der planlægges reklame for spirekoret i børne-ungeudvalget.

 1. 7.    Orientering fra udvalg
 • Diakoniudvalg

Planlægning af Helligtrekongersfest 8.-9. januar. Egenbetaling 125 kr for middag incl. drikkevarer.

 • Børn- og ungeudvalg: Drøftelse af indkøb af julekrybbe. Godkendt.
 • Åben kirke-udvalg

Evaluering af Åben kirke-dag 11. 9. udsættes til næste gang.

 • Det stående udvalg. Der har været kirkesyn d. 16.9. Der laves en prioriteret liste, som sendes til provstiet.

 

 • Udstillingsudvalg: Fotoudstilling af Luca Berti åbner i  februar 2022.
 • Visionsudvalg (egentlig evaluering venter til næste møde, men overvej, om I har input). Ida Marie nyt medlem i udvalget.

 

 • Kommunikationsudvalg: Kirkebladet deadline d. 18.10.
 • Hjemmesideudvalg er nedsat og mødes snarest.

 8.    Medarbejderudvalg

Orientering vedr. ansættelse af kirketjener/kirke- og kulturmedarbejder 

 1. 9.    Evt.

 10. Lukket punkt

 

Referat af menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 8. september 2021 kl. 19 i konfirmandstuen

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Kjeld Outzen, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, og Dorthe Olesen

Fraværende: LisEmma Søvik, Jens Søndergaard, Heine Holmgaard, Helle Skaarup

Dagsorden og referat

 1. 1.   Orientering fra formand
  1. Siden sidst – Covid 19-situationen 

Intet nyt.

 1. Evaluering – Kursusdag om arbejdsmiljø Esbjerg 2. 9.

Orientering

 1. Orientering vedr. valgmødet til provstiudvalg og stiftsråd 2. 9.

                                           Der har været opstillingsmøde til begge dele.

 1. Planlægning af sognemøde 28. september.

Opgaverne blev fordelt.

 1. Høstgudstjeneste/kirkefrokost 3. oktober

Kirkefrokosten efter gudstjenesten afholdes i FUVs lokaler. Tilmelding til kirketjeneren.

 1. Endelig fastlæggelse af menighedsrådsmøder 2022 (HUSK kalender)

Datoerne, som fremgik af sidste referat, er godkendt.

 1. Studietur for medarbejdere og MR 31. oktober

Den blev drøftet.

 1. Orientering vedr. problemer med digital svindel

Orientering vedrørende digital svindel i sommerens løb.

 1. Der blev orienteret om stiftsmøde                                    

 

 1. 2.    Orientering fra kasserer

Provstiudvalget har gennemgået og behandlet budgetterne og har for budget 2022 besluttet følgende for Løgumkloster sogn:

En driftsbevilling samlet på ca 4.273.000 kr (på linje med budgettet for tidligere år)

Herudover er der godkendt anlægsbevilling på samlet 313.000 kr.

 

 1. Orientering fra sognepræsten

Konfirmandundervisningen starter op på fredag. Folkemødet i Ribe er et besøg værd. Kommende arrangementer: Der overvejes en klosteraften med Erik Sommer og efterfølgende sangaftener med sange fra højskolesangbogen.

 1. 4.    Orientering fra kirkeværge

Det lovpligtige årlige syn af kirken foregår i næste uge.

 1. 5.    Orientering fra medarbejderrepræsentant

Kirkeministeriet har udsendt nye regler om medarbejderrepræsentantens deltagelse i menighedsrådsmøder.

Ny hjemmeside for kirken - der arbejdes videre i udvalget. 

 1. 6.    Orientering fra udvalg
 • Diakoniudvalg
 • Børn- og ungeudvalg
 • Åben kirke-udvalg

Vi håber på god tilslutning til d. 11/9

 • Det stående udvalg
 • Udstillingsudvalg

 

 1. 7.    Medarbejderudvalg

Proceduren vedrørende ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder blev gennemgået.

 1. 8.    Evt.

 

 1. 9.    Lukket punkt

 

 

Referat af menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 11. august 2021 kl. 19 i konfirmandstuen

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen, Jens Søndergaard, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv (afbud), Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup (afbud) og Dorthe Lindholm Olesen

 

 

Dagsorden/referat

 1. 1.    Orientering fra formand
  1. Siden sidst – Covid 19-situationen. Breaking news! Alle restriktioner ophæves fra d. 14.8.
  2. Evaluering – Grundlovsmøde og jubilæumsreception for kirkegårdsleder. Grundlovsmødet var vellykket og der var god tilslutning. Receptionen gik fint.
  3. Kursusdag om arbejdsmiljø Esbjerg 2. 9. Orientering om kurset og det bliver afklaret, hvem der deltager.
  4. Fastlæggelse/planlægning af sognemøde i september. HUSK kalender! Datoen blev ikke fastlagt, men vi håber på slutningen af september. Det offentliggøres på hjemmesiden.
  5. Høstgudstjeneste 3. 10. Der er høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Der annonceres i de lokale medier og på plakater i byen.
  6. Inspirationsaften om det aktive kirkerum Silkeborg 7. 10. Medlemmer af menighedsrådet deltager i en inspirationsaften.
  7. Fastlæggelse af menighedsrådsmøder 2022. D. 9.12 flyttes til d. 8.12. Herudover følgende datoer:

19.1., 9.2, 17.3, 20.4, 19.5, 9.6, 17.8, 14.9, 12.10, 17.11, 7.12. Alle medbringer kalender til næste møde.

 1. Der er valg til provstiudvalget torsdag d. 2. september.

                                           

 

 

 1. 2.     Orientering fra kasserer. 2. Kvartalsrapporten er godkendt.

 

 1. 3.     Orientering fra sognepræsten (udgår pga. sognepræstens ferie)

 

 1. 4.     Orientering fra kirkeværge. Det årlige eftersyn og reparation af ringmuren er i gang.

 

 1. 5.     Orientering fra medarbejderrepræsentant. Pigekoret starter op d. 12.8. Der er plads til flere sangere. En kommende opgave er at indspille salmer til RAMS.

 

 1. 6.     Orientering fra udvalg
 • Diakoniudvalg. Orientering.
 • Børn- og ungeudvalg. Orientering.
 • Åben kirke-udvalg. Reklamefolderen er delt ud. Dagen blev drøftet og finpudset og vi glæder os til d. 11. september. Det detaljerede program lægges op på kirkens hjemmeside snarest.
 • Byggeudvalg. Arbejdet fortsættes her  efter ferien.
 • Udvalg vedr. årets udflugt for medarbejdere og MR – udvalg nedsat og dato

fastlagt.

 • Udvalg vedr. Løgum Klosters/Løgumklosters 850-års jubilæum. Der arbejdes videre med jubilæet.
 • Det stående udvalg. Der indkaldes til kirkesyn.

 

 1. 7.     Medarbejderudvalg

Den nuværende kirke/kulturmedarbejder fratræder med udgangen af oktober måned. Fastlæggelse af proces mht. ansættelse af Kirke/kulturmedarbejder. Processen blev fastlagt.

 

 1. 8.     Evt.

 

 1. 9.     Lukket punkt

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 1. juni 2021 kl. 16 på Løgumkloster Refugium

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen, Jens Søndergaard (afbud), Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup og Dorthe Olesen

 • Endelig godkendelse af 2020-regnskab. Regnskabet 2020 blev godkendt 23.3 2021 kl 15.30
 • Budget 2022 blev præsenteret og drøftet og en ramme blev lagt for godkendelse.

Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager

_____________________________________________
Derefter ordinært menighedsrådsmøde:

Dagsorden og referat

 1. 1.    Orientering fra formand
  1. Siden sidst – Covid 19-situationen: Afstandsreglerne er uændrede i folkekirken.
  2. Jubilæum – kirkegårdsleder. Der afholdes jubilæum for Christian d. 1.8. på Refugiet efter gudstjenesten. Der nedsættes et udvalg bestående af: Dennis, Elsemarie og Svend.
  3. Bog med Niels Sterums tekster vedr. kirkens inventar: Det blev besluttet at påbegynde trykningen af bogen i 500 eksemplarer.
  4. Orgelprojektet: Der er kommet svar fra Stiftet og der arbejdes videre med sagen.
 1. 2.     Orientering fra kasserer
 1. 3.     Orientering fra sognepræsten

Grundlovsmødet afholdes d. 5.6 kl 14. Ved regnvejr flyttes arrangementet til Højskolen.

 1. 4.     Orientering fra kirkeværge
 1. 5.     Orientering fra medarbejderrepræsentant
 1. 6.     Drøftelse af kirkeblad

Punktet udsættes indtil der kommer noget mere konkret fra Lokalrådet.

 1. 7.     Drøftelse af visioner – Ribe Stift (mail udsendt)

Vi drøftede emnet og sender et oplæg til Stiftet.

 1. 8.     Drøftelse af udkast til facebookretningslinjer (udkast udsendt)

Der udarbejdes ikke særlige retningslinjer, men nuværende praksis fortsættes. Vi evaluerer løbende på kirkens brug af sociale medier, og forventer at vi fremadrettet vil anvende dem i større omfang.

 1. 9.     Orientering fra udvalg
 • Diakoniudvalg: Kirsten Christensen er vært for kurset for besøgsvenner d. 18. juni.
 • Musikudvalg: Der blev orienteret.
 • Børn- og ungeudvalg: Der er ønske om, at aftensang fire gange om året erstattes af børne/familiegudstjeneste.

Åben kirke-arrangement: Der arbejdes videre med ideer.

 • Byggeudvalg: Sognehusudvalget genoptager arbejdet.

 

10.Medarbejderudvalg

Orientering vedr. medarbejdermøder 20. og 26. 5.

Der har været afholdt et par gode møder, hvor der har været fokus på sammenhængskraft og god kommunikation.

11.Evt.

12.Lukket punkt

 

 

Referat Menighedsrådsmøde onsdag d. 14. april 2021


1.   Orientering og drøftelse vedr. ny hjemmeside v. kirketjener
      Vi drøftede den nye hjemmeside. Der blev nedsat et udvalg, der arbejder videre. Udvalget består af Dennis, Helle, Kjeld og Anja.

2.    Orientering fra formand
      Siden sidst – Covid 19-situationen: Fra den 21. maj starter aftensang op 
      igen.  
      Koncerter og andre arrangementer starter også op. Kirkekaffe indføres fra
      søndag d. 6. juni med udendørs servering.
      Genautorisering af menighedsrådsbrugere vedr. it-systemer:
      Vi skal   genautoriseres, hvilket regnskabsføreren gør.
      Jubilæum - kirkegårdsleder.
      2023 – Løgum Kloster 850 år. Der nedsættes et udvalg bestående af Elsemarie, Ida Marie, Dennis, Sten og Helle, der arbejder
      videre.


3.    Orientering fra kasserer
       kvartalsrapport 2021: Godkendt.

4.    Orientering fra sognepræsten
       Grundlovsmødet  afholdes d. 5. juni kl. 14-16 på plænen bag Slottet med udsigt til Højskole og Refugium og Klosterkirke.
       Taleren i år, som kommer fra Folkehøjskolernes Forening, er Andreas Harbsmeier, presse- og udviklingschef.
       Filmaftener: Vi forsøger at afholde to filmaftener henholdsvis d. 3.11 og
       10.11. Sten undersøger nærmere.

5.    Orientering fra kirkeværge
       Nyt vedr. ramper: Skitserne af ramperne skal tegnes af en kirkearkitekt for
       at de kan godkendes af  Nationalmuseet.
 
6.    Orientering fra medarbejderrepræsentant
 

7.    Drøftelse af orgelprojekt
       Der forespørges i stiftet og laves derudover et overslag over
       anlægsudgifterne.

8.    Orientering fra udvalg
●     Børn og unge-udvalg. Der afholdes familiegudstjeneste d. 18.5 om
      emnet Pinse”.
      Åben kirke-dag: Lørdag d. 11.9. Børn og ungeudvalg arbejder videre.

●     Diakoniudvalg
●     Kommunikationsudvalg. Der arbejdes på retningslinjer på Facebook.
●     Byggeudvalg


9.    Medarbejderudvalg

10.  Evt.

11.  Lukket punkt

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 14. april 2021 kl.19.00

Referat

1.    Orientering fra formand

Siden sidst – Covid 19-situationen – den kommende tids gudstjenester

Orientering om kommende arrangementer

2023 – Løgum Kloster 850 år

Ad 1.: Fra næste møde foregår menighedsrådsmøderne i Klostersalen.

Coronasituationen: Ved gudstjenester i kirken vil vi også fremadrettet bruge den skabelon, vi har vedtaget. Præludium og postludium skal som aftalt foreligge fredag kl. 12. Fællessang foregår udenfor, indtil situationen ændrer sig.

Der er altergang hver søndag, med mindre der er dåb. Der oplyses om altergang på kirkens hjemmeside under kalenderen.

Løgum Kloster 850 år udskydes til næste møde.

2.    Orientering fra kasserer

Ad 2.: Regnskab 2020 godkendes til næste møde.

Drøftelser omkring flygelkøb og -salg til Dormitoriet undersøges i musikudvalget.

Kirketjenerne har et ønske om en katafalk med elmotor. Vi undersøger mulighederne for anskaffelse i det kommende budget 2022.

3.    Orientering fra sognepræsten

Ad 3.: Lindevang og Klosterparken har fået påskeæg. Både beboere og personale har fået en hilsen.

Vi planlægger en genåbningsfejring i forbindelse med høstgudstjenesten.

4.    Orientering fra kirkeværge

Nyt vedr. ramper

Ad 4.: Vandet til vores fontænesten bliver klar i denne uge.

Der er sendt byggeansøgning til Provstiet og Stiftet vedrørende ramperne.

Vinduerne i kiosken og i den lille toiletbygning er utætte. Der indhentes tilbud på det, og det sættes i budgettet 2022.

Fornyelse af ringmuren ved Refugiet: Der søges om 100.000 kr til et forprojekt.

Årlig gennemgang af ringmuren: Der bestilles kirkearkitekt til dette og der sættes gang i reparationen med de til formålet afsatte midler.

5.    Orientering fra medarbejderrepræsentant

Orientering om – og drøftelse af – orgelprojekt
(Materiale udsendes sammen med dagsordenen)

Ad 5.: Vi undersøger muligheden for at sende en fondsansøgning til orgelprojektet.

6.    Orientering fra udvalg

 • Børn og unge-udvalg
 • Diakoniudvalg
 • Kommunikationsudvalg

Vi mødes i Børn og unge-udvalget og drøfter årshjul og visioner og førstesuppleanten deltager i mødet og er fremadrettet medlem i udvalget. Næste børne- og familiegudstjeneste ligger i maj.

Kommunikationsudvalget arbejder videre med den nye hjemmeside. Der fastlægges retningslinier for opslag på facebook.

7.    Medarbejderudvalg

8.    Evt.
Ad 8.: Forslag om at afholde en ugentlig aften med musikandagt.

9.    Lukket punkt

 

Menighedsrådsmøde torsdag d. 18. marts 2021 kl.19.00

Referat

1.    Orientering fra formand
Siden sidst – Covid 19-situationen – smitteopsporing, udendørs arrangementer/forsamlingsforbud
Orientering om kommende arrangementer
Drøftelse vedrørende konfirmandfotografering (henvendelse fra fotografen)
Ad 1. I forbindelse med smitteopsporing har vi i Løgumkloster valgt at
orientere via hjemmesiden, hvis der skulle opstå smitte og også opfordre samme sted til at melde tilbage, hvis man er smittet.
Der er ingen ændringer i påskens gudstjenester endnu.
Konfirmandfotografering: Der er kommet en henvendelse fra Jane Rahbæk Ohlsen vedrørende gebyr for fotografering. Vi har valgt at betale dette gebyr. Menighedsrådsmødet i juni afholdes d.  1. juni.

2.    Orientering fra kasserer
Årsregnskab 2020 (foreløbig godkendelse – gennemgang af regnskab ved regnskabsfører udsættes til der er mulighed for fysisk tilstedeværelse)
Ad 2. Regnskabet 2020 er gennemgået og foreløbig godkendt af menighedsrådet.

3.    Orientering fra sognepræsten
Påske 2021
Konfirmationer
Klosteraftener
Drøftelse af brev til Liturgiudvalg
Ad 3 Påskens gudstjenester bliver med altergang Skærtorsdag, Påskedag og 2. påskedag.
Der blev afholdt en digital indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Konfirmationerne er udsat til d. 19. juni for Friskolen og d. 20. juni for Distriktsskolen.
Klosteraftenerne har beklageligvis måttet aflyses, men der afholdes et  d. 29.9 med Christian Hjortkjær “Fra Forbudskultur til påbudskultur - hvorfor den nye moral gør unge psykisk syge”. D. 26.10 er det “Grundtvig og Kvinderne” ved Elsa Mathiassen.
Drøftelse af brev til Liturgiudvalg: Vi er enige om at fremsende to svar fra Løgumkloster Menighedsråd.

4.    Orientering fra kirkeværge
Nyt vedr. ramper – godkendelse af projektet
Nye vinduer - kiosk
Ad 4 Ramperne skal godkendes af Provstiudvalget og Fredningsmyndighederne. Der er indhentet tilbud på vinduer i kiosk.

5.    Orientering fra medarbejderrepræsentant
Præsentation af orgelprojekt

Ad 5: Forslag til store og små ændringer/ombygninger af orglet. Der skal laves en fondsansøgning.
 
6.    Orientering fra udvalg
Ad 6.
●    Kirke/kirkegårdsudvalg og byggeudvalg
Sager til konsulentrunde?
Vi har ikke nogle sager, der skal med denne gang.
●    Børn og unge-udvalg
I stedet for børnegudstjenesten her i marts bliver der her til påske lagt små klip ud med dukken Frida Facebook.
●    Diakoniudvalg
Der arbejdes på informationsmateriale om Diakoniudvalget.

●    Logo-udvalg
Orientering vedr. status for logoprojekt
Der arbejdes på en løsning af visuel identitet (Logoprojektet).

●    Udstillingsudvalg
Der hænger en rigtig fin udstilling i Dormitoriet af Ken Denning. Vi forventer at kunne holde sogneaften d. 22.4 i forbindelse med udstillingen i samarbejde med Højskolen.

7.    Medarbejderudvalg
Ad 7 Der afholdes samtaler med alle medarbejdere.

8.    Evt.

9.    Lukket punkt

 

 

Referat af menighedsrådsmødet torsdag den 11. februar 2021 (Start ca. kl. 20).
Møde afholdt på Teams.
Deltagere : Elsemarie Dam-Jensen, LisEmma Søvik, Svend E. Rasmussen, Kjeld Outzen, Helle Skaarup, Dorthe Lindholm Olesen, Sten Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Ida Marie Krogh Skau.
Kirkeværge Jens Søndergaard orienterede under punkt 4.

Mødet indledtes med en debat med udgangspunkt i Hans Christian Heins oplæg om Liturgikomissionens arbejde.

1    . Orientering fra formand
Siden sidst – Covid 19-situationen
Varsling om krav om streaming af menighedsrådsmøder
Personaleudvalg hedder nu Medarbejderudvalg
Dagsordenspunktet  ”Orientering fra medarbejderrepræsentant” genindføres
Møde mellem provst og kasserer + formand er afholdt
Informationsmøde for nye menighedsråd i Ribe Stift planlagt

2. Orientering fra kasserer
Præsentation af budget for kirkelige aktiviteter 2021
Orientering vedr. IT-udgifter

Budget for hvert udvalg diskuteres med udvalgsformænd.
Opfølgning på næste menighedsrådsmøde

Det samlede IT-forbrug i 2020 androg 104.000 kr (Budget 30.000 kr.)
Det store forbrug skyldes især nyindkøb. Derudover indeholder udgifterne til IT bla. support og installering af ny platform(Microsoft), softwarearbejde (orgel).  
2021: IT-budget er på 50.000 kr.     
Fælles Regnskab/ Trine deltager på næste møde for at gennemgå regnskab 2020.

 
3. Orientering fra sognepræsten
Ønske om ændret fordeling af konfirmandundervisningen har ikke kunnet imødekommes af Tønder Kommunes skoler. Derfor fastholdes undervisnings-forløbet på 7 hele fredage.
Nye konfirmationsdatoer :  lørdag den 19/6 til friskolen, søndag den 20/6 til distriktsskolen foreslåes.
Gudstjenesteudvalgets forslag om aftensang, evt. med altergang, udskydes til restriktionerne mildnes. Et forslag om at streame eller optage aftensangen er faldet pga omkostningerne. Menighedsrådet ønsker, at der kommer en ugentlig eftermiddagsåbning. Medarbejderne planlægger videre.

 
4. Orientering fra kirkeværge
Nyt vedr. ramper
Fremstilling af ramper til Dronningedøren er igangsat.
Materiale til øvrige ramper og finansiering deraf diskuteres.
Reparation af murværk og kalkning i varmekælderen
Indhentning af tilbud på fugning er i gang.


5. Drøftelse af tiltag i den aktuelle situation
Oprettelse af ad hoc-udvalg (forslag er udsendt)
Forslaget om oprettelse af ad hoc-udvalget besluttes. Se bilag nederst i refera-tet.

6. Orientering fra udvalg
·    Børn og unge-udvalg
Børne-/familiegudstjenester kan desværre p.t. ikke gennemføres, der arbej-des på at marts-gudstjenesten kan optages  og lægges ud på facebook- og hjemmeside.
·    Diakoniudvalg
Der er en generel stor og god aktivitet i udvalget.
Ønske fra besøgsvennetjenesten om en folder: det overvejes, og priser ind-hentes.
Kontakt mellem besøgsvenner og besøgsværter opretholdes så vidt muligt og i corona-sikre rammer.
Udvalget ønsker dialog med menighedsrådet angående udvalgets rammer.
·    Gudstjenesteudvalg
Behandlet i forbindelse med sognepræstens dagsordenspunkt.
·    Kommunikationsudvalg
Der arbejdes blandt andet på her under nedlukningen at tilbyde en telefon-samtale ved behov.
Facebooksidens og kirkebladets indhold er blevet debatteret og afstemt.    En erfaringsopsamling kan danne grundlag for det videre arbejde.
·    Logo-udvalg
Forslaget, som blev præsenteret på sidste menighedsrådsmøde, blev godtaget og sendt til videre behandling i udvalget. Der indhentes et tilbud på forskellige løsninger, herunder skabeloner.

7. Medarbejderudvalg
Der har været afholdt nogle møder angående den enkelte medarbejders ar-bejdsområder og forventningsafstemning i den ændrede medarbejderkon-stellation. Den konstruktive dialog fortsættes. Stillingsbeskrivelserne gennem-læses og revideres ved behov.


8. Evt.
Der arbejdes videre med udgivelsen af Niels Sterums artikler fra kirkebladet.
De mulige aktiviteter i Coronatiden synliggøres.


9. Lukket punkt

            Punkt 5, bilag :

Løgumkloster, d. 11. 2. 2021
Beslutning vedr. nedsættelse af ad hoc-udvalg til Løgumkloster Menig-hedsråd
På MR-mødet dd. blev det besluttet at nedsætte et ad hoc-udvalg under Lø-gumkloster Menighedsråd.
Beslutningen skal ses i lyset af Covid 19-situationen med restriktioner og æn-dringer af disse, der fx i julen og nytåret 2020 kom med meget kort varsel og med en del praktiske konsekvenser i forhold til afholdelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger, og generelt med en ret så indgribende effekt i for-hold til medarbejdernes arbejdssituation, åbning/lukning/aflysninger osv.
Vi håber, at sådanne ekstreme situationer vil være meget sjældne, men det kan være en god idé at være forberedt, hvis der er brug for at træffe hurtige beslutninger, hvor det kan være svært at få fat på alle i MR i løbet af kort tid, specielt i forbindelse med højtider, ferier og lign.
Derfor nedsættes derfor et ad hoc-udvalg, som hurtigt kan tage beslutninger, hvis der er behov for det, dog med den betingelse at den konkrete sag meldes ud til alle i MR med mulighed for at svare inden for 24 timer. Hvis man ikke har givet lyd, kan ad hoc-udvalget selv tage den nødvendige beslutning.
Ad hoc-udvalget består af:
Sognepræst, medarbejderrepræsentant, kontaktperson, næstformand og formand.

 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 20. januar 2021 kl.19.00

Afbud: Jens Søndergaard

1.    Orientering fra formand
       Siden sidst – Covid 19-situationen
       Gudstjeneste d 17.1: 30 min uden fællessang og nadver men det forløb  
       fornuftigt. Stor ros til optagelsen af julegudstjenesten – kort efter juleaften   
       var der 7000 visninger.
       Formanden afklarer, om antallet, der må være i kirken uden for 
       gudstjenesterne, er 5 eller flere.


2.    Orientering fra kasserer
       Kjeld præsenterede foreløbig status på 2020. Næste gang præsenteres 
       ITudgifter og der foreligger et budget for kirkelige aktiviteter.

3.    Orientering fra sognepræsten
       På grund af Corona afholdes lørdagsdåb og der tilbydes også dåb efter
       gudstjenesten om søndagen.
       Vi er nødt til at udsætte Klosteraftenen d. 27.1 med Hans Christian Hein på 
       ubestemt tid.
4.    Orientering fra kirkeværge
       Formanden refererede følgende fra kirkeværgen: Jens Søndergaard er i gang
       sammen med Tue Jensen (Drøhse) med at lave en tegning af rampen og  de
       finder også en     endelig pris. Det bliver forelagt byggeudvalget.
       Han er også i gang med at få undersøgt priser på fugning af gulvet i kirken.

5.    Drøftelse af tiltag i den aktuelle situation
•     Aftensang: Gudstjenesteudvalget kontakter de andre involverede for at få 
      aftensangen (eller lignende Coronavenlige aktiviteter) i gang igen.
•     Koncerter: Der er planlagt koncerter fremadrettet, som aflyses løbende, indtil
      der åbnes op for det igen.
•     Fordeling af arbejdsopgaver: drøftelse. Der forsøges etableret en
      telefonkæde,
      som kan skabe kontakt til de, der kunne trænge til det.
•     Kommunikation: Drøftelse omkring de sociale medier.  
      Kommunikationsudvalget udarbejder retningslinjer for de enkelte medier.
•     Oprettelse af forretningsudvalg: Vi har besluttet, at der ikke nedsættes et 
      forretningsudvalg, men i stedet et ad hoc udvalg, som i pressede situationer
      kan tage hurtige beslutninger. Formanden sender et forslag ud til drøftelse.
 
6.   Orientering fra udvalg
      Diakoniudvalg: Der er gang i flere aktiviteter trods Corona. Der har været 
      møde i udstillingsudvalget.
7.    Evt.
       Lærertyggegummi efterlader mærker på egetræet. Der er forslag om at
       bruge bånd i stedet. Det pointeres, at menighedsrådet ønsker, at der bruges
       betegnelsen     medarbejdere i stedet for personale.

8.    Lukket punkt


 

 

Referat af menighedsrådsmødet d. 9.12. 2020

Besøg af grafiker Mette Secher, der fortalte om tankerne bag et nyt logo. Medarbejderne arbejder videre med ideerne, som derefter fremlægges til næste MRmøde. Anja er tovholder.

 1. Orientering fra formanden. Der er ikke meget nyt omkring Coronasituationen.

           Hjælp i forbindelse med julegudstjenester: Der skal bruges 6 personer til
           at hjælpe med at tælle ved hovedindgangen. Besøget af provstiets
           kirkeudvalg d. 26..1 kl. 13.30. Svend deltager sammen med Christian fra
           kirkegården. Provsten kommer på besøg d. 5.5.

 1. Orientering fra kasserer. Budgettet for kirkelige aktiviteter for 2021 sendes ud til os, så de enkelte udvalg kan se, hvad der er tildelt. Udstillingsudvalget ønsker 10-20.000 kr. Drøftelse af nyfugning af gulvet i kirken. Kirkeværgen får tilbud hjem.
 2. Orientering fra sognepræsten. Drøftelse af gudstjenestetidspunktet. Det er vanskeligt at vurdere prøveperioden p.gr.a. Corona. Vi forlænger prøveperioden et år mere. Begrundelsen for ordningen er, at præsterne skal stå til rådighed for hinanden.
 3. Kirkeværgen fortæller, at der har været hærværk på toilettet på kirkegården. Der er foretaget forskellige reparationer. Kirkeværgen skal være en del af brandtilsynet, fremgår det af vedtægterne. Rampen ved Dronningedøren er lige undervejs. Træerne på parkeringspladsen bliver fjernet i januar. Som grøn kirke har vi valgt at lade dem ligge i lunden vest for slottet. Opbevaring af menighedsrådets arkivmaterialer skal afklares.
 4. Nedsættelse af udvalg. Visionsarbejdet fortsætter med et halvdagsmøde mellem medarbejdere og menighedsråd i første halvdel af 2021.
 5. Fastsættelse af honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson.
 6. Gennemgang af vedtægter - punktet udsat.
 7. Orientering fra udvalg.

10. Evt.

11. Lukket punkt

 

 

Pressemeddelelse:                        

Nyt menighedsråd i Løgumkloster

Det nye menighedsråd i Løgumklsoter Sogn tiltræder med det nye kirkeårs begyndelse første søndag i advent.

Følgende personer er valgt: Elsemarie Dam-Jensen, Dorthe Olesen, Kjeld Outzen, Svend E. Rasmussen, Ida Marie Krogh Skau, Helle Skaarup og LisEmma Søvik.

Ved menighedsrådsmødet d. 25. 11. konstituerede rådet sig. Som formand valgtes Elsemarie Dam-Jensen, næstformand blev LisEmma Søvik, og Kjeld Outzen blev kasserer og kontaktperson. Jens Søndergaard blev valgt til kirkeværge.

Dorthe Olesen og Ida Marie Krogh er nye medlemmer af rådet, og de ser lige som de øvrige medlemmer frem til samarbejdet i de næste fire år, hvor man bl.a. vil arbejde videre med visionerne for Løgumkloster Kirke og med tankerne om et sognehus.
Referat fra Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 11. november 2020 kl. 19.00

Tilstede: Poul Skjølstrup, Helle Skaarup, Karen Andresen, Elsemarie Dam Jensen, Svend Rasmussen, Sten Haarløv, Heine Holmgaard, Kjeld Outzen, LisEmma Søvik, Lene Margård Pedersen.
Jens Søndergård deltog i punkt 1, Anja Ebsen deltog i pkt. 1 - 3


1.  Orientering fra kirkeværge
•    Klokkestol repareres
•    Lamper i værksted skal skiftes
•    Bænke på kirkegården bliver repareret, når det er nødvendigt.
•    Handicaprampe til dronningedøren er højt prioriteret.
     Kirkeværge + kasserer har mandat til at tage beslutningen.

2. Drøftelse vedr. designoplæg
    Forslag til nyt logo - drøftelse af ny hjemmeside samt infotavler v/ kirken.
    Medarbejderne arbejder videre. Anja er tovholder.
    Drøftes på næste menighedsrådsmøde

3.  Orientering fra formand
•   Coronasituationen
    Der er god information rundt om i kirken, omkring hvor man må sidde der
•   Julegudstjenester – livestreaming?
    Der er 3 danske + 1 tysk gudstjeneste á 150 personer, og der må synges.
    Forslag: Der kan synges julesalmer til aftensang i december
    Sørg for PR – formand m.m.
    Der er brug for hjælpere til julegudstjenesterne – plan laves senere
    Forslag: Der kan synges julesalmer til aftensang i december – sørg for PR
•   Julemarked
    Marked m/boder – ideen drøftes igen i 2021
•   Bog med Niels Sterums artikler fra kirkebladet
    Et udvalg arbejder videre
•   Indsamlingsliste 2021
    Listen revideret
•   Planer for kirkekaffe/kaffe til MR 2021
    Med på næste møde

4.  Orientering fra kasserer
•    Behandlet og underskrevet kvartalsrapport for 3. kvartal 2020
•    Menighedsrådet godkender endeligt budget 2021 afleveret med tidsstempel        10.11.2020 kl. 11.41


5.  Orientering fra sognepræst
•    Aftensang 2021
     Fra 1. søndag i advent 2020 har menighedsrådet ansvar for lørdag aften.
•    Gudstjenester 2021
     Drøftes på næste møde omkring klokkeslæt.
•    Konfirmationerne er nu afviklet.
•    16. juni 2021 sommerfest for den danske og  tyske menighed
 

6.    Orientering fra udvalg
•    Valgudvalg
o    MR er valgt for 4 år på valgmødet i oktober
o    Elsemarie Dam-Jensen har indkaldt til konstituerende møde 25. i november
•    Visionsudvalg
o    Der arbejdes videre i det nye menighedsråd, så processen fortsætter
•    Diakoniudvalg
o    Erfaringerne gives videre til det nye udvalg.
o    Der arbejdes videre med julehjælp til udsatte familier.
o    Helligtrekongersfesten er aflyst – men julekort sendes ud
•    Børn og Unge-udvalg
o    Ønsker til skind, børnehjørne med reol m.m. samt egen beløbsramme
•    Udstillingsudvalg
o    Der er planlagt udstillinger og arrangementer for det kommende år.
o    Ønske om egen beløbsramme
•    Sognehusudvalg
o    Der ønskes en medarbejder med i udvalget.
•    Udflugtsudvalg


7.  Personaleudvalg
•    Der er ansat en ny kirketjener / kirke- og kulturmedarbejder 
     Mette Krabbe pr. 1. december

8.  Evt.
     Formanden sagde tak for fint samarbejde og en stor indsats til de 2 afgående      medlemmer.

9.   Lukket punkt


 

Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d. 7. oktober 2020

kl. 19 i konfirmandlokalet

Tilstede: Poul Skjølstrup, Helle Skaarup, Karen Andresen, Elsemarie Dam Jensen, Svend Rasmussen, 

Sten Haarløv, Kjeld Outzen, Lene Margård Pedersen, Jens Søndergård deltog i punkt 1.  

 1. Orientering fra kirkeværge
 • Affugter i kælder er stået af + puds falder ned pga. fugt - igangsættes
 • Klokkestole er malet – der er råd i en vanke - igangsættes. 
 • Porten til redskabsrum er malet
 • Der arbejdes på at opsætte kørestolsramper 4 steder i kirken (turistindgang – kiosken – glasgangen – dronningedøren) Muligt med en flytbar ramme ved hovedindgangen - Jens undersøger.
 • Ny pumpe ved pilgrimsbrønden – rep. bænke og lys på kirkegården - igangsættes.

        2. Orientering fra formand

 • Coronasituationen
  • Det gik godt med konfirmanderne – om søndagen.
  • Drøftelse omkring forløbet og problemet med en lukket kirke. 
  • Antal pladser der må bruges i kirken p.t. Godt at der er fokus på det og hurtig omstilling i kirkerummet.  
  • Drøftelse omkring afholdelse af altergang – stående eller kontinuerligt – det er præsten der afgør det ud fra antallet af kirkegængere.
 • Aftensang – menighedsrådets ansvar torsdag aften ændres til lørdag aften fra det nye kirkeår.
 • Elsemarie orienterede
  • om provstiudvalgets budgetsamråd
  • om nye vedtægter vedr. feriepengefonden – menighedsrådet har underskrevet vedtægten.
  • Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer – via SAMS – tilbydes de 2 nye medlemmer.
  • Provstiet har sendt statistik vedr. folkekirkens migrantsamarbejde, den viser, at der i Løgumkloster sogn er 223 personer fra 19 lande.

       3. Orientering fra kasserer 

 • MR har godkendt revisionsprotokollat til årsregnskab for 2019. Det er anmærkningsfrit. Det underskrives.

       4. Orientering fra sognepræst 

 • Kommende julegudstjenester – der kommer en ekstra gudstjeneste – afholdes: Kl.10.30 + 13.00 + 16.30 + kl. 14.30 (tysk)
 • P.t. besluttes – ud fra gældende regler - at der ikke må være fællessang til juleaftendags-gudstjenester, såfremt der er mere end 150 til stede.
 • Juleafslutninger for dagplejer, børnehaver og skolebørn er aflyst. 
 • Familiegudstjenester den 27. oktober og 24. november – er aflyst. Begrundelsen er den aktuelle situation i Tønder Kommune
 • Konfirmation af forårets konfirmander – som er blevet aflyst 2 gange – bliver afholdt lørdag den 7. november kl. 9.00 og 11.00. 
 • Dansk / tysk præstegårdsaftener er aflyst. Forslag om en fælles sommerfest i juni 2021 i stedet
 • Filmaften den 24. februar 2021 – der vises: Mælkekrigen
 • Klosteraftener: 27. januar 2021 v/Hans Christian Hein + i marts v/Benny Grey Schuster

        5. Orientering fra udvalg

 • Valgudvalg

       Evaluering af valgforsamling. Tiltag i forbindelse med nyt MR

 • Flot fremmøde med 73 deltagere, og der blev opstillet og valgt et fuldtalligt menighedsråd med suppleanter.
 • Der kan indleveres yderligere lister indtil den 13. oktober – og evt. valg vil så være den 17. november.
 • Der afholdes konstituerende møde ultimo november.
 • Diakoniudvalg
  • Helligtrekongerfesten i 2021 bliver aflyst pga. corona-situationen
  • Julegaver til udsatte familier administreres via socialforvaltningen i Tønder Kommune
  • Kursusdag for menighedsplejen i 2021
  • Kirkekaffe den 1. og 29. november er aflyst
  • Frivilligfest + 10 års jubilæum på Refugiet 8. oktober 2020
  • Det stående udvalg

       Svend orienterede bl.a. om

 • De udgåede træer på parkeringspladsen mod vest fjernes. 
 • Hvordan skal kirkegården se ud om 30 år? Konsulent kontaktes
 • Grøn kirke-udvalg
  • Konsulent har været besøg vedr. grøn kirke
  • Sognehusudvalg
   • Orientering ved Elsemarie om arbejdet
   • Udflugtsudvalg
   • Musikudvalget
    • Orientering ved Elsemarie om arbejdet

        6. Personaleudvalg

 • Stillingsopslag på Kirke- og kulturmedarbejder. Der er begyndt at komme ansøgninger. 

           Ansøgningsfrist 20. oktober

       7. Evt.

 • Til næste menighedsrådsmøde drøftes visionsarbejde samt designoplæg m.m.

       8. Lukket punkt

 
Referat fra menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd
d. 3. september 2020
kl. 19 i konfirmandlokalet

1.    Orientering fra kirkeværge
a.    Maler er i gang med port og klokkestol i spiret. Der arbejdes på en løsning            for en ny rampe til dronningedøren. Der følges op på pumpe i                        Pilgrimsbrønden.
b.    Oticon kommer og efterser lydanlægget.

2.    Fremlæggelse af forslag til færdiggørelse og udbygning af orglet i  
       Løgumkloster ved organisterne
       Forslaget blevet drøftet, og der arbejdes videre.

3.    Orientering fra formand
       Orientering omkring de ændrede forhold vedr. COVID-19 og overvejelser i
       forhold til konfirmationer.
       Menighedsrådsmøder 2021:
      (9. december 2020), 20. januar, 11. februar, 18. marts, 14. april, 11. maj,
       9. juni, 11. august, 8. september, 12. oktober, 18. november og 9. december

4.    Orientering fra kasserer
       KO orienterede om Budget 2021

5.    Orientering fra sognepræst
       Drøftelse om overordnet design herunder kirkeblad. Der arbejdes videre i
       PR-udvalget.
       9 læsninger den 13. december.
       Der arbejdes på en publikationer med Niels Steum’s artikler fra kirkebladet

6.    Orientering fra udvalg
•      Valgudvalg
       SE orienterede om det forstående menighedsrådsvalg.
•      Det stående udvalg
       Drøftelse om indretning af konfirmandstue.
•      Diakoniudvalg
       Fest for alle frivillige er udsat til 2021.
       Menighedsplejen – og besøgstjenestens 10 års dag fejres den 8. oktober.
       Kirkefrokosten efter høstgudstjeneste planlægges
       Helligtrekonger festen planlægges
•      Udflugtsudvalg - Årets udflugt for medarbejdere og MR
•      Musikudvalg orienterede
•      Sognehus udvalget orienterede om de første ideer.
•      Udstillingsudvalg orienterede om kommende udstillinger

7.    Personaleudvalg
•     Stillingen som kirketjener/kulturmedarbejder bliver opslået og
      ansættelsesudvalget er nedsat.

8.    Evt.
•      Opfølgning på visionsarbejdet tages op på menighedsrådsmøde i november.

9.    Lukket punkt


 

 

Referat fra orienteringsmøde Løgumkloster Forsamlingshus d. 12. 8. 2020

Deltagere: 32 personer

Velkomst og præsentation af MR og medarbejdere v/ Elsemarie Dam-Jensen

          Særlig velkomst til Anja Ebsen, som ny kirketjener

 1. Valg af dirigent  

          Hans Christian Hein

 1. Orientering om menighedsrådets arbejde
 • Børn og unge-arbejdet v/ Lis Emma Søvik
  • Babysalmesang – dåbsoplæring for de yngste
  • Arbejder med mulighed for at tilbyde musikalsk legestue
  • Særlige gudstjenester for dagpleje- og børnehavebørn
  • Børne- og familiegudstjenester
  • Minikonfirmander – 3. kl. børn
  • Konfirmandforberedelsen
  • Arbejder med at lave en efter-konfirmationslejr, hvor tidligere konfirmander kan deltage som medhjælpere
  • Ønsker at skabe en fødekæde for kirkens arbejde
 • Arbejdet i det stående udvalg v/ Svend Rasmussen
  • Udvalg for kirke og kirkegården – hvad trænger til at blive lavet – ude og inde? – syn/møde 2 gange årligt
  • Blevet Grøn kirke. Hvad kan vi gøre af hensyn til miljøet og være CO-neutrale?
  • Lys på kirken – i december og frem til Helligtrekonger – (LED-lys)
  • Lysekroner i kirken er pudset – kørestolsrampe fornyes – kik på fuger i kirken, som trænger til fornyelse.
  • Mulighed for elevator til Dormitoriet arbejdes der videre med
 • Kommunikationsudvalget v/ Svend Rasmussen
  • Kirkebladet – Anja er ny redaktør
 • Bygninger/kirkeværgeopgaver v/ Jens Søndergård
  • Ikke større investeringer i de sidste par år.
  • Arbejder på at få midler til at renovere Ringmuren
 • Åndeligt søgende og gudstjenesteudvalg v/ Lis Emma Søvik
  • En gang i måneden – Bibelmeditation over søndagens tekst
  • Liturgimødet omkring gudstjenestefornyelse er blevet udskudt pga. covid-19. Ny dato kommer snarest.
 • Kor/musik-arbejdet  v/ Poul Skjølstrup
  • Organisterne medvirker ved FUVs /præsternes morgensang
  • Alle børn i 0. - 2. klasse bliver undervist i et forløb på 4 gange på skolen og en gang i kirken. Der er i alt 8 hold, der kommer igennem dette forløb
  • Spirekor – elever fra 0. - 2. klasse
  • Korarbejde – der er ikke så mange deltagere i pigekoret
  • Koncerter – en del aflysninger i foråret pga. covid-19 – men sommerens koncerter er gået rigtig godt
 • Diakoniarbejdet, kommende arrangementer mm. v/ Elsemarie Dam-Jensen
  • Diakoniudvalget:
   • Besøgstjenesten (34 frivillige)
   • Sorggruppen
   • Vågetjenesten
   • Strik med mening – dåbsklude, strik til hjemløse m.m.
   • Praktisk frivillige – bage kage m.m.
   • Helligtrekonger-festen
   • Indsamlinger i kirken
   • Der har været en del aflysninger af besøg i foråret pga. covid-19
   • Frivilligfest afholdes den 28. okt. 2020
 • Nyt fra kirke / sognepræsten
  • Ingen kirkekaffe indtil videre pga. covid-19
  • Afskedsreception for Poul Søndergård afholdes den 30. aug.
  • Klosteraften 8. sept. Martin Schwarz Lausten
  • Konfirmationer 26. og 27 september
  • Nye konfirmander starter 11. og 18. september

 

 1. Visioner, ønsker og ideer v/ Lis Emma Søvik
 • Vision: I Løgumkloster Kirke udfoldes kultur, tradition og fornyelse gennem                       mangfoldighed, arbejdsglæde og meningsfulde fællesskaber
 • Visionsdage – afholdt flere dage, hvor menighedsrådet og medarbejderne drøftede, hvad visionen skulle være.
 • Fokusområder:
  • Grøn Kirke – er sat i gang og godkendt
  • Projekt sognehus - udvalg er nedsat og der skal arbejde videre med hvad, hvor og hvordan.
  • Nyansættelser – Ny kirketjener er ansat – og der arbejdes på en medarbejder som delvis skal være kirke- / kulturmedarbejder
 1. Budget og regnskab v/ Kjeld Outzen
 • Regnskab for 2019 – gennemgået – resultat: underskud 98.445

          Godt resultat, da budgetteret underskud var 104.811

 • Budget for 2020 – gennemgået – resultat: underskud 266.237

          ½-årsregnskabet for 2020 ser dog meget fornuftigt ud.

 1. Orientering om valgforsamling v/ Svend Rasmussen
 • Valgforsamling den 15. september 2020
 • Den 5. september modtager MR en valgliste over dem, som er medlemmer af folkekirken i Løgumkloster sogn – og som må stemme den 15. sept.
 • Det nye Menighedsråd vælges den aften
 • Der kan senere indleveres andre kandidatlister, som betyder at der kan blive afstemningsvalg den 17. november 2020
 • Kommer der ikke andre lister efter 6 uger er Menighedsrådet valgt
 1. Antal kandidater, der skal vælges v/ Svend Rasmussen
 • Der skal vælges 7 kandidater i en 4-årig periode samt suppleanter
 1. Foreløbigt overblik
 • Der er givet tilsagn fra forskellige personer, så det p.t. vil være muligt at danne en liste med 7 kandidater.
 • Alle opfordres til at tænke i mulige kandidater til at stille op til valget samt at møde op d. 15. 9.20.

 Referent: Lene Margård Pedersen

 

 

Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd d.12. august 2020 kl.17.00 i konfirmandlokalet

Tilstede: Poul Skjølstrup, Lis Emma Søvik, Elsemarie Dam Jensen, Svend Rasmussen, Kjeld Outzen,
Jens Søndergård, Lene Margård Pedersen.

1. Orientering fra kirkeværge
   Der arbejdes på at få en undersøgelse om ændring af ringmuren pga. dårlig 
   undergrund.
   Lyssystem skal efterses pga. senere opstået fejl.
2. Orientering fra formand
   Planlægning af sognemøde – lige om lidt!
   Menighedsrådsmøder 2021 – Udsættes til næste møde
   Årets udflugt for medarbejdere og MR
   Afskedsreception for Poul Søndergård den 30. august kl. 11.45 På refugiet –        max 100 deltagere
   Kirkekaffen Det er indstillet indtil videre pga. covid-19. Menighedsrådet melder
   ud, hvornår det starter op igen.
   Næste menighedsrådsmøde den 9. september er ændret pga. Budgetsamråd i  
   Provstiet - til torsdag den 3. september kl. 19.00
3. Orientering fra kasserer
    Kvartalsrapporten er godkendt
4. Orientering fra sognepræst – udgår, da Sten har ferie
5. Orientering fra udvalg
    Valgudvalg
    Planlægning af valgforsamling den 15. september samt indkøb af
    valgmaterialer incl. kuglepenne
6. Personaleudvalg
    Drøftelse omkring ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder
7. Evt.
8. Lukket punkt

 

 

Referat fra Budget og Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd Torsdag den. 11. juni 2020 kl. 16 på Løgumkloster Refugium

Tilstede: Elsemarie Dam Jensen, Helle Skaarup, Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Svend Rasmussen, Sten Haarløv, Kjeld Outzen, Lene Margård Pedersen.
Trine Ellemann deltog i Budgetmødet – før end menighedsrådsmødet.

Budget 2021 Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager
MR godkender og afleverer budgetbidrag 2021 med tidsstempel 11/6-2020 kl. 16.58
____________________________________________
Derefter ordinært menighedsrådsmøde:
1. Orientering fra kirkeværge Pilgrimsfontænen er lavet

2. Orientering fra formand
Drøftelse af opstart efter corona-lukning Det er gået stille og roligt i opstartsperioden både med gudstjenester, aftensang m.m.
Afskedsreception Povl Søndergaard Efter gudstjenesten den 30. august i Havesalen på Refugiet
Høstgudstjeneste / kirkefrokost Efter høstgudstjenesten søndag den 4. oktober er der kirkefrokost, hvor Ys mens klubben laver frokosten.
Kirkefrokost i foråret droppes.
Andet
MR anmoder om at komme på konsulentrunde i efteråret 2020 – vedr. kirkemur

3. Orientering fra kasserer
Intet nyt

4. Orientering fra sognepræst
Forslag om at lave en publikation med Niels Sterums artiklerne om kirkens inventar
Paneldebat den 23. september – i anledningen af 100 året for Genforeningen
Filmaften den 14. oktober: Vores mand i Amerika
Klosteraftener den 8. september + 4. november

5. Orientering fra udvalg
Valgudvalg – orienteringsmøde, rekruttering mm.
Orienteringsmøde den 12. august kl. 19.30 i forsamlingshuset
Valgforsamling den 15. september kl. 19.30 i forsamlingshuset
Drøftelse om forslag til kandidater
Diakoniudvalg -
Frivilligfest og jubilæum den 28. oktober i Forsamlingshuset
Visionsudvalg – opfølgning
Løgumkloster menighedsråds vision:
”I Løgumkloster Kirke udfoldes kultur, tradition og fornyelse gennem mangfoldighed, arbejdsglæde og meningsfulde fællesskaber.”
Arbejdet i Løgumkloster Kirke tager udgangspunkt i den evangelisk-lutherske kristendom, som er Den danske Folkekirkes grundlag.
De nye indsatsområder, som menighedsrådet i indeværende periode har valgt at lægge kræfter i, er:
Grøn Kirke. Igangsættelse af arbejde vedr. ”Sognets hus”
Øget indsats i forhold til sognets børn, unge og familier
Grøn kirke
Udvalget arbejder videre

6. Personaleudvalg
Drøftelse vedr. fremtidig organisering af arbejdsopgaver vedr. kirketjenerfunktioner m.m.

7. Evt.

8. Lukket punkt

 

 
Referat Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 13. maj 2020 kl. 19 i Dormitoriet

            Tilstede: Poul Skjølstrup, Helle Skaarup, Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Elsemarie Dam Jensen, Svend Rasmussen, Sten Haarløv, Kjeld Outzen, Heine Holmgård, Lene Margård Pedersen.
    Jens Søndergård deltog i punkt 1. Anja Ebsen deltog i punkt 1 og 2


0.    Orientering
Velkommen til Kirketjener Anja Ebsen, samt suppleant Lene Margård Pedersen
Næste møde er 11. juni kl. 16 på Refugiet, hvor Trine deltager

1.    Orientering fra kirkeværge
10 spot i Korsskæringen er udskiftet.
Diverse reparationer sættes i gang vedr. Klokkestolene
Det undersøges, hvad en ny pumpe til Fontænestenen koster

2.    Orientering fra formand
Konsekvenser af corona-perioden og planlægning af kommende aktiviteter
Afskedsreception for Poul Søndergård lægges efter Høstgudstjenesten den 4. oktober.
Så vidt retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne giver lov, startes med aftensang fra mandag den 18. maj.
Menighedsrådsmedlemmer deltager ved aftensang fra kl. 17.15 fra den 18. maj – 6. juni for at hjælpe med at overholde retningslinjerne: Mandag: Else Marie – Tirsdag: Lis Emma – Onsdag: Karen – Torsdag: Svend – Fredag: Lene – Lørdag: Kjeld / Helle.
Når retningslinjerne kommer, mødes medarbejderne samt Elsemarie og Kjeld, og aftaler hvordan det gøres i praksis.
Gudstjenesterne starter Kristi Himmelfartsdag under hensyntagen til, hvad der er praktisk muligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

3.    Orientering fra kasserer
Kvartalsrapport januar kvartal 2020 taget til efterretning

4.    Orientering fra sognepræst
Konfirmationerne er udsat til 26. – 27. september
En del arrangementer er blevet aflyst i denne periode
Nye konfirmander starter i september.
Påskeæg til Lindevang og Klosterparken blev meget vel modtaget
Klosteraftenerne den 8. september + en mere til oktober/november
Pinsemorgen – Pilgrimsvandring aflyses – men friluftsgudstjeneste er kl. 10.30

5.    Orientering fra udvalg
Orientering fra valgudvalg. Drøftelse af møde d. 9. 6. 2020
Orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalget er udsat til engang i august
Kommunikationsudvalg.
Gennemgang ift. næste kirkeblad.
Diakoniudvalget
Frivilligfest den 28. oktober i Forsamlingshuset + 10-års jubilæum for besøgsvennerne

6.    Personaleudvalg
Intet nyt - nyt møde planlægges

7.    Lukket punkt

8.    Evt.
                                                                    Referat: Lene Margård PedersenReferat fra Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 5. februar 2020 kl. 16 - 22 på Refugiet

Tilstede: Poul Skjølstrup, Helle Skaarup, Karen Andresen, LisEmma Søvik, Elsemarie Dam Jensen, Svend Rasmussen, Sten Haarløv, Kjeld Outzen, Maibritt Thude og Jens Søndergaard deltog i punkt 1.

0.    Maibritt Thude har, af arbejdsmæssige årsager, valgt at holde orlov fra menighedsrådet frem til den 1.7.20. 1. suppleant vil blive spurgt om at træde til i stedet for.

1.    Orientering fra kirkeværge
Pumpen i fontænestenen lukkes og fornyes ikke.
Nyt fra byggeudvalg
-    Mht. sliske ved Dronningedøren tages der kontakt til handicapkonsulent ved Tønder kommune, for at få den mest hensigtsmæssige udformning

2.    Orientering fra formand
Anvendelse af konfirmandlokalet
Nyt tidspunkt for internt liturgimøde bliver tirsdag d. 17. marts kl. 17-19.
Det offentlige liturgimøde er onsdag d. 15. april kl. 19.30 i Dormitoriet. Samme dag er der menighedsrådsmøde kl. 16.00 på Refugiet.
I år afholdes der påskegudstjeneste for dagplejebørn og børnehaver

3.    Orientering fra kasserer
Ved MR mødet i marts deltager Fælles regnskabskontor Trine Ellemann, hvor regnskabet 2019 bliver fremlagt

4.    Orientering fra sognepræst
Minikonfirmander er startet godt op
Løgumkloster kirke er blevet godkendt som Grøn kirke
Dansk tysk præstegårdsaften tirsdag d. 10. marts 2020


5.    Gennemgang af ringe- og flagregulativ (revideret udgave sendes pr. mail
– og bedes læst inden mødet!)

6.    Evaluering af visionsdag d. 31. 1. 2019
Medarbejdere og menighedsråd har i fællesskab afholdt en fin visionsdag. Der arbejdes videre i processen.

7.    Orientering fra udvalg
•    Kommunikationsudvalg
Deadline til kirkebladet er d. 14.2.20
•    Diakoniudvalg
•    Valgudvalg
Kursus for valgudvalget i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg er d. 27.2.20
Offentligt formøde er d. 12.maj 2020 i Forsamlingshuset
Det besluttes, at valgperioden ved det kommende valg bliver 4-årig

8.    Personaleudvalg
-    Afskedsreception for Povl Søndergaard afholdes i forbindelse med højmessen palmesøndag d. 5. april, hvor der efter gudstjenesten inviteres til reception i Havesalen på Refugiet
-    Der er ansøgningsfrist på stillingen som kirketjener d. 14.2.20

9.    Lukket punkt

10.    Evt.
-    Der er indgået en aftale med Museet Holmen om, at kiosken i Klosterfløjen fremover varetages af menighedsrådet.

                                                                    Referat: Maibritt Ravnborg Thude


Referat fra Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 15. januar 2020 kl. 19

1.    Orientering vedr. visionsdag d. 31. 1. ved konsulent Henrik Andersen

2.    Orientering fra kirkeværge
Det besluttes, at kirkegårdslederen iværksætter at få sat nye planker på bænkene på kirkegården

3.    Orientering fra formand
Der afholdes internt liturgimøde d. 22.1. kl. 18 på refugiet
Som forberedelse til liturgimødet læses pixi-udgaverne ”Dåb”, ”nadver” og ”gudstjeneste”  udarbejdet af de af Biskopperne nedsatte fagudvalg.
Ved at følge linket her under, kan der læses yderligere omkring emnet:
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/d/0/d/4/d0d413a51d88f9f55fc02b79f22c6bebf2b4278c/Autorisation%20og%20frihed%20forkortet.pdf
Deltagelse i Menighedsrådenes årsmøde 5. - 7. juni

4.    Orientering fra kasserer

5.    Orientering fra sognepræst
Vinterens læsekreds er kommet godt i gang
Folkekirkens nødhjælp holder indsamlingsdag søndag d. 8. marts efter højmessen, hvor alle er
meget velkomne
Program for vintersemestret i Brorsonshus foreligger
Program for Genforeningsjubilæet 2020 er klart, og bliver præsenteret for offentligheden i
nærmeste fremtid

6.    Orientering fra udvalg
•    Visionsudvalg
•    Udstillingsudvalget
•    Kommunikationsudvalg

•    Diakoniudvalg
Evaluering af Hellig tre kongers fest
Der holdes fest for de frivillige til efteråret
•    Byggeudvalg
Adgangsforhold til Dronningedøren, Hoveddøren og til Dormitoriet drøftes
Cykelstativer ved kirken etableres

7.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
Der etableres et udvalg

8.    Personaleudvalg

Poul Søndergaard har opsagt sin stilling som kirketjener ved Løgumkloster kirke pr. d. 31.12.19 med
virkning pr. d. 31.3.20. da han går på pension. Der holdes afskedsreception, tidspunkt følger.
9.    Lukket punkt
10.    Evt.
                                                                    
                                                                    Referat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd onsdag den 11.12.19 kl. 19.00
Tilstede: Elsemarie Dam-Jensen, LisEmma Søvik, Svend Rasmussen, Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Helle Skaarup, Kjeld Outzen, Karen Andresen, Maibritt Thude og Jens Søndergaard

1.    Orientering fra kirkeværge
2.    Orientering fra formand
Internt liturgimøde den 22. januar 2020, her fastlægges om der eventuelt skal afholdes et offentligt
møde i foråret
3.    Orientering fra kasserer
4.    Orientering fra sognepræst
Arbejdet vedr. fornyelse af aftensangen.
Den nye brochure omhandlende aftensang gennemgås
Aftensangshæftet omdeles
Både brochure og aftensangshæftet kan ses på kirkens hjemmeside
5.    Orientering fra udvalg
Visionsudvalg
Vi gik i gang med forberedelserne til et visionsarbejde, som starter i 2020
Kirkegårdsudvalg
Orientering fra udvalget
Kommunikationsudvalg
Diakoniudvalg
Julehjælp 2019
Hellig tre Kongersfest
Valgudvalg
Orientering vedr. næste års valg
6.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
Punktet er udsat til næste møde
7.    Abonnement på Kirke.dk
Prøveabonnement på kirke.dk
8.    Personaleudvalg
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

Referat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Referat fra konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 12. november 2019 kl. 18.00
Tilstede: Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Svend Rasmussen, Karen Andresen, Helle Skaarup, Elsemarie Dam Jensen, LisEmma Søvik, Kjeld Outzen og Maibritt Thude. Trine Ellemann deltog i punkt 1.

1.    Orientering fra kasserer/Trine Ellemann

Konstituering:
2.    Valg af formand
-    Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af næstformand
-    Karen Hedemann Andresen blev valgt med 6 stemmer
-    LisEmma Søvik fik 1 stemme
4.    Valg af kirkeværge
-    Jens Søndergaard blev valgt til kirkeværge
5.    Valg af kasserer
-    Kjeld Outzen blev valgt som kasserer
6.    Valg af kontaktperson
-    Kjeld Outzen blev valgt som kontaktperson
7.    Valg af sekretær
-    Maibritt Ravnborg Thude blev valgt som sekretær
8.    Valg af bygningskyndig
-    Anker Ravn Knudsen blev valgt som bygningssagkyndig
9.    Valg af underskriftsberettiget
-    Elsemarie Dam-Jensen og Kjeld Outzen
Punkter:
1.    Orientering fra kirkeværge
-    3 stk. nye porte er monteret i garagebygningen
-    Udskiftning af tag på frontkvist er afsluttet
2.    Orientering fra formand
Kommende MR-valg
-    Der er indkommet materiale til brug ved det kommende MR-valg
3.    Orientering fra næstformand/kasserer
-    Orientering fra budgetsamråd 22.10.19
4.    Orientering fra sognepræst
-    3. - 4. kl. fra skolerne i Løgumkloster har været inviteret til forberedelse i kirken, med henblik på et salmearrangement i Ribe Domkirke d. 13.11.19
5.    Orientering fra udvalg
•    Visionsudvalg
-    Orientering fra udvalget omkring grundtankerne i det at arbejde med visioner, og køreplanen blev gennemgået
•    Kommunikationsudvalg
•    Børn og unge-udvalg
Minikonfirmander
Musikalsk legestue
•    Diakoniudvalg
6.    Grøn kirke – de sidste tiltag for at blive godkendt
-    Punktet udsættes til næste møde
7.    Abonnement på Kirke.dk?
-    Punktet tages op på næste møde
8.    Personaleudvalg
Kørselsgodtgørelse til vikarer
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

Referat: Maibritt Ravnborg Thude


Referat fra Menighedsrådsmøde den 9. oktober 2019 kl. 19

Tilstede: Sten Haarløv, LisEmma Søvik, Karen Andresen, Kjeld Outzen, Poul Skjølstrup, Svend Rasmussen og Maibritt Thude.  Jens Søndergaard deltog i punkt 1.
Afbud fra Elsemarie Dam Jensen og Helle Skaarup

1.    Orientering fra kirkeværge
-    Frontkvisttaget er afleveret og godkendt af arkitekten
-    Der har været brandsyn
-    Orientering om udskiftning af porte
-    Der planlægges kirke- og kirkegårdssyn

2.    Orientering fra formand
Evaluering af sognemødet 25.9.2019
-    Fin tilslutning og en god aften.
Internt liturgimøde 10.12. kl. 18.00, er blevet flyttet til d. 22. januar
Fastlæggelse af offentligt møde vedr. liturgifornyelsesforslag aftales d. 22. januar

3.    Orientering fra kasserer
4.    ● I henhold til bemærkning -  punkt 6 i revisionsprotokollatet:
MR beslutter, at der fremover indsættes en tekst i fakturaerne ifm. udsendelse af den årlige regning til gravstedsindehaverne. Teksten får følgende ordlyd:  ”Såfremt aftalen ikke er opsagt senest d. 1.1. betragter MR aftalen om vedligeholdspligten som fortsat gældende, og at aftalen dermed fortsætter for det kommende år. Der henvises til provstiets takster, som ligger opdaterede på provstiets hjemmeside”.

5.    Orientering fra sognepræst
-    Har orienteret om arrangementer i 2020 i forbindelse med Genforeningen
-    Grøn kirke: kort information omkring mulighederne for, at blive registreret som ”Grøn kirke” Punktet tages op senere.
-    Der besluttes at afholde en julemusikgudstjeneste d. 29.12. kl. 17.00 i stedet for højmessen kl. 10.30
-    Klosteraften d. 16. oktober

6.    Orientering fra udvalg

•    Visionsudvalg
-    Udvalget orienterer om deres tanker omkring det kommende visionsarbejde. Der er lagt en ”køreplan” for det arbejde, som skal sættes i gang.


•    Kommunikationsudvalg
Facebook er tænkt som et medie til information omkring de offentlige arrangementer i kirken.

•    Diakoniudvalg
Indsamlingsliste 2020
Julehjælp 2019. Det vedtages, at pengene i Klingpungen d. 10. d. 17. og d. 24. november går til julehjælp for socialt udsatte børn og familier i Løgumkloster Sogn.

7.    Personaleudvalg

8.    Lukket punkt        

9.    Evt.

-    Deadline på kirkebladet er d. 15.10.19


                                                                   Referat: Maibritt Ravnborg ThudeReferat Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 18. september 2019 kl. 19.


1.    Orientering fra kirkeværge
Nedløbsrør på kirke renset og repareret.
Tagprojekt på præstegården skrider godt frem.
Nye porte i Graverhuset senere på året.

2.    Orientering fra formand
Konsulentrunde 2019 er der kommet afslag på.

Sognemødet 25. 9. 2019. Det er som en årsberetning – hvad er der sket i det forløbne år.

Der afholdes Budgetsamråd i provstiet den 22. oktober.

3.    Orientering fra kasserer
Kjeld orienterede.

4.    Orientering fra sognepræst
Sognetur til Bad Doberan i sidste weekend i september. Der er 30 tilmeldte.
Juleaftens indsamling 2019 går til Børnesagens fællesråd. Øvrige indsamlinger besluttes på næste møde.
Der planlægges en sogneaften med drøftelser af liturgi i januar 2020. Baggrunden er biskoppernes udvalgsarbejde vedrørende Gudstjeneste mm. i  fremtiden.
SH orienterede om Grøn kirke. Det drøftes på næste møde.
Der blev orienteret om at der bliver byfest den 5. juni med markering af det dansk-tyske venskabsår. Og den 22. april afholdes et arrangement omkring Genforeningen set fra dansk og tysk side. Program følger for årets 2020-arrangementer.
Filmaften den 23. oktober er aflyst, da det ikke har været muligt at få tilladelse til at vise filmen.

5.    Orientering fra udvalg

•    Kommunikationsudvalg
Facebook – udsat til næste møde.
Højmessebrochure – er klar til tryk.
De ni læsninger bliver den 15. december 19.

•    Diakoniudvalg
KA orienterede om afholdt møde.
Indsamlingsliste 2020 fastlægges på næste møde.

•    Gudstjenesteudvalg
Aftensangsudvalget arbejder med revision af aftensangstekster. Der er tillige nedsat et salmeudvalg med henblik på revision af salmerne.

•    Musikudvalgsmøde
EDJ orienterede fra udvalget.
Spirekor er startet. Børnekoret er inde i en god udvikling.

•    Bibelmeditation
Er kommet godt i gang. Det afholdes den sidste torsdag i hver måned. Alle er velkomne.

6.    Personaleudvalg
Der har været afholdt MUS-samtaler med samtlige medarbejdere.

7.    Lukket punkt

8.    Evt.

Referat: Elsemarie Dam-Jensen

 

 

Referat af Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.

Tilstede: Sten Haarløv, Svend Rasmussen, Poul Skjølstrup, Kjeld Outzen, Karen Andresen, Helle Skaarup, LisEmma Søvik, Else Marie Dam Jensen, og Maibritt Thude. Jens Søndergaard deltog i de første punkter.


1.    Orientering fra kirkeværge
-    Der er en udfordring med fugt i forbindelse med tag-nedløbet på kirken ved spiret. Skaderne udbedres snarest.
-    Beskrivelse af en mulig lift ved Dronningedøren blev fremlagt
-    Beskrivelse af en elevator ved turistindgangen og op bagved Dormitoriet blev fremlagt. Der arbejdes videre med begge dele.
-    MR vil bede om, at komme med på ”Konsulentrunden” i september.

2.    Orientering fra formand
•    Sikker post bliver installeret på kirkens hjemmeside.
•    Budgetsamråd i provstiet udsat
•    Planlægning af sognemøde d. 25. 9. 2019
•    Maling af konfirmandlokalet er skubbet til 2020
•    Menighedsrådsmøder 2020
•    Der afholdes offentlige valgmøder i forbindelse med valg til Menighedsrådet 2020 (12. maj og 15. september 2020)

3.    Orientering fra kasserer
-    Der udleveres og gennemgås kvartalsrapport

4.    Orientering fra sognepræst
-    Tidligere kirke- og kulturminister Mette Bock bliver taler til Grundlovsmødet 2020
-    Konfirmandforældreaften bliver d. 4. september
-    Orientering fra organist: Der blev drøftet muligheden for, at få flere børn og unge til, at gå til kirkekor.

 
5.    Orientering fra udvalg

6.    Personaleudvalg

7.    Lukket punkt

8.    Evt.

-    Datoer for menighedsrådsmøder i 2020:
Onsdag 15.01.,  onsdag 05.02., onsdag 18.03., onsdag 15.04., onsdag 13.05., torsdag 11.06., onsdag 12.08., onsdag 09.09., onsdag 07.10., onsdag 11.11.

                                                                     Referat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Referat fra Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd
den 12. juni 2019 kl. 16 på Løgumkloster Refugium

Deltagere: Sten Haarløv, Karen Andresen, Svend Rasmussen, Helle Skaarup, Kjeld Outzen, Else Marie Dam Jensen, Maibritt Thude
Afbud fra: Poul Skjølstrup og Lis Emma Søvik

1.    Budget 2020
Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager
Budgettet er afleveret og godkendt d. 12.6.19 kl. 18.02.
_____________________________________________

Ordinært menighedsrådsmøde d. 12. juni 2019 kl. 18

1.    Orientering fra kirkeværge
Jens Søndergaard deltager og orienterer om følgende punkter, hvor der arbejdes videre med:
•    Rampe fra glasgang til kirke
•    Projekt vedr. renovering af ringmur
•    Udskiftning af tag på frontkvist – præstegården. Der er indhentet tilbud fra 3 forskellige håndværkere, og det besluttes at tage imod tilbuddet fra firmaet Drøhses tømrer - og snedkerforretning.
•    Det blev besluttet, at der indkøbes og installeres ny teleslynge i Kapitelsalen


2.   Orientering fra formand
•    Forslag om nedsættelse af byggeudvalg
Udvalget blev nedsat og består af: Jens Søndergaard, Svend Rasmussen, Helle Skaarup og Elsemarie Dam Jensen.
Udvalget vil bl.a. arbejde på, at sikre en handicapvenlig tilgang til Dormitoriet
•    Kursus vedr. Sikker post. Emnet undersøges af Provstiet
•    Musikarrangement ”Svestar”, d. 13. november 2019
•    Overtagelse af mobilt klokkespil
•    Det kommende menighedsrådsmøde i august er blevet flyttet fra d. 21. august til d. 13. august. Menighedsrådsmødet  i november, er flyttet fra d. 13. november til d. 12. november


3.   Orientering fra kasserer
•    Udmelding fra Kirkeministeriet om fremskrivning af løn mm.
•    I forbindelse med fælles regnskabsudvalget, er der blevet nedsat et forretningsudvalg på 4 personer. Fra Løgumkloster deltager Kjeld Outzen


4.   Orientering fra sognepræst
•    Orientering vedr. møde i aftensangsudvalg d. 21.5.19.
Der var fin deltagelse. Materialet som bruges blev drøftet.
Der blev nedsat en række mindre udvalg, som læser teksterne igennem, og kigger på de salmer som skal synges. Når udvalget har besluttet den fortsatte fremgangsmåde, fremlægges det i MR.
•    Klosteraftener 2019/2020 De kommende datoer er følgende: 16.10.19, 20.11.19. Disse aftener er også omtalt i kirkebladet.
•    Der afholdes filmaften i ”Den gamle biograf” hvor MR er vært. Datoen er onsdag d. 23. oktober


5.  Orientering fra udvalg
•    Gudstjenesteudvalg
Drøftelse af revideret oplæg til indstik til salmebogen
Der orienteres om det oplæg, som er blevet udarbejdet, samt det oplæg omkring folderen ”Velkommen til højmesse i Løgumkloster kirke”. Der arbejdes videre med begge dele.
•    Kirke- og kirkegårdsudvalget
Orientering vedr. provstesyn 23.5.19
•    Diakoniudvalg
Helligtrekongers-fest d. 4. og 5. januar 2020

6.    Personaleudvalg

7.    Lukket punkt

8.    Evt.
                                                                     Referat: Maibritt Ravnborg ThudeReferat fra Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 14. maj 2019 kl. 19.

Tilstede: Jens Søndergaard, Heine Holmgaard, Kjeld Outzen, Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Elsemarie Dam Jensen, Helle Skaarup, Svend Rasmussen, Poul Skjølstrup, Sten Haarløv, Maibritt Thude

1.   Orientering fra kirkeværge
-    Kulturstyrelsen har udtalt, at hvis der skal gives tilladelse til udskiftning af tagsten i kvisten på præstegården, skal de være håndlavede og kulbrændt.
-    Der har været gennemgang med arkitekten af ringmuren.

2.   Orientering fra formand
•    Orientering fra provstisamråd
•    Orientering om sikker post
•    Gavepolitikken er godkendt
•    Pasning af hjemmeside
Hjemmesiden er igen opdateret

3.   Orientering fra kasserer
•    Kvartalsrapport 2019 gennemgås
•    Regnskabsinstruks  

4.    Orientering fra sognepræst
●     Pinsevandring pinse morgen
●     Grundlovsfesten
●     Nye tiltag ved konfirmandundervisningen af de kommende konfirmander
●     Info om arrangementet www.genforeningen2020.dk Løgumkloster kirke    deltager i markeringen af genforeningen

5.    Forsat drøftelse af MR´s holdninger til udstillinger i Dormitoriet
Vi vil gerne give muligheden for et samtalefelt, så flere forskellige kan udstille, også børn og konfirmander. Der vil også blive perioder, hvor der ikke udstilles, så der bliver rum til fordybelse. Enighed om, at der skal skrives en kort info i kirkebladet om Menighedsrådets beslutning om ovenstående. Ordningen fortsætter i foreløbig 2 år.
Der påtænkes, at udvide udvalget med flere medlemmer.

6.    Løgumkloster Kirke på FaceBook
Det blev besluttet, at kirken får sin egen facebook side, udelukkende til information om arrangementer i kirken.

7.   Orientering fra udvalg
•    Kommunikationsudvalg    
     Gennemgang ift. næste kirkeblad. Et skriv mht. indhold er vedhæftet
•    Gudstjenesteudvalg
Drøftelse af revideret oplæg til flyer til salmebogen
●   Børn - og ungeudvalget
Der har været afholdt en fin børnegudstjeneste

8.    Personaleudvalg
Der skal ansættes 2 nye aftensangsassistenter
Der vil i den kommende tid blive afholdt MUS-samtaler

9.    Lukket punkt

10.    Evt.
                                                                 Referat: Maibritt Ravnborg ThudeReferat fra menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 10. april 2019 kl. 19.00
Deltagere: ElseMarie Dam-Jensen, Poul Skjølstrup, Kjeld Outzen, Helle Skaarup, LisEmma Søvik, Sten Haarløv, Karen Andresen, Svend E. Rasmussen, Maibritt Thude

1.    Orientering fra kirkeværge
Der var ikke noget nyt.

2.    Orientering fra formand
•    Budget 2020. Skal vi have et ekstra møde? Husk kalender!
•    Orientering fra formandsmøde i Tønder Provsti
▪ Orientering om drøftelsen af de vederlagsfrie begravelser
•    Koncerter Løgumkloster Kirke 2019
▪ Poul Skjølstrup har sendt en oversigt ud til medlemmer af menighedsrådet over de kommende koncerter
▪ Kort drøftelse om, hvornår man skal klappe ved koncerter i kirken. Musikudvalget tager det op på deres kommende møde
•    Tilbud om foredrag om Genforeningen
•    Hjælp i forb.m. konfirmation 17. maj og d. 18. maj
•    Orientering om kommende koncerter i Klokkespillet, det skal nævnes i kirkebladet
•    Gavepolitik blev kort drøftet


3.    Orientering fra kasserer
Kort orientering om økonomien
Karen Andresen orienterede om et møde i Det Fælles regnskabsudvalg i Tønder Provsti

4.    Orientering fra sognepræst
•    Grundlovsmøde 2019
▪ Grundlovsmødet indledes med seniordans ved Erling Christensen, før det officielle program starter.
    ● Møde om Genforeningen 2020 d. 15. maj i Historisk forening

5.    Ønske om fornyet drøftelse af gudstjenestetider
● Den beslutning som blev vedtaget på det forrige MR møde, gælder for resten af året, og i 2020, som forsøgsordning. Med udgangspunkt i de erfaringer, tages nye beslutninger.

6.    Drøftelse af MR´s holdninger til udstillinger i Dormitoriet
● Der blev drøftet, om Dormitoriet skal bruges til udstillinger, eller om rummet skal tænkes til et sted til fordybelse. Drøftelserne fortsætter til næste møde.
● Kort snak om, hvorvidt der skal være flere medlemmer i udstillingsudvalget
● En ny idé kom frem om, at Dormitoriet og Glasgangen kan bruges til udstillinger af noget af det konfirmander og minikonfirmander arbejder med

7.    Orientering fra udvalg
● Gudstjenesteudvalg: revideret oplæg på flyer til salmebogen sendes rundt. Drøftes igen på næste møde.
● Udvalget for Åndeligt søgende:
▪ Udvalget har haft besøg af Miriam Florez, Stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift, hun tilbyder bl.a. pilgrimsvandringer. Der påtænkes en pilgrimsvandring fra Løgumkloster i 2020.
▪ Bibel meditation skal startes op i Kapitelsalen, den sidste torsdag i hver måned, med start   d. 29. august. Det annonceres i kirkebladet.

8.    Personaleudvalg
Der var ikke noget nyt.

9.    Lukket punkt

10.    Evt.

● Kort snak om behovet for en rampe fra kirken til glasgangen, samt en stolelift op til Dormitoriet. Helle Skaarup undersøger mulighederne, og vil søge fonde.

                                                                                           Referat: Maibritt Ravnborg Thude


Menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd den 20. marts 2019 kl. 19

1.    Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018
Trine Ellemann havde fået forfald. Menighedsrådet godkender regnskab for Løgumkloster Menighedsråd CVR 56316418, afleveret den 20.30.2019 kl. 08.41.
 
2.    Orientering fra formand
•    Evaluering af præstegårdsaften i den tyske præstegård d. 5. 3
o    Fin aften.
•    Samarbejdsmøde mellem sognekirker og Tønder Kommune tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16.30-20.00 i Skærbækcentret
o    Løgumkloster Menighedsråd deltager.
•    Leje af Den gamle Biograf
o    Fortsat leje-aftale med Biografen.
•    MR´s gavepolitik
o    Gavepolitik blev revideret og godkendt.
•    Koncert med Kirkemusikskolen d. 16.11. om eftermiddagen i kirken (Skolens 40-års-jubilæum)
o    Besluttet.
•    Aftensang
o    Sognepræsten indkalder til et møde inden sommerferien vedr. drøftelse af nye bibeltekster og salmer til aftensangen.
•    Genforeningen 2020. Der deltager to medlemmer fra menighedsrådet i møde i Tønder Kommune.

3.    Orientering fra kasserer
Budget 2020 drøftes på menighedsrådsmøde den 12. juni kl. 18.
Regnskab for 2019. Der udarbejdes en plan for besparelser og derefter en drøftelse med provsten.
Af besparelsesmæssige hensyn spares alle menighedsrådsmedlemmernes abonnementer på Kristeligt Dagblad.

4.    Orientering fra kirkeværge
Bestilt en ny græsklipper. Restaurering af frontkvist på præstegården skal sendes i udbud. Forventet sum 187 tkr. Indbydes tre til at byde på det, gerne lokalt. Arkitekten spørges til råds. Opretning af ringmur mod Refugiet udsættes til budgetlægning. Spørgsmålet omkring nyt sognehus udsættes indtil videre. Der indhentes tilbud på rampe til Dronningedøren og en stolelift til Dormitoriet. Det sker i samarbejde med arkitekt Overby. Målet er at begge projektets gennemførsel forudsættes fondsfinansieret.

5.    Orientering fra sognepræst
•    Ændrede gudstjenestetider for Løgumkloster Kirke (se vedhæftede bilag)
o    Det besluttes, at Gudstjenesten i en forsøgsperiode fremover er kl. 10.30, og at der 4 til 6 gange om året afholdes en gudstjeneste kl. 9.  Planen laves et år forud. Forsøgsordningen tages op til fornyet overvejelse ved udgangen af 2020. Baggrunden er ønsket en større fleksibilitet i samarbejdet mellem Bedsted og Løgumkloster sogn.
•    Flyer om højmessen i Løgumkloster Kirke
o    Et udvalg arbejder videre med opgaven
•    Ved indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp blev der i Løgumkloster Sogn indsamlet kr. ca. 3.000,-.

6.    Løgumkloster Menighedsråds holdning til gratis jordfæstelse
Repræsentanter for Løgumkloster MR deltager i det kommende provstisamråd, hvor emnet vil blive drøftet

7.    Visioner og mål for Løgumkloster MR
Arbejdet med visioner blev sendt i udvalg

8.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Oversigt over diakonikonti er vedhæftet
Kirkefrokost d. 7. 4. . Der er ikke kirkekaffe den dag

9.    Personaleudvalg

10.    Lukket punkt

11.    Evt.
Menighedsrådets holdning til kommende udstillinger i Dormitoriet drøftes på næste møde.

                                                                                        Referat: Maibritt Ravnborg Thude
                                                                                                                                                                    

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 21. februar 2019:

Punkt 2 flyttes op, da Trine Ellemann deltager i starten af mødet
2) Orientering fra kasserer
▪ Generel orientering om økonomi ved Trine Ellemann fra det fælles regnskabskontor

1)    Orientering fra formand
▪ Referat fra provstiudvalgsmøde 7. 2. 2019
▪ Invitation til workshop ”Østeuropæere i sognet” 27. og 28. 2. 2019
▪ Kirkegårdskonference 7. 3.
▪ Kommende konsulentrunde 22. og 23. 5. 2019
    Vi ønsker ikke at komme med på konsulentrunden i denne omgang, men vi tager det
op næste gang
▪ Provstesyn 23. 5. 2019
▪ Sognemøde i forsamlingshuset 25. 9. 2019 kl. 19.30 er på plads
▪ Andre tilbud/arrangementer
▪ Kirkens udvendige belysning drøftes
▪ MR´s gavepolitik drøftes
▪ Cisternet
▪ Orientering omkring områdefornyelse i Løgumkloster

2.    Orientering fra kirkeværge
▪ Der er ikke noget nyt

3.    Orientering fra sognepræst
▪ Fin dansk/tysk præstegårdsaften
▪ De nye minikonfirmander er kommet godt i gang
▪ Indsamling til Folkekirkens nødhjælp søndag d. 10. marts 2019, der mangler frivillige indsamlere
▪ Drøftelse af det kommende Genforeningsjubilæum 2020 i Løgumkloster
Sogn. Der nedsættes et udvalg med Steen Haarløv og Svend E. Rasmussen. De vil tage
kontakt til Lokalhistorisk arkiv og byens skoler og organisationer.


4.    Orientering fra udvalg
•    Børn og unge-udvalg
Orientering omkring, at udvalget gerne vil sætte større fokus på hvordan vi får flere i kirken, og gør kirken mere vedkommende for alle i sognet. Der gennemgås et oplæg fra kirkesangeren med udgangspunkt i, at kirkerummet skal blive kendt for både børn og forældre
•    Diakoniudvalg
Karen Andresen har holdt møde med de frivillige vågekoner, der er 6 vågekoner pt.
•    Musikudvalg
Koncertplanen er blevet gennemgået
Der er blevet snakket om, hvorvidt koret skal have en højere løn
•    Gudstjenesteudvalg
Der blev uddelt et oplæg til flyers om højmessen i kirken, det tages op igen på næste møde
Drøftelse af gudstjenesteform mm. udskydes til gudstjenesteudvalget er kommet lidt længere
•    Kong Frederik IX´s Klokkespil
Klokkespillet er pt. lukket af sikkerhedsmæssige årsager, da færdsel i tårnet er på eget ansvar.
Der bliver kigget på renovering af klokkespillet
MR vil fortsat gerne bidrage økonomisk til klokkespillet

5.    Personaleudvalg
Kommende medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø d. 3.4.19

6.    Lukket punkt

7.    Evt.
På martsmødet drøftes:
Holdning til gratis jordfæstelse jf. orientering fra provstiet på DAP
Visioner og mål for Løgumkloster MR jf. tidligere udsendt notat

                                                                    Referat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00

1)    Godt Nytår og velkommen til kirkeværgen Jens Søndergaard
2)    Orientering fra kirkeværgen:
-    Vandhaner på toiletter ved kirken er blevet udskiftet, så de nu er automatiske, og der spares på vandet
-    Anker Ravn Knudsen er arkitekt på kirken, og han vil gerne fortsætte
3)    Orientering fra formand:
-    Når man logger ind på DAP´en, kan man krydse af ved, at man får mails med nyheder. Herefter skal man i sin egen mail, selv sortere i de tilbud og nyheder der bliver sendt ud
-    Kursus for kirkeværge d. 29.1.19
-    Medlemsmøde for medlemmer af menighedsrådet, medhjælpere og kirkens ansatte d. 6.3.19
-    Kursus: ”Få styr på personalepolitikken” 12.3.19 på Folkehjemmet i Åbenrå
-    Samarbejdsmøde mellem sognekirker og Tønder kommune d. 26.3.19 i Skærbæk Fritidscenter. De frivillige skal også inviteres. Karen Andresen sender invitation ud til kontaktpersonerne.
-    Der er tilsendt fra Haderslev Stift takster for tyske frimenigheders brug af Løgumkloster kirke
-    Statistik fra Povl Søndergård er fremsendt, og bliver kort gennemgået
▪ Fremadrettet vil vi gerne tælle deltagere til morgensang
▪ Kan der findes en statistik, hvor vi kan sammenligne antal
fødte i sognet, med antal døbte.Sten Haarløv undersøger det.
-    Billederne fra ”Løgumkloster set igennem linsen” foreslås, at de gives til Klosterparken og Lindevang, og eventuelt andre. Det er der bred stemning for. Arrangementet bliver drøftet på mødet.
-    Udvendig belysning af kirken. Helle Skaarup har fremsendt en mail, med en overvejelse omkring, hvorvidt lyset på kirken skal være tændt om natten, nu hvor vi lever i Co2 besparende tider. Lyset skal faktisk kun være tændt frem til midnat, og tændes igen kl. 6.00. Der foreslås at lyset fremadrettet, skal være slukket fra kl. 23.00-7.00. Bred snak om, hvorvidt lyset eventuelt kan dæmpes lidt. Punktet tages op igen næste gang.
-    Aftensang: Helle Skaarup har foreslået, at man følger Bibelselskabets læseplan, så kirkegængere vil kunne finde tilbage til teksten. Der drøftes også om valget af salmer skal revurderes. Punktet tages op på næste møde.
-    ”Visioner og mål” – notat er sendt ud. Det tages op på mødet i marts
-    Nøgler: der er bestilt nye nøgler til konfirmandstuen. Karen og Else Marie får hver en nøgle, og Refugiet får en nøgle til udlån.
-    Else Marie rekvirerer Ribe Stifts årbog 2018, til de nye menighedsrådsmedlemmer
4)    Orientering fra kasserer:
-    Kasserer og formand har holdt møde med kirkens sekretær. Regnskab for 2018 og  budgettet for 2019 skal fremlægges på et af de kommende møder, hvor sekretæren deltager.
-    Der har været møde i Provstiets fælles regnskabskontor
5)    Orientering fra sognepræst:
-    Mini konfirmand undervisning starter d. 30.1.2019
6)    Orientering fra udvalg:
● Børn-unge udvalg
    - Holder møde d. 30.1.19
● Diakoniudvalg
    - Formanden orienterer om de forskellige grupper i udvalget.
    - Lindevangstræf er d. 23.5.19 kl. 15.00
- Forårstræf for besøgsvenner og kontaktpersoner og menighedsrådsmedlemmer d. 14.5.19 kl. 15-17 i konfirmandstuen
    - Evaluering af Helligtrekongers-fest
* mange glade gæster, og positive tilbagemeldinger, stor ros til refugiets personale og den lækre mad!
● Kommunikationsudvalg
    - Der er sendt referat ud fra mødet i december
7)    Henvendelse fra Kirsten Moesgaard vedr. Klosterforum/Cisternet:
-    Helle Skaarup kontakter Turistchefen i Tønder kommune
8)    Personaleudvalg
-    Der vil blive afholdt en medarbejderdag i april
9)    Drøftelse af gudstjenestens form – generelt og i Løgumkloster Kirke
-    Punktet tages op på næste møde
10)    Lukket punkt
11)    Eventuelt

                                                                    Refefat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Menighedsrådsmøde mandag den 3. december 2018

Afbud: Ingen
1.   Orientering fra formanden
-    Der er brug for en stor kalender i konfirmandstuen, som skal bruges af alle dem, som benytter konfirmandstuen, så der undgås dobbelt-booking.
-    Der vil blive udarbejdet en frivilligliste
-    Der vil blive en opfølgning på en arbejdsmiljødag til foråret.
-    Visioner for menighedsrådet skal udarbejdes i starten af det nye år.
-    Et tema skal tages op på alle MR møder

2.   Orientering fra kasserer

3.   Orientering om kirkeværge
-    Jens Søndergaard er blevet foreslået, og blev valgt som kirkeværge

4.   Orientering fra sognepræsten
-    Brochurer omkring Løgumkloster kirke er nu også skrevet på fransk

5.   Orientering om, diskussion af og nedsættelse af udvalg
-    Gudstjenesteudvalg: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude
-    Personaleudvalg: Kjeld Outzen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen, Svend E. Rasmussen
-    Børne- ungeudvalget: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Lis Emma Søvik, Maibritt Ravnborg Thude, Svend E. Rasmussen
-    Klosteraftenudvalg: Steen Haarløv, Poul Skjølstrup Larsen, Else Marie Dam Jensen, Karen Andresen
-    Diakoniudvalg: Karen Andresen, Lis Emma Søvik, Steen Haarløv, Helle Skaarup,
-    Rep.  i Holmens Bestyrelse: Lis Emma Søvik
-    Rep. i Fr. IX Klokkespil: Karen Andresen
-    Koncert – og musikudvalg: Else Marie Dam Jensen, Poul Skjølstrup Larsen, Steen Haarløv, Dennis Bang Fick, Kjeld Outzen
-    Kommunikationsudvalg: Steen Haarløv, Povl Søndergaard, Svend E. Rasmussen, Maibritt Ravnborg Thude
-    Udstillingsudvalg: Lis Emma Søvik, Hanne Knudsdatter, Povl Søndergaard
-    Koordinator, kirkekaffe: Else Marie Dam Jensen
-    Redaktør, kirkeblad: Povl Søndergaard
-    Webmaster: Povl Søndergaard
-    Åndeligt søgende: Helle Skaarup, Lis Emma Søvik, Karen Andresen, Lone Duus

6.   Gennemgang af vedtægter
-    Arbejdet med gennemgang af vedtægter blev påbegyndt

7.   Lukket punkt

8.   Eventuelt
-    Menighedsrådet planlægger at mødes med personalet ved kirken snarest muligt

                                                                    Referat: Maibritt Ravnborg Thude

 

Konstituerende menighedsrådsmøde den 21. november 2018 kl. 19.00
Afbud: Ingen

1.    Godkendelse af dagsorden
2.    Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedslovens § 6, stk. 2.
3.    Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.  

4.    Valg af formand
Elsemarie Lind Dam-Jensen blev valgt

5.    Valg af næstformand
Karen Hedemann Andresen blev valgt

6.    Valg af kirkeværge
Udsat til næste møde

7.    Valg af kasserer
Kjeld Outzen blev valgt

8.    Valg af sekretær
Maibritt Ravnborg Thude blev valgt

9.    Valg af kontaktperson
Kjeld Outzen blev valgt

10.     Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt

11.    Valg af underskriftsberettiget
Elsemarie Lind Dam-Jensen og Kjeld Outzen

12.     Valg af stående udvalg
Svend E. Rasmussen (formand), Helle Skaarup, Kjeld Outzen, Karen Hedemann Andresen, Sten Haarløv
13.     Valg af valgbestyrelse
Svend Egelund Rasmussen, Kjeld Outzen, Lis Emma Søvik

14.     Valg af formand for valgbestyrelsen
Svend Egelund Rasmussen blev valgt

15.    Fastsættelse af eventuelt honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Det hidtidige honorarniveau fastholdes

16.    Fastlæggelse af kommende møder
Mandag den 3. 12. 2018
Onsdag den 17. 1. 2019
Torsdag den 21. 2. 2019
Onsdag den 20. 3. 2019
Onsdag den 10. 4. 2019
Tirsdag den 14. 5. 2019
Onsdag den 12. 6. 2019
Onsdag den 21. 8. 2019
Onsdag den 18. 9. 2019
Onsdag den 9. 10. 2019
Onsdag den 13. 11. 2019
Onsdag den 11. 12. 2019

17.     Evt.
Tovholdere til Helligtrekongersfest:
Lørdag den 5. 12. Tovholder: Elsemarie Lind Dam-Jensen. Værter: Svend Egelund Rasmussen og Kjeld Outzen
Søndag den 6. 12. Tovholder: Karen Hedemann Andresen. Værter: Svend Egelund Rasmussen og Kjeld Outzen.

Ref. Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 13. november  2018  kl. 19.00

Dagsorden:
1. Orientering fra formand
Mindedagen 11. 11. forløb helt, som den skulle. Det var en rigtig fin dag.

2. Kirkeværge
Statusrapport blev omtalt.
Referat fra konsulentrunden blev omtalt
Vedtægt for Løgumkloster kirkegård blev godkendt
Vedtægt for kirkeværge blev godkendt
Vedtægt for kirkegårdsudvalg blev godkendt

3. Kasserer

4. Orientering fra sognepræsten
To klosteraftener i 2019 er på plads:
27. 3. Professor emer. i historie Brian McGuire
24. 4. Sognepræst Lone Vesterdal, Bramdrup.

5. Udvalg
•    Diakoniudvalg
Der har været et godt frivillighedstræf og en hyggelig frivillighedsfest, hvor de frivillige blev takket for deres indsats.
•    Børn- og ungeudvalg
Adventsgruppen afholder tre arrangementer lørdag formiddage i december, startende d. 1. 12.
•    Udstillingsudvalg
Der var over 100 deltagere til udstillingsåbningen ”Løgumkloster gennem linsen” d. 1. 11. Billederne i udstillingen kan købes ved henvendelse til Povl Søndergaard.

6.  Indsamlingsliste 2019
Formålene med indsamlinger på de forskellige søndage blev aftalt

7.  Regulativ for bistandsforpligtelse
Et nyt regulativ for bistandsforpligtelse er blevet godkendt i Ribe Stift. Det betyder, at sognepræst Heine Holmgaard, Bedsted, varetager opgaver ved Løgumkloster Kirke svarende til 25 % af en fuldtidsstilling.

8.  Personaleudvalg
Der har været afholdt en god medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø. Den følges op med et nyt møde i begyndelsen af 2019.

9.  Lukket punkt

10. Evt.
Efter lystænding og koncert d. 1. 12. vil der blive serveret en forfriskning i glasgangen.
Ref. Elsemarie Dam-Jensen

Referat fra menighedsrådsmødet tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Orientering: formand
Den nye provst, Kristina Rygaard Christiansen, blev indsat søndag den 14. oktober, Løgumkloster Menighedsråd deltog.
Formanden fortalte om formands-erfa-mødet den 17. 9. Bl.a. var der gode idéer fra Toftlund, hvor man samler de frivillige et par gange om året og aftaler, hvem der hjælper med hvad, og hvem der bager til hvad.
Der var 61 deltagere til sognemødet i forsamlingshuset den 18. 9. Der blev opstillet en liste på 12 personer. Der er efterfølgende ikke kommet andre lister. De valgte medlemmer fremgår af det kommende kirkeblad.
2. Kirkeværge
Statusrapport blev omtalt.
3. Kasserer
•    Kvartalsrapporten blev godkendt
•    Endeligt budget for Løgumkloster Menighedsråd CVR-nr. 56316418 afleveret den 9. 10. 2018 kl. 11.37 blev godkendt
•   Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokollat:
    Kassereren er i Sparekassen blevet oplyst om, at det er revisor, der skal fremskaffe  
    dokumenter vedr. fuldmagtsforhold.
    Den omtalte funtionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion er tilstede, idet
    opgaverne er delt mellem regnskabsfører Trine Ellemann og kasserer Lone Muus.

    Revisionsprotokollatet blev godkendt.

•    Opfølgning og orientering om div. 5% ansøgninger
Der blev orienteret om ansøgningerne om 5%-midler.

4. Orientering: Sognepræsten
Der er sangstævne for provstiets konfirmander den 2. november på højskolen og i kirken.
Der er trykt folder vedr. sogneudflugten 2019 til Bourgogne den 27. maj – 3. juni 2019. Den ligger fremme i kirken og på biblioteket.
Der bliver afholdt adventsgruppe-arrangementer for børn tre lørdage i december.
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling afholdes den 10. marts 2019. I den forbindelse kommer deres karavane den 8. marts og fortæller konfirmanderne om Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Temaet bliver Klima. Der skal vælges en indsamlingsleder til sogneindsamlingen.

5. Udvalg
•    Kirke- og kirkegårdsudvalg
Formanden orienterede.
•    Musikudvalg
Formanden orienterede.
•    Gudstjenesteudvalg
•    Udstillingsudvalg
Formanden orienterede.

6.  IT – økonomi/budget
Fremadrettet skal der afsættes flere midler til IT. De nuværende PC-ere skal registreres, så der kan blive en turnus mht. udskiftning. Også IT-sikkerheden – især i forbindelse med mails - skal opgraderes.

7.  Struktur og planlægning omkring lys på kirken
Belysningen af kirken skal tændes den 1.12. (lørdag før 1. søndag i advent) kl. 19.30, hvor formanden på P-pladsen foran kirken fortæller om baggrunden for den nye belysning.
Den permanente belysning fortsætter til og med Helligtrekonger.
Lyset skal være tændt frem til kl. 23, og det bliver tændt sammen med kirkegårdens belysning om morgenen kl. 06 og lyser frem til dagslyset er tilstrækkeligt.
Lyset indstilles, så det er tilpas kraftigt dvs. uden at det virker koldt.
Desuden tændes lyset i forbindelse med aftenarrangementer i den mørke tid.

8.  Personaleudvalg

9.  Lukket punkt
10. Evt.

 Ref. Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat - menighedsrådsmøde, tirsdag den 11. september  2018 kl. 19

Dagsorden:
1. Orientering ved formand
Debataftenen d. 27.8. med Jørgen Demant forløb fint, der var ca. 50 deltagere.

1 a. Vederlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder, gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer
Man har i forbindelse med budgetsamrådet i Tønder provsti fået fremlagt et oplæg om en kommende vedlagsfri erhvervelse og fornyelse af gravsteder, gravning og tilkastning af grave for folkekirkemedlemmer. Emnet blev diskuteret, og drøftes  videre ved kommende erfamøde for menighedsrådsformænd.

1 b. Placering af flagstang
En evt. flytning af flagstangen på kirkegården blev drøftet på møde  d. 13. 6. 2018. Det blev vedtaget af lade flagstangen stå på den nuværende plads.

2. Kirkeværge

3. Kasserer
Driftsbevilling til budget 2019 er godkendt.

4. Orientering: Sognepræsten

5. Udvalg
•    Diakoni
Orientering om diverse arrangementer
6. Sognemøde 18. september 2018

7. Personaleudvalg
Der er mødepligt til kalendermødet for personalet den første onsdag efter menighedsrådsmødet.
Der er medarbejderdag om psykisk arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere  deltager.
8. Lukket punkt
9. Evt.

 Ref. Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 23. august 2018 kl. 19

Afbud fra: Lone Muus, Personalerepræsentanten
Fraværende: Reimer Post
Trine Ellermann deltog i pkt. 3

Underskrivning af erklæring vedr. udskiftning i menighedsråd.
Suppleant Carsten Thygesen er indtrådt i menighedsrådet som suppleant for Lone Duus, der er udtrådt.

1. Orientering fra formand
Provstiet har indkaldt til budgetsamråd d. 5. 9.

2. Orientering fra kirkeværge vedr. forberedelse til syn d. 1. 9. 2018
Kirkeværgen gennemgik punkter, der skal drøftes på konsulentrunden.

3. Orientering fra kasserer
Da kassereren var fraværende, gennemgik Trine Ellermann kvartalsrapporten.

4. Orientering fra sognepræsten
Konfirmandundervisningen starter 7. 9.
Babysalmesang begynder d. 28. 8.
Mobilepaybetaling introduceres i forb.m. indsamling om søndagen og ved højtiderne.
Kursus sorggruppen: Muligheden for at deltage i sorgkursus på refugiet undersøges.

5.    Udvalg

6.    Køreplan for debataften 27. august

7.    Personaleudvalg

8.    Lukket punkt

9.    Evt.

Ref. Elsemarie Dam-Jensen


Referat fra menighedsrådsmøde den 13. juni 2018 kl. 19

Afbud fra: Sognepræsten, personalerepræsentanten, Kirsten Christensen

1. Orientering fra formand
Der er kommet besked fra provstiet mht. den nedre grænse for hjemtagelse af tre tilbud i forb.m. anlægsarbejder. Grænsen er nu besluttet ændret til kr. 200.000,- (incl. moms).
Næste menighedsrådsmøde er flyttet fra den 21. 8. til den 23. 8.

2. Orientering fra kasserer
•    Kvartalsrapporten blev gennemgået
•    Menighedsrådet godkendte Budgetbidrag for Løgumkloster sogns menighedsråd, CVR-nr. 56316418, afleveret den 13. 6. 2018 kl. 13.14
 
3.    Orientering fra sognepræsten

4.    Udvalg

5.    Menighedsrådsvalg/sogneaften 2018
Der bliver sognemøde i forsamlingshuset med fællesspisning den 27. 8. 2018 kl. 18.
Sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyngby, holder oplæg

6.    Løgumkloster set gennem linsen
Udstillingen, der åbner den 1. 11. 2018, og varer året ud, er blevet støttet med midler fra Tønderhus Fond, Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening, Løgumkloster Refugium og Lions Club Løgumkloster

7.    Frivillighedsfest
Datoen for frivillighedsfest er fastsat til onsdag den 21. 11. 2018

8.    Personaleudvalg

9.    Lukket punkt

10.    Evt.

Ref. Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 16. maj 2018 kl. 19

1.a Orientering fra formand
Provstikontoret flytter d. 25. juni til Nørregade 31 i Tønder (Det gamle domhus)

1.b
•    Rampe/dronningedør – skitseforslag
Der arbejdes videre med skitseforslag til rampe ved dronningedøren    
•    Gelænder til Slottet
Der gives grønt lys til nyt gelænder fra glasgangen til Slottet. Der påføres ikke kirken udgifter i den forbindelse
•    Vinduer i Præstegården
I forbindelse med handlingsplan for Præstegården er vinduerne ved at blive renoveret

2. Orientering fra kasserer
Gennemgang af kvartalsrapport udskydes til næste møde pga. stort arbejdspres i
forbindelse med overgang til nyt lønsystem

3. Orientering fra sognepræsten
Et udvalg arbejder med planlægning af en fælles dansk-tysk gudstjeneste og efterfølgende dagsprogram i forbindelse med højtideligholdelsen af våbenstilstanden 11. 11.

4. Udvalg
•    Gudstjenesteudvalg
Eftermiddagsandagter på Lindevang starter igen til september
•    Kirke- og kirkegårdsudvalg
•    Kommunikationsudvalg

5. Menighedsrådsvalg 2018
Til efteråret bliver der sognemøde i forsamlingshuset med fællesspisning. Dato følger.

6. Syn 2018
Årets syn foregår d. 1. 9. kl. 8.00

7. Personaleudvalg

8. Lukket punkt

9. Evt.

 

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 3. april  2018  kl. 19.00

Afbud: Elsemarie Dam-Jensen
Dagsorden
1. Kirkeværgen: Budgetforslag 2019 - konsulentrunde 2018 - likviditetsbudget 2018
Kirkeværgen fremlagde forslag til arbejder og andre ønsker til kirke og kirkegård for årene 2019-2021 med oversigt over udgifterne.
Emner til Ribe stifts konsulentrunde i efteråret 2018 blev gennemgået.
2. Orientering : Formand
    Der er Erfamøde for menighedsrådsformænd i Tønder Provsti i Ubjerg den 10. april.
Der har været god tilslutning til de to aftenener i henholdsvis den tyske og danske præstegård.
3. Orientering: kasserer
    Intet
4. Orientering: sognepræsten
    Diverse orientering
5. Orientering udvalg
•    Diakoniudvalg
Der er søgning til sorggruppen. Der bliver Helligtrekongersgudstjeneste den 5. og 6. januar 2019 kl. 16.00.
•    Børne – og ungeudvalg
Gudstjeneste for børn er planlagt til tirsdag den 5.2 og 30.4 i 2019. For fremtiden starter gudstjenesterne kl. 16.30. Det er vedtaget at Børnekoret medvirker ved børnegudstjeneste.
6. Godkendelse koncertplan og budget
    Koncertplan er godkendt
7. Personaleudvalg
    Intet
8. Lukket punkt
9. Evt.

 

Menighedsrådsmøde den 27. februar 2018 kl. 18 - 19
Afbud: Poul Skjølstrup

1.    Underskrivelse erklæring Reimer Post
Reimer Post underskrev menighedsrådserklæring 
2.    Regnskabsafslutning og gennemgang regnskab 2017 v/ Trine Ellemann og kasserer
Regnskabet blev gennemgået og godkendt med de tilføjede kommentarer. Momsprocent blev forklaret og godkendt. Årsregnskab 2017 for Løgumkloster Sogns Menighedsråd  CVR nr. 56316418 afleveret d. 27. 2. 2018 kl. 18.51.

Menighedsrådsmøde den 27. februar 2018 kl. 19

1.    Orientering fra formand
Formanden bød velkommen til Reimer Post. Han overtager Finn Hartmanns poster (valgudvalg og personaleudvalg) i MR bortset fra posten i klokkespilsudvalget, som Lone Duus overtager.
Projektet ”Strik med mening” er kommet godt i gang. De strikkede ting bliver solgt i Kirkens Korshærs bod i Tivoli. Overskuddet går til herberger og hjemløse.
2.    Orientering fra kasserer
•    Godkendelse af budget – Cisternetgeneralforsamling
Budgettet blev godkendt
•    Godkendelse af samarbejde med Den gamle Biograf 2018
Aftalen blev godkendt
3.    Meddelelser fra kirkeværgen iflg. udsendte bilag
Bilagene blev gennemgået
4.    Orientering fra sognepræsten
Både sorggruppen og andagtsgruppen på Lindevang er kommet godt fra start.
Fredag d. 2. marts er der besøg fra Folkekirkens Nødhjælps karavane af frivillige unge, der skal fortælle for konfirmanderne om nødhjælpsarbejdet ude i Verden.
Minikonfirmanderne er kommet godt i gang.
Onsdag d. 2. maj bliver der sangaften med Jens Rosendal-sange ved Aksel Krogslund Olesen.
5.    Orientering udvalg
•    Udstillingsudvalg
Referat fra møde blev gennemgået
•    Musikudvalg
Referat fra møde blev gennemgået
6.    Samarbejde sognekirke/kommune iflg. bilag v/ Lone Duus
Referat fra møde blev gennemgået
7.    Salmebogstillæg iflg. de to eksemplarer der har været til gennemgang
Det blev besluttet at købe et antal eksemplarer af salmebogen ”100 salmer”
8.    Lukket punkt
9.    Evt.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. januar 2018.

1.    a. Orientering fra formand
Statistik for 2017 blev gennemgået, og der var almindelig tilfredshed med tallene.
MR drøftede et oplæg fra sognepræsten til det kommende møde om pastoratsstrukturen. MR tilsluttede sig brevet med nogle få ændringer.
1.   b. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet
Finn Hartmann blev bevilget udtrædelse af MR efter mødet af helbredsmæssige årsager, men fortsætter efter eget ønske som kirkeværge. Fra 24. 1. indtræder en suppleant i rådet.
2.    Orientering fra kasserer
Intet
3.    Orientering fra kirkeværge
Urnenedsættelser om lørdagen vil stadig kunne lade sig gøre efter gældende takstregler. Kirkegårdstakstbladet er blevet revideret.
MR ansøger om at komme med i konsulentrunden i foråret 2018.
Kirkeværgen orienterede vedr. igangsatte og kommende anlægsarbejder.
Der arbejdes på en løsning med henblik på bevarelse af efeuen ved portalen mod vest.
4.    Orientering fra sognepræst
Der har været et dansk/tysk præstestævne på FUV, hvor temaet var bisættelser og begravelser.
Sognepræsten deltager i Cisternetværkets generalforsamling i perioden 13. – 16. april 2018.
Studiekredsen om bogen ”På grænsen” er begyndt.             
5.    Orientering fra udvalg
Diakoniudvalg
Der er lavet program for månedlige andagter på Lindevang. De varetages af Lone Duus og Bente Krarup.
Der er venteliste til besøgstjenesten.
Musikudvalg
Børnekoret deltager i FUK-stævne i Løgumkloster d. 3. 2.
6.    Markering af 11. 11. 2018
Repræsentanter fra kommunikations-udvalget har indledt et samarbejde med Historisk Forening for Løgumkloster Kommune vedr. dagens program.
7.    Status dåbsklude/strikkedamer og oplæg til nyt tiltag
Der arbejdes videre med nye ideer i strikkegruppen.
8.    Lukket punkt
9.    Evt.

 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 5. december 2017.

Dagsorden
1. Orientering fra formand
Der har været en henvendelse vedr. bevarelse af efeuplanten ved kirkegårdsporten. Iflg. den byggesagkyndige, kirkeværgen og kirkegårdslederen er der desværre ikke andre muligheder end at fjerne planten, murværket trænger voldsomt til ommuring. Derfor må menighedsrådet fastholde beslutningen om at fjerne planten.
2. Orientering fra kasserer
Der er god balance i kirkens regnskab ved slutningen af året
3. Orientering fra kirkeværge
De nye kirkegårdstakster blev gennemgået.
4. Orientering fra sognepræsten
Der har været besøg af 90 asylanter fra Åløkkecentret i Løgumkloster Kirke i forbindelse med projektet ”Nye naboer. Haderslev Stift”.
Der har været afholdt en adventsgudstjeneste i Løgumkloster Kirke for beboerne på Lindevang. Fremadrettet skal samarbejdet med Klosterparken også tages op igen.
Det kommende års minikonfirmandforløb starter d. 30. januar. Medvirkende er kirkens medarbejdere, desuden deltager to pædagoger fra Distriktsskolen, Berit Bork Johannsen og Lene Thorup.
5. Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Der er sendt indbydelser ud til Helligtrekongersfest.
Der har været afholdt et samarbejdsmøde i Agerskov mellem Tønder Kommune, kommunens institutioner og foreninger samt menighedsrådene i Tønder Provsti. Man holdt en ”samarbejdsbørs”, hvor deltagerne kunne komme med ønsker. Lindevang vil gerne have en kort andagt på plejehjemmet en gang om måneden. Lone Duus og sognepræsten arbejder videre med form og indhold.
Ian Ørtenblad foreslog ved samme møde, at man til næste år tager arbejdet med børnefamilier op som et indsatsområde.
6. Opfølgning 1. 12. 2017 af etårssyn 8. 11. 2016 i forbindelse med kirkens renovering v. kirketjener, kirkeværge og  MR-formand
Der blev vedtaget at kantbrætterne nu har sat sig så meget, at de bør skiftes til foråret april/maj 2018.
Lydanlægget fungerer nu for det meste godt, men indimellem opleves der fortsat problemer.
Lydniveauet afhænger også af, hvor mange der er i kirke, så  kirketjenere og aftensangsassistenter skal være opmærksomme på, hvordan det hele lyder.
Problemerne med centralstøvsugeren er udbedret, og støvsugeren fungerer nu.
Varmeanlægget i kirketjenerens kontor har fået en selvstændig termostat.
I 2018 udføres afrensning (glasblæsning) og elektro-/pulverlakering af salmenumrene.
Det digitale kamera til brug for organisterne er uden beregning erstattet med et analogt kamera fra Oticon.
Mht. lysene i bænkene prøver kirketjeneren at skaffe lys med en flamme, der har en varmere farve.
7. Opfølgning vedr.  temaet ”Børn i kirken”
I foråret arrangeres et sognemøde om salmesang og gudstjeneste for demensramte og dagen efter et kursus om børn, musik og kirke for kirkens medarbejdere og MR-medlemmer med sangpædagogen Anne-Mette Riis.
8. Personaleudvalg
9. Lukket punkt
10 Evt.

 

Konstituerende menighedsrådsmøde den 21. november 2017 kl. 19.00
Afbud: Ingen

1.    Valg af formand
Britta Larsen blev valgt med 6 stemmer. En stemme var blank
2.    Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 7 stemmer
3.    Valg af kirkeværge
Finn Hartmann blev valgt til kirkeværge
4.    Valg af kasserer
Lone Muus blev valgt til kasserer
5.    Valg af kontaktperson
Lone Muus blev valgt til kontaktperson
6.    Valg af sekretær
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til sekretær
7.    Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt til bygningskyndig
8.    Valg af underskriftsberettiget
Britta Larsen og Lone Muus blev valgt til underskriftsberettiget

Menighedsrådsmøde den 21. november 2017 kl. 19.30

1.    Orientering fra formand
Der har været erfamøde for MR-formænd i provstiet.
2.    Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev godkendt.
Løgumkloster Menighedsråd godkender endeligt budget 2018, afleveret den 15. november 2017 kl. 17.27.
3.    Orientering fra kirkeværgen
Kirkeværgen orienterede om forbruget 2017 og om budgetterne vedrørende 2018 og 2019.
4.    Orientering fra sognepræsten
Der var god tilslutning til filmaftenen med filmen ”Frantz” den 14. november.
30. januar 2018 starter nyt hold af minikonfirmander.
I slutningen af november/begyndelsen af december kommer 20 – 30 asylanter for at se Løgumkloster Kirke og høre noget om kristendommen, dens tro, musik osv. Sognepræsten og pastor Birgitte Møldrup står for arrangementet.
Menighedsrådet låner i december de to nye tillæg ”Kirkesangbogen” og ”100 salmer”, så man kan danne sig et indtryk af dem med henblik på at beslutte, hvilken samling der senere kan anskaffes til kirken.
Der har været et vellykket RAMS-salmesangsstævne i Ribe Domkirke, hvor Løgumkloster Distriktsskole deltog.
Førstkommende klosteraften er den 26. februar 2018 med tidl. hospitalspræst Preben Kok.
5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg
Der var 22 personer til menighedsplejearrangement.
Der er 29 besøgsvenner i øjeblikket, men der er brug for flere.
Der er også behov for flere vågekoner
•    Klokkespillets bestyrelse
Kirkeværgen orienterede om, at der er kommet tilstandsrapport vedr. klokkespillet fra Fa. Rambøll.

6.    Fastlæggelse af kommende møder
Tirsdag den 5. december 2017
Tirsdag den 23. januar 2018
Tirsdag den 27. februar 2018
Tirsdag den 3. april 2018
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 18 Budgetlægning
Onsdag den 16. maj 2018
Onsdag den 13. juni 2018
Tirsdag den 21. august 2018
Tirsdag den 11. september 2018
Tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.30 Sogneaften og orienteringsmøde vedr. valg
Tirsdag den 9. oktober 2018
Tirsdag den 13. november 2018

7.    Personaleudvalg
Der er fundet vikarer til varetagelse af kirkesangerens barselsorlov.
8.    Lukket punkt

9.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde den 24. oktober 2017 kl. 18.45

0. Oplæg ved Dennis og Mai-Britt vedr. musikalsk legestue og ”den røde tråd”.
Oplægget drøftes på møde i menighedsrådet tirsdag den 5. 12. kl. 19.
1. Orientering fra formand
Der var et godt fremmøde til sognemødet 27. 9.
Der var stor begejstring for folkemødet i Ribe.
2. Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport følger til november mødet
3. Orientering fra kirkeværgen
Opfølgning af handlingsplan omkring præstegården
Kirkeværgen orienterede om kommende tiltag i forbindelse med handlingsplanen vedr.  præstegården.
Spørgsmålet om elevator eller stolelift til dormitoriet tages op på januar mødet 2018.
Kirkeværgen gennemgik anlægsarbejderne for 2017 og 2018.
4. Orientering fra sognepræsten
Der er RAMS-salmesangsarrangement i Ribe den 17. november 2017, hvor distriktsskolen deltager med 3. og 4. klasse-eleverne.
Den 1. 11. 2017 er der sangaften i kapitelsalen, hvor salmebogstillæggene ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen” bliver præsenteret.
Minikonfirmandundervisningen starter 30. 1. 2018.
Menighedsrådet er medarrangør til Zweig-filmen ”Farvel til Europa”, der vises i Den gamle Biograf den 21. 2. 2018.
Der bliver præstegårdsaften i den tyske præstegård den 13. 2. 2018 og i den danske præstegård den 13. 3. 2018. Emnet bliver begge steder en fortælling om præstegårdenes historie i Løgumkloster.
5. Kollekt 2018
Indsamlingslisten til kollekter 2018 blev vedtaget
6. Udvalg
•    Udstillingsudvalg
Referat fra udvalget blev gennemgået
•    Musikudvalg
Referat fra udvalget blev gennemgået
7. Personaleudvalg
Udvalget går snarest i gang med at udarbejde en personalepolitik.
8. Lukket punkt
9. Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00

1.    Orientering fra formand
Der er kommet mail fra Jens Kr. Krarup, der overbragte en tak fra Nationalmuseet for to store albums med fotos fra Løgumkloster Kirke og Kloster før og under restaureringen mellem 1913 og 1932 og fra Løgumkloster by samt en række løse fotografier. Fotografierne er også affotograferet af Lokalhistorisk Arkiv, hvor de kan ses.
Formand og næstformand har deltaget i et arrangement i Sønderborg på det reformationsskib, som Nordkirche i Slesvig-Holsten, havde sat i søen i sommer.
14 kvinder har meldt sig til at strikke dåbsklude.
Menighedsrådet har sagt ja til, at en scene i en kommende spillefilm, der foregår i det sønderjyske, kan optages i Løgumkloster Kirke.
Der har været møde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd d. 23. 8 i Agerskov. I det nye provstisamråd bliver der otte medlemmer.
2.    Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.
Der har været afholdt budgetsamråd. Løgumkloster menighedsråd har fået tildelt det, som man havde ønsket til budgettet 2018.
3.    Orientering fra kirkeværgen
Der er blevet indkøbt en selvkørende katafalk, der bliver i resten af 2017 foretaget reparationer på graverhus, ringmur, præstegård og kælderhalse ved kirken.
Opgaver til udførelse i 2018 blev præsenteret. Ramper til kørestolsbrugere skal udskiftes. Kirkeværgen undersøger muligheder.
Der er kommet nye vedtægter for kirkegården, de bliver lagt på hjemmesiden.
4.    Orientering fra sognepræsten
Konfirmandårgang 2017/18 er blevet delt op i to hold, hvor både organisterne og kirketjener medvirker. Det fungerer rigtig godt. D. 6. oktober skal konfirmanderne på cykeltur til Draved Skov. I slutningen af oktober er der sangstævne for 140 konfirmander på Løgumkloster Højskole.
RAMS (Kirke-skolesamarbejdet i Ribe Stift) arrangerer et salmesangsprojekt for hele stiftet i perioden d. 8. – 24. november 2017 i Ribe Domkirke. 80 børn fra Løgumkloster Distriktsskole deltager.
Babysalmesang er startet, 12 familier har meldt sig. Maj-Britt står for det. Karen Brodersen er blevet hjælper til babysalmesang.
Friskolen har været på besøg for at høre noget om ”lydspor”, et materiale udarbejdet af Folkekirkens skoletjeneste i forb. m. kirkens ritualer.
5.    Synsrapporter 2017
Synsprotokol gennemgået.
6.    Planlægning af sognemøde d. 27. september
Opgaver vedr. aftenen blev fordelt.
7.    Udvalg
•    Diakoniudvalg
Der mangler både besøgsvenner og vågekoner.
•    B/U-udvalg
Der var 60 deltagere til børnegudstjeneste d. 12. 9.
•    PR-udvalg
•    Gudstjenesteudvalg
8.    Personaleudvalg
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag de 20. juni 2017 kl. 19.00.

Afbud fra: Lone Muus, Poul Skjølstrup
1.    Orientering fra formand
Der var afslag fra vejdirektoratet på ansøgningen om brunt skilt ved motorvejen, men der arbejdes videre på sagen.
2.    Orientering fra kassereren
•    Budget
Løgumkloster Menighedsråd godkender budgetbidrag afleveret den 15./6. 2017 kl. 16.19.
3.    Orientering fra kirkeværgen
Reparation af porte på redskabshuset kan sættes i gang nu – samt reparation af vinduer i præstegården.
4.    Orientering fra sognepræsten
Sognepræsten er blevet valgt til forretningsudvalget i RAMS (Skole/kirkesamarbejdet i Ribe Stift). Sorggruppen er i gang. Der er indskrevet 31 konfirmander til den kommende sæson.
I forbindelse med folkemødet er der fælles gudstjeneste for hele stiftet d. 15. 10. kl. 10 i Ribe. Derfor afholdes der denne dag aftengudstjeneste i Løgumkloster Kirke kl. 19.30.
5.    Opfølgning og beslutning omkring ansøgning om omfordeling af ligningsmidler budget 2017
Der er ikke givet tilladelse til omfordeling af ligningsmidler.
Der er bevilget ekstra midler til selvkørende, elektrisk katafalk og reparation af kælderhalse.
6.    Kapel (brugen af denne udefra)
Menighedsrådet undersøger, hvor ofte kapellet bruges af andre sogne, og hvor meget det koster i strøm, arbejdstid og vedligeholdelse.
7.    Opfølgning af rundgang på kirkegård og referat fra stående udvalg af 3. 5 2017.
Menighedsrådet godkendte oplægget vedr. gravminderegistrering fra kirkegårdslederen og Historisk Forening for Løgumkloster Kommune, forslaget videresendes til godkendelse hos Museum Sønderjylland og provsten.
8.    Udvalg
•    Evaluering af Grundlovsmøde
Grundlovsmødet forløb rigtig godt. Arbejdsgruppen bag Grundlovsmødet opfordres til at stille med deltagere til det praktiske arbejde omkring Grundlovsmødet.
•    Diakoniudvalg
Der har været Lindevangstræf. Der har været frivillighedsarrangement i Klosterhallen, hvor diakoniudvalget var repræsenteret.
9.    Personaleudvalg
Intet
10.    Lukket punkt
Intet
11.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde torsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00

1. Budget 2018
Budgettet blev gennemgået. Det bliver fremsendt til provstiet senest den 15. juni 2017 og godkendt på menighedsrådsmødet den 20. juni.

Ordinært møde den 16. maj kl. 19
1. Orientering fra formand
Der er sognemøde den 27. september, hvor menighedsrådsmedlemmerne alle deltager aktivt. 
2. Orientering fra kassereren
Kvartalsrapport blev gennemgået og underskrevet.
3. Orientering fra kirkeværgen
Den årlige rapport vedr. ringmurens status blev omtalt. De arbejder, der i den forbindelse skal igangsættes i 2017, er aftalt.
4. Orientering fra sognepræsten
Kirkesangbogen præsenteres på en højskolesangaften i Kapitelsalen i efteråret 2017.
Der tages initiativ til at genoplive institutionsledermøderne.
Den 14. november vises filmen ”Frantz” i Den gamle Biograf, hvor menighedsrådet er medarrangør.
Løgumkloster kirkes rolle som vejkirke søges markeret ved indkørslen fra Slotsgade.
5. Den digitale arbejdsplads. Menighedsrådets fremtidige struktur og arbejde med DAP
Formanden orienterede, og arbejdet med implementeringen af DAP fortsætter.
6. Placering af hjertestarter
Refugiet, FUV og Løgumkloster Kirke har en hjertestarter i fællesskab. Lige nu sidder den i refugiets forhal. Der arbejdes på, at hjertestarteren placeres uden for. 
7. Udvalg
• Diakoni/sorggruppe
Der har været vennetræf med besøg fra Sognets dagligstue i Tønder.
Der er Lindevangtræf den 18. maj.
Tønder Kommune har forespurgt, om menighedsrådet kan hjælpe med støttepersoner til demente. Menighedsrådet vil gerne starte projektet op.
Sorggruppen begynder sit arbejde i juni.
• Børn og unge-udvalg
Plant et træ-arrangementet var en rigtig god begivenhed.
Fremadrettet bliver spejdergrupperne og minikonfirmanderne inviteret til at medvirke med indslag i gudstjenesterne for børn.
Der er brug for frivillige, praktiske hjælpere til at støtte arbejdet med børn.
• Kirke- og kirkegårdsudvalg
8. Personaleudvalg
9. Evt.
10. Lukket punkt

 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 25. april 2017 kl. 19

Afbud: Sognepræsten
1.    Orientering fra formand
Der har været god tilslutning (30 deltagere) til Povl Søndergaards fortælling i kirken i forbindelse med Kunstrunden i påsken.
2.    Orientering fra kasserer
Intet
3.    Orientering fra kirkeværge
Det blev besluttet at ansøge provstiet om at omfordele midlerne, så vedligeholdelsen af kulskakter og indkøb af selvkørende katafalk sættes på budgettet i 2018 og i stedet for søges der om at indkøbe en eltruck til kirkegården. Den årlige besigtigelse af ringmuren har været afholdt. Vedligehold gennemføres i forsommeren. Der skal laves et forprojekt vedr. en kommende gennemgribende renovering og fornyelse af dele af ringmuren. Kirkeværgen orienterede om kommende ønsker til budget 2018.
4.    Orientering fra sognepræst
Intet
4 a. Præsentation og godkendelse af dåbsklude
Det blev besluttet, at der fremover af lokale frivillige strikkes dåbsklude til barnedåb i Løgumkloster Kirke.
5.    Dato for det årlige syn 2017
Synet blev fastlagt til 8. september kl. 7.30.
6.    Gennemgang og vedtagelse af menighedsrådets gavepolitik
Gavepolitikken blev godkendt.
7.    Orientering fra udvalg
Kommunikationsudvalg
Visioner for kommunikationsudvalget er vedtaget og rundsendes til menighedsrådets medlemmer.
B/U- Plant et træ d. 9. maj
Arrangementet er omtalt i kirkebladet. Referat fra planlægningsmøde rundsendes til menighedsrådets medlemmer.
Fordeling af sommerkoncerter/Musikudvalg
Opgaver i forbindelse med sommerkoncerter blev fordelt.
Der er kommet 14 nye ”spirer” til spirekoret.
8.    Personaleudvalg
Intet.
9.    Lukket punkt
10.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 21. marts 2017 kl. 18

Afbud fra: Sten Haarløv og Poul Skjølstrup
1.    Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2016 v/ regnskabsfører og kasserer
Årsregnskabet for Løgumkloster Sogns menighedsråd CVR-nr. 56316418 blev godkendt og afleveret d. 21. 3. 2017 kl. 19.21.
2.    Orientering fra formand
7. 3. var kirkeministeren på besøg for at høre om processen i forbindelse med kirkens renovering. Der var stor ros fra både stiftet og ministeren mht. måden, processen blev håndteret på.
3.    Orientering fra kirkeværge
Kirkeværgen orienterede om sit arbejde.
4.    Orientering fra udvalg
•    Klosterruteudvalget
Udvalget har været til møde i Døstrup vedr. Klosterrutens 10 års-jubilæum. Der er i den anledning planlagt en tur ad Klosterruten fra Helsingør til Frederikshavn. Der er tale om en stafettur, og man kan være med på kortere strækninger. Gruppen kommer til Løgumkloster d. 12. 7., hvor de har hviledag. Der vil blive arrangeret nogle forskellige aktiviteter. Læs mere på www.klosterruten.dk
•    Diakoniudvalg
Der er udarbejdet et visionspapir og en handleplan, som udvalget vil arbejde videre med
•    Børn og unge-udvalg
Plant et træ-arrangementet d. 9. 5. kl. 16.45 er planlagt.
Næste tumlingegudstjeneste bliver 12. 9.
•    Musikudvalg
Der er godt samarbejde med skolen. Der er pt. 22 med i børnekoret. Koncertplan for 2017 blev godkendt.
•    Gudstjenesteudvalg
Det blev besluttet, at fra 2018 indføres der et kort præludium i fasten. Interludiet fastholdes.
5.    Menighedsrådets visioner og mål for 2017-18
Se vedlagte visionspapir
6.    Lukket punkt
Finn Hartmann deltog ikke i dette punkt
7.    Evt.


Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

Afbud fra Elsemarie Dam-Jensen
Dagsorden:
1. Orientering fra formand
Der er provstisamråd 6.4 kl. 19.00.
Lone Duus og Lone Muus deltager i informationsmøde om Danske Klosterruter 2.3.
Sten Haarløv er gejstlig suppleant i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd.
2. Orientering fra kasserer
3. Orientering fra kirkeværgen
Der er blevet orienteret om igangværende arbejder
4. Orientering fra sognepræst
Der holdes familiegudstjeneste ”Plant et træ” den 9. maj kl. 16.45. Børne- og ungeudvalget står for det praktiske i samarbejde kirkens personale. Gudstjenesteudvalget står for indholdet af gudstjenesten. Aftensangen aflyses den dag.
Søndag den 12. marts bliver højmessen transmitteret af DR1
Onsdag den 15. marts kl. 19.00 er der orienteringsmøde for konfirmandforældre
5.a Orientering fra udvalg
•    Udstillingsudvalg
Der er fortsat ønsker om, at der er udstillinger i Glasgangen og Dormitoriet
•    Diakoniudvalg
Der blev orienteret om arbejdet
5.b Sorggruppe
Sognepræsten orienterede om arbejdet med etableringen af en sorggruppe. Diakoniudvalget indkaldes til yderligere orientering. Menighedsrådet har godkendt, at der arbejdes videre.
6. Menighedsrådets repræsentanter i cister net
Kirsten Moesgaard og Gertrud Yde Iversen tager til generalforsamling i cister net i år. Til næste år afløses Gertrud Yde Iversen af sognepræst Sten Haarløv.  
7. Personaleudvalg
8. Lukket punkt
9. Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00

1.    Orientering fra formand
Der er kirkefrokost den 26. marts
Den kongelige bygningsinspektør har anbefalet, at der arbejdes videre med etablering af elevator til Dormitoriet. Menighedsrådet skal nu i gang med at udarbejde et detaljeret projekt.
Statistik for 2016 blev gennemgået.
Menighedsrådet er inviteret til det årlige orienteringsmøde hos biskoppen 21. februar.

2.    Orientering fra kasserer
Der har været afholdt beholdningseftersyn. Det gav ikke anledning til yderligere bemærkninger fra revisionsselskabet.

3.    Orientering fra kirkeværge
Kirkeværgen orienterede om kommende opgaver.

4.    Orientering fra sognepræst
a.    Orientering
Forestillingen ”Hva´ så Luther?” kan anbefales.
Læsekredsen om Galatherbrevet er gået i gang.
Babysalmesang er begyndt.
Minikonfirmandundervisning starter.

Den 9. maj bliver der et ”Plant et træ”-arrangement i forbindelse med Luther-året.
       b. Tidsskrifthylde
Der skal laves et bladreeksemplar til salmebogshylden af J. Kr. Krarups bog om
Løgumkloster Kirke. Relevante foldere kan lægges midlertidigt på salmebogshylden.

5.    Orientering fra udvalg
Børn og unge-udvalg
Som forsøg flyttes tumlingegudstjenesterne til kl. 16.45.
Diakoniudvalg
Helligtrekongerfesterne forløb rigtig godt.
Musikudvalg
Koret har haft en fin korweekend den 7. - 8. januar med korinstruktør Maria Høyer, nogle af korpigerne deltager i FUK-stævne i Tønder den 4. februar

6.    Menighedsrådets visioner og mål for 2016-17
Punktet udsættes til MR-mødet i marts

7.    Repræsentanter i Cisternet
Punktet udsættes til MR-mødet i februar.

8.    Kriterier i forbindelse med udstillinger i Dormitoriet/glasgang
Når de planlagte udstillinger er gennemført, skal det diskuteres, om der fortsat skal være udstillinger i Dormitoriet og glasgangen

9.    Personaleudvalg

10.    Lukket punkt

11.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde mandag den 12. december 2016 kl. 19.00

Afbud fra Sten Haarløv
Dagsorden
1.    Orientering fra formand
Der er kursus d. 21./22. januar på Løgumkloster Højskole, arrangeret af Den sønderjyske Menighedsrådsforening
2.    Orientering fra kasserer
Økonomien ser OK ud
3.    Orientering fra kirkeværgen
Kirkeværgen er ved at få overdraget det relevante materiale. Endelig overdragelse finder sted i begyndelsen af januar
4.    Orientering fra sognepræst
Intet
5.    Orientering fra udvalg
Diakoniudvalg
Der er god tilmelding til Helligtrekongersfesterne.
Der har været arrangement for besøgsvennerne, hvor der var sang ved Bodil Dibbern
Musikudvalg
Der har været besøg af 0. - 2. klasse i kirken med tema om H.C. Andersen og musik. Næsten alle prøvede at spille på orglet.
Lige nu er der 21 børn i børnekoret.  
       6a. Vedtagelse af honorarer
             Honorarer til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge blev enstemmigt vedtaget.
       6b. Gennemgang og godkendelser af vedtægter    
             Vedtægterne blev gennemgået og vedtaget
7.  Ansøgning fra Lions Club Løgumkloster
     Ansøgningen blev imødekommet.
       8. Udvalgsposter:
•    Gudstjenesteudvalg
Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Dennis Bang Fick, Lone Duus, Elsemarie Dam-Jensen
•    Børne- & ungeudvalg/ ansvarsperson for muleposer/børnehjørne
Sten Haarløv, Dennis Bang Fick, Svend Rasmussen, Kirsten Christensen, Maj-Britt Uhd Nielsen
•    Klosteraftenudvalg
Sten Haarløv, Poul Skjølstrup, Elsemarie Dam-Jensen samt repræsentanter fra refugiet og FUV
•    Diakoniudvalg
Kirsten Christensen, Lone Duus, Britta Larsen, Mette Rosenberg, Reimer Post
•    Koncert- & musikudvalg
Poul Skjølstrup, Dennis Bang Fick, Britta Larsen, Elsemarie Dam-Jensen
•    Udstillingsudvalg
Lone Muus, Britta Larsen, Povl Søndergaard, Sten Haarløv, Kirsten Bjerrum, Hanne Knudsdatter
•    Repræsentant Holmens bestyrelse
Vedtages næste gang
•    Repræsentant Frederik IX klokkespils bestyrelse
Finn Hartmann
•    Kommunikationsudvalg
Sten Haarløv, Povl Søndergaard, Svend Rasmussen, Lone Duus
•    Personaleudvalg
Lone Muus, Britta Larsen, Finn Hartmann, Elsemarie Dam-Jensen
•    Koordinator - kirkekaffe
Lone Muus
•    Webtjener:
Povl Søndergaard
9. Personaleudvalg
10. Lukket punkt
11. Evt.

 

Konstituerende menighedsrådsmøde den 22. november 2016 kl. 19.30
Afbud: Ingen
1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
De to nye medlemmers valgbarhed blev godkendt

3.    Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
Erklæringen blev underskrevet

4.    Valg af formand
Britta Larsen blev valgt med 5 stemmer og Elsemarie Dam Jensen fik 2 stemmer

5.    Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt med 5 stemmer og Lone Duus fik 2 stemmer

6.    Valg af kirkeværge
Finn Hartmann blev valgt til kirkeværge

7.    Valg af kasserer
Lone Muus blev valgt til kasserer

8.    Valg af sekretær
Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til sekretær

9.    Valg af kontaktperson
Lone Muus blev valgt til kontaktperson

10.     Valg af bygningskyndig
Anker Ravn Knudsen blev valgt til bygningskyndig

11.     Valg af underskriftsberettiget
Britta Larsen og Lone Muus blev valgt til underskriftsberettiget

12.     Valg af stående udvalg
Svend Rasmussen, Britta Larsen og Elsemarie Dam-Jensen blev valgt til det stående udvalg

13.     Valg af valgbestyrelse
Svend Rasmussen, Lone Duus og Finn Hartmann blev valgt til valgbestyrelsen

14.     Valg af formand for valgbestyrelsen
 Svend Rasmussen blev valgt til formand for valgbestyrelsen

15.     Fastlæggelse af kommende møder
Mandag d. 12. 12. 2016
Tirsdag d. 24. 1. 2017
Tirsdag d. 21. 2. 2017
Tirsdag d. 21. 3. 2017
Tirsdag d. 25. 4. 2017
Tirsdag d. 16. 5. 2017
Tirsdag d. 20. 6. 2017
Tirsdag d. 22. 8. 2017
Tirsdag d. 12. 9. 2017
Tirsdag d. 24. 10. 2017
Tirsdag d. 21. 11. 2017

16.     Evt.

1.    Lys på kirken
Der arbejdes fremadrettet på at etablere udvendig belysning af kirken.

2.    Personaleudvalg

3.    Lukket punkt

4.    Evt.

 

Referat af Menighedsrådsmøde den 8. november 2016 kl. 19.00

Afbud: Ingen

1.    Orientering fra formand
Menighedsrådet er positivt over for en særlig fejring af d. 11. november 2018 i forbindelse med en henvendelse fra Historisk Forening for Løgumkloster Kommune. Vi drøfter det på et senere møde.


2.    Orientering fra kasserer
Menighedsrådet vil søge 5%-midler til dækning af ekstra udgifter til vestgavl og kælder.

3.    Orientering fra kirkeværge
Energimærkning bliver sendt i udbud af provstiet.

4.    Orientering fra sognepræsten
Der har været holdt festgudstjeneste i Ribe Domkirke i forbindelse med starten på Luther-året.
Højskolesangaftenen i Ottekanten forløb fint. Også fremadrettet vil der årligt være en aften i kapitelsalen og en aften i Ottekanten.
Der har været holdt dansk-tysk præsteseminar på refugiet. Næste år bliver det i Breklum.
Der vil hver tirsdag være sprogcafé i konfirmandstuen.

5.    Orientering fra udvalg
•    Børn- og unge-udvalg
Der arbejdes med at etablere en adventsgruppe igen i år.
•    Diakoniudvalg
Der skal være besøgsvenne- og vågekonetræf d. 23. 11., hvor der skal synges med Bodil Dibbern.
Nu er Helligtrekongersfesten programlagt.
•    Det stående udvalg
Arbejdet med gravminderegistrering er sat i gang og fortsætter hen over vinteren.

6.    Evaluering af kirkens renovering
Inden mødet var der besigtigelse i kirken med arkitekt Jørgen Overby. Følgende blev bemærket:
Renoveringen af hvælvene er vellykket.
Lysekroner skal efter behov pudses.
To kantbrætter ved kirkebænkene skal muligvis skiftes, de gaber. Vi venter og ser på det efter vinteren.
Lydanlægget volder stadig problemer, men firmaet arbejder på sagen.
Centralstøvsugeren fungerer godt undtagen det sted, hvor træbrætterne giver sig, BELØ ordner det.
Varmeanlægget i Povls kontor skal have selvstændig termostat.
Tidsskrifthylden er kommet.
Der laves et forsøg med afrensning (glasblæsning) og elektro-/pulverlakering af salmenumrene.
Det digitale kamera til brug for organisterne fungerer ikke pga. forsinkelse. Det bliver uden beregning erstattet med et analogt kamera af Oticon.
Mht. lysene i bænkene prøver Povl at skaffe lys med en flamme, der har en varmere farve.

7.    Lys på kirken
Der arbejdes fremadrettet på at etablere udvendig belysning af kirken.

8.    Personaleudvalg

9.    Lukket punkt

10.    Evt.Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 21. september 2016
Kl.19.00 i konfirmandstuen

Afbud fra Kirsten Christensen

Dagsorden:

1. Orientering fra formand
Der var pænt fremmøde til sognemødet d. 13. 9.
2. Orientering fra kasserer
Revisionsprotokollat gennemgået og underskrevet.
Der er udarbejdet et bilag, som underskrives og vedhæftes revisionsprotokollatet.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er årligt brandsyn d. 6. 10.
Forslag til elevatorforbindelse i klosterfløjen blev præsenteret

4. Orientering fra sognepræst
Elinor Martinussen, Reimer Post og sognepræsten har holdt et indledende møde med henblik på etablering af en sorggruppe.
Sognepræsten deltager i et møde i frivillignetgruppen i Tønder Kommune. Arrangementet er i Dansk Flygtningehjælps regi d. 29. 9. kl. 19. Alle er velkomne.

5. Orientering fra udvalg
•    Børn og unge-udvalget
Der var tumlingegudstjeneste d. 20. 9.
Det var en fin aften.

6. Personaleudvalg

7. Lukket punkt

8. Evt.

 

Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 24. august 2016
kl. 19.00 i KOnfirmandstuen

Dagsorden:

1. Orientering fra formand
Der er via Kultur- og Fritidsudvalget søgt om at få et af de brune skilte ved motorvejen.
Der har været meget arbejde med planlægning af Kulturuge 2016 i Tønder Kommune.
Der er budgetsamråd i Skærbæk d. 7. 9. 2016.
Der er konsulentrunde den 18. og 19. oktober 2016. Ved denne lejlighed kommer Løgumkloster menighedsråd med ønsker vedr. ringmuren omkring kirkegården og elevator til Klostersalen.
Der er aftalt skolebuskørsel til kirken i forbindelse med korprøver for spirekorsbørnene fra 1. 9. 2016.

2. Orientering fra kasserer
Halvårsrapport blev gennemgået.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er syn d. 7. 9. Ringmursrestaureringen er foreløbigt stoppet. Nationalmuseet bliver nu taget med på råd, og der skal udarbejdes et nyt projekt. Reparationen af kirkens vestgavl er afsluttet. Reparationen af offerlaget på hvælvingerne er i gang. Energimærkning skal fornys i år på konfirmandstuen og graverhuset.

4. Orientering fra sognepræst
Babysalmesang begynder 7. 9.
20.9. er der tumlingegudstjeneste. 22. 9. og 23. 9. starter hhv. distriktsskolens og friskolens konfirmander.
D. 7. 10 kl. 10 afholdes der dagpleje- og børnehave-høstgudstjeneste.
Minikonfirmandundervisning begynder i januar 2017.  
D. 22. januar 2017 kl. 10 er der spillemandsmesse  i Løgumkloster Kirke.
12. 3. 2017 bliver der radiotransmitteret gudstjeneste fra Løgumkloster Kirke.

5. Orientering fra udvalg
•    Valgudvalg
Arbejdet er gået i gang. Der holdes opstillingsmøde den 13. 9. 2016. Der kommer en annonce i Digeposten og på kirkens hjemmeside
•    PR-udvalg
Intet nyt
•    Diakoniudvalg
Sognepræsten tager kontakt til frivillignet/Dansk Flygtningehjælp med henblik på et samarbejde om et arrangement for flygtninge og lokalbefolkning.
Der påbegyndes et arbejde vedr. etablering af sorggrupper.
Vågetjenesten og besøgsvennerne er meget aktive.

6. Gravminderegistrering – det videre forløb
Der er kommet forslag til udpegninger fra både kirkegårdslederen og fra Lokalhistorisk Arkiv.
Det stående udvalg indkalder til et møde, hvor der arbejdes videre med opgaven.

7. Sognemøde/valgmøde den 13. 9. 2016
Mødet er under forberedelse.

8. Personaleudvalg

9. Lukket punkt

10. Evt.


Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 16. juni 2016
Kl.19.00 i konfirmandstuen
Rapport fra generalforsamling i Europæisk Charter for cisterciensernes klostre og steder, ”cisternettet” v/ Kirsten Moesgaard.
Generalforsamlingen foregik i cistercienserklostret i Bronnbach i Baden-Württemberg.
200 europæiske cistercienserklostre er med i foreningen, fra Danmark er det Esrom Kloster og Løgum Kloster. Formålet med foreningen er at holde sammen på arven efter cistercienserne og deltage i et interessefællesskab, bl.a. med det formål at øge opmærksomheden om klosterruter i Europa, øge forskningen om cistercienserklostrenes historie samt markedsføre klosterprodukter.
Kirsten Moesgaard fortalte også om arbejdet med den europæiske gotikrute, som gerne skulle give flere turister til Løgumkloster.

Dagsorden:
1. Orientering fra formand
De nye sølvlysekroner og knæfaldet skal pudses en gang om året.
Der afholdes IAH-konference (Forening for europæiske hymnologer) i Løgumkloster omkring begyndelsen af august 2017. 100 deltagere fra mange kirkesamfund og fra 33 lande kommer og bruger kirken. Prins Joachim er protektor for konferencen.
Der er konsulentrunde d. 18. – 19. oktober 2016. Her kan kommende projekter præsenteres, og vi kan få gode råd.
2. Orientering fra kasserer
Intet
3. Orientering fra kirkeværge
Et mindre stykke af ringmuren omkring kirkegården vil i år blive hovedrepareret jf provstesynet. Der skal foretages reparationer foroven på kirkens vestgavl og der skal afhjælpes for fugt i kælderen.
4. Orientering fra sognepræst
Klosteraftener for efterår 2016/forår 2017 er planlagt:
16. november: Inger Lauridsen fortæller om Kniplingsproduktionen og kniplingshandelen på Løgumklosteregnen..
1. februar: Uffe Østergaard fortæller om Europas kirker og om hvordan de forskellige konfessioner har påvirket samfundet.
3. maj: Birgitte Ebert og Peter Tyssen fortæller om Bach.
Den folkekirkelige organisation Grøn Kirke foreslår, at man i 2017 planter reformationstræer/”håbstræer” rundt omkring i Danmark, inddrager lokale foreninger og samtidig giver et bidrag til plantning af træer i træfattige lande i Den tredje Verden. Menighedsrådet vil gerne medvirke til dette.
Der er konfirmandindskrivning d. 21. juni 2016.

5. Orientering fra udvalg
•    Valgudvalg
Der blev orienteret om valgproceduren. Den 13. 9. kl. 19.30 er der orienteringsmøde om valget i Løgumkloster Forsamlingshus.
•    Musikudvalg
Fremover vil organisterne prøve at lade børnekoret medvirke ved gudstjenesten en søndag om måneden. Dennis skriver til næste kirkeblad om sit arbejde med Skole-Kirke-samarbejdet. Der kommer en artikel i JydskeVestkysten om dette samarbejde.

6. Anskaffelse af salmebogstillæg

Vi begynder i det små med nogle af de nye salmer fra salmebogstillægget 100 salmer. Vi venter med at købe, indtil vi har set den anden nye salmebog, Kirkesangbogen, som udkommer til næste år.

7. Personaleudvalg

8. Lukket punkt
9. Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat menighedsrådsmøde tirsdag den 31. maj 2016

Kl.19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden:

1. Orientering fra formand

Kirkeministeriet har godkendt menighedsrådets ansøgning vedr. fortsat 2-årig funktionsperiode ved valg til menighedsråd.

Menighedsrådet er indbudt til at deltage i det kommende byfornyelsesprojekt i Løgumkloster.

Tal for el- og varmeforbrug i perioden maj 2012 – februar 2016 blev fremlagt. Der er tale om en mindre besparelse.

Der blev orienteret om arrangementerne i forbindelse med Kulturugen 1. - 9. oktober 2016. Temaet er ”Lys”.

2. Kasserer

 • Godkendelse af ændring i regnskab 2015

Menighedsrådet har d. 31. 5. 2016 kl. 11.00 afleveret og efterfølgende godkendt regnskabet for 2015 for 2. gang efter en ændring i forbindelse med de 5%-midler, der blev godkendt d. 11. maj 2016. Beløbet skal overføres til regnskab 2016.

3. Orientering fra kirkeværge

Der skal gennemføres energimærkning af hhv. graverhuset og konfirmandstuen. Der skal tages beslutning i provstiet, om der skal laves fælles udbud. Til næste møde skal emnet fredede gravsten tages op. Der afholdes syn sammen med arkitekten d. 7. 9. kl. 7.30.

4. Orientering fra sognepræst

Sogneturen til Wittenberg, Weimar med flere steder var en rigtig god tur.

Vandringen Pinsedags morgen gik også rigtig godt, man gik ad Teglgårdsvej, det var en fin rute.

Også højskolesangaftenen på højskolen gik rigtig godt. I fremtiden kan højskolesangaftenerne gå på skift mellem Klostersalen og Ottekanten på Højskolen.

Smag på verdenskøkkenet-arrangementet blev ikke til noget i denne omgang, men kan tages op igen til efteråret.

Der er indskrivning for konfirmander før sommerferien.

Grundlovsmødet er på plads.

Søndag d. 22. januar 2017 er der en spillemandsmesse på bedding, arrangeret i samarbejde med den sønderjyske menighedsrådsforening.

5. Orientering fra udvalg

 • Kirke og kirkegårdsudvalg

Der er brug for ekstra plads til blomster ved de anonymes grav. Menighedsrådet tager kontakt til bedemændene for at påvirke dem til ikke bare at anbefale de anonymes grav af økonomiske årsager. Skiltene på kirkegården skal males op. Ny salmenummertavle er kommet op.

 • Musikudvalg

Plan over kommende koncerter blev fremlagt og godkendt.

 • Diakoniudvalg

Vågekoner er i gang. Der er kommet flere nye besøgsvenner. Der har været Lindevangtræf.

Der har været en henvendelse fra Bedsted Sogn mht. samarbejde omkring fællesmøder i forb.m. besøgstjeneste. Der arbejdes videre med forespørgslen. 

Helligtrekongersfesten 7. – 8. januar 2017 er på plads. Der kan inviteres 120 personer pr. aften.

6. Tumlingegudstjenester i 2016/2017

I fremtiden ligger ansvaret for tumlingegudstjenesterne hos Børn- og Unge-udvalget. Der bliver tumlingegudstjenester 20. 9. og 22. 11. 2016 og 24. 1. og 25. 4. 2017. Tidspunktet bliver kl. 17.00. Aftensangen fastholdes kl. 17.30 i Kapitelsalen.

7. Mannakorn kortenes placering

Der er kommet nyt skilt på pengeblokken. Der arbejdes på en ny placering af mannakornene i rummet med lysgloben.

8. Spørgeskema fra Den Sønderjyske Forening af menighedsråd.

Menighedsrådet svarer, at vi mener, at opgaverne ligger godt der, hvor de ligger.

9. Personaleudvalg

Kontaktpersonen skal i gang med MUS-samtaler i juni måned.

10. Lukket punkt

11. Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00

Afbud: Poul Skjølstrup, Sten Haarløv
1.    Orientering fra formand
Løgumkloster Kirke var en del af Kunstrunden 2016, hvor Peter Okholm fortalte om den nye belysning, der deltog 50 personer.

2.    Orientering fra kasserer
Der har været afholdt regnskabsudvalgsmøde.
Kvartalsrapporten blev gennemgået.

3.    Orientering fra kirkeværge
Intet.

4.    Orientering fra sognepræst
Intet.

5.    Orientering fra udvalg
Udstillingsudvalg
Udstillingsplaner for perioden 2016 – 2018 blev fastlagt.
Musikudvalg
Det blev drøftet, at børnekoret skal deltage oftere i forbindelse med højmesser.
Diakoniudvalg
D. 3. maj er der oplæg ved sognepræst Marianne Zeuthen, Toftlund, om sorg og sorggrupper.
D. 19. maj er der træf for besøgsvenner og værter på Lindevang.

6.    Tumlingegudstjenester
Udsættes til næste gang.

7.    Kirken

8.    Menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet har søgt Kirkeministeriet om at fortsætte med 2-årig funktionsperiode i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg. Ønsket skyldes muligheden for både kontinuitet og fornyelse i menighedsrådet. Der bliver sognemøde d. 13. september 2016.

9.    Personaleudvalg
Intet.

10.    Lukket punkt
11.    Evt.

Menighedsrådsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Kl.18.00.

Afbud: Kirsten Christensen, Poul Skjølstrup

Fremlæggelse af årsregnskab v. regnskabsfører Trine Elleman
Regnskabet 2015 blev gennemgået, godkendt og afleveret d. 17. 3. 2016 kl. 18.52.

1.    Orientering fra formand
Tønder Kommunes kulturuge 2016 starter i Løgumkloster Kirke lørdag d. 1. oktober. Tema er ”Lys”.

2.    Orientering fra kasserer
Intet

3.    Orientering fra kirkeværge
Tidsskriftsreolen til kirken bliver sat i produktion 1. april. Altertavlen er blevet justeret. Provstiudvalget har godkendt, at kirkegårdsleder Christian Hansen fremadrettet selv må beskære træer på kirkegården uden forudgående ansøgning. Kirkegårdsvedtægten 2016 er godkendt af provstiudvalget.

4.    Orientering fra sognepræst
Babysalmesangsforløbet sluttede 16. 3. Det har været et rigtig godt forløb. Det er fint tilrettelagt og har et godt indhold, og Else Nielsen og Renate Ostenholz har på alle måder kræset og hygget om børn og mødre/fædre. Der starter nyt hold efter sommerferien.

5.    Orientering fra udvalg
Intet

6.    Kirken – opfølgning af februarmødet
•    Østre hjørne
Der opsættes en ny kasse af egetræ med fyrfadslys. Mannakorn flyttes forsøgsvis (i tre måneder) til kiosken
•    Kirkebøssen
Kirkeblokken placeres permanent i sydøstlige sidekapel
•    Nummertavle
Der etableres en flytbar nummertavle
•    Børnehjørnet
Intet

7.    Personaleudvalg
8.    Lukket punkt
9.    Evt.
10.    Lukket punkt
11.    Evt.
Elsemarie Dam-Jensen

Menighedsrådsmøde den 23. februar 2016 kl. 19
Afbud: Lone Muus
1.    Orientering fra formand
Kirkestatistik 2015 blev gennemgået, den var meget positiv. Statistikken ligger på kirkens hjemmeside.
Der er modtaget et brev vedr. ønske om elevator til dormitoriet. Menighedsrådet arbejder på opgaven, det tages op til konsulentrunden i efteråret 2016.

2.    Orientering fra kasserer
Intet

3.    Orientering fra kirkeværge
Kirkegårdsvedtægten er blevet revideret efter de faktiske forhold og videresendes til godkendelse i provstiet.

4.    Orientering fra sognepræst
Der har været afholdt en velbesøgt dansk-tysk præstegårdsaften i den danske præstegård. D. 12. april er der en tilsvarende aften i den tyske præstegård. D. 2. februar blev der afholdt tumlingegudstjeneste med efterfølgende spisning, godt 60 børn og voksne deltog.

5.    Fotografier fra Løgumkloster kirke, henvendelse Jens Kr. Krarup
Menighedsrådet har godkendt, at en samling (170 stk.) af gamle fotografier, som bl.a. stammer fra kirkens restaurering i perioden 1913 - 1932, overdrages til Nationalmuseet
Lokalhistorisk Arkiv vil kontakte Jens Kr. Krarup med henblik på en affotografering til arkivet.
 
6.    Deltagelse generalforsamling cisternettet
Menighedsrådet sender to repræsentanter til generalforsamlingen i Bronnbach, Sydtyskland, i cisternettet og European Charter 2016.

7.    Sognets Luthertur, turledere
Turledere på Lutherturen i maj vil være Eberhard Harbsmeier og Sten Haarløv. Der er stadig enkelte ledige pladser.

8.    Kirken
•    Sydøstre sidekapel
•    Nummertavle
Detaljer i kirkerummets udsmykning og indretning tages op til næste møde.

9.    Orientering fra udvalg
Diakoniudvalg
Der holdes helligtrekongersfest d. 7. og 8. januar 2017.
Der bliver en aften sammen med flygtninge i Løgumkloster med temaet ”Smag på verdenskøkkenet” i konfirmandstuen 28. april.
             Børn og unge-udvalg
    Børnehjørnet skal introduceres for børnefamilier.
    Menighedsrådet vil gerne støtte adventsgruppen igen til næste advent.
    Der vil fremadrettet blive afholdt fire tumlingegudstjenester om året.
Personaleudvalg
Maj-Britt Uhd Nielsen er blevet ansat som kirkesanger pr. 1. april 2016.

10.    Lukket punkt

11.    Evt.
Elsemarie Dam-Jensen

 

Menighedsrådsmøde den 26. januar 2016 kl. 19.00
Afbud: Lone Muus
1.    Orientering fra formand
Signe von Oettingen kommer til menighedsrådsmødet i marts.
Menighedsrådet søger sammen med Museet Holmen om at få et brunt orienteringsskilt om Løgumkloster Kirke ved motorvejen (E 45).
Fremadrettet skal teksterne til De ni Læsninger altid stå på dansk i teksthæftet, hvis teksten bliver læst på et fremmedsprog.
I forbindelse med kirkekaffen d. 6. marts tages der afsked med kirkesanger Else Nielsen.

2.    Orientering fra kasserer og regnskabsfører
•    Kvartalsrapport ved regnskabsfører Trine Ellemann
Kvartalsrapport udskydes til næste møde.
Der sendes rykkere ud i forbindelse med restancer for vedligehold af gravsteder.
•    Provstiets behandling af regnskab 2014
Menighedsrådet har taget provstiets behandling af regnskab 2014 til efterretning.

3.    Orientering fra kirkeværge
Der er givet godkendelse og bevilget penge til renovering af offerlag over hvælvingerne.
Udtynding af træer på kirkegården er godkendt af provstiet.
Talerpulten er stabiliseret.

4.    Orientering fra sognepræst
Der har været en konfirmandaktion fredag d. 23. januar med konfirmander fra Abild, Hostrup, Ø. Højst og Løgumkloster i samarbejde med Danmission med besøg af en kristen kvinde fra Cambodia. 60 konfirmander deltog.
Babysalmesang og 17 minikonfirmander starter d. 27. januar.
Der er tumlingegudstjeneste d. 2. februar kl. 17.
Der er fastelavnsgudstjeneste d. 7. februar kl. 10
Der er konfirmand-forældreaften for Løgumkloster Distriktsskole og Løgumkloster Friskole d. 3. marts kl. 19.

5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der er planlagt Lindevangsarrangement d. 19. maj.
Der skal holdes et arrangement før sommerferien om sorggrupper.
Der mangler besøgsvenner.
Der er kirkefrokoster d. 10. april og d. 9. oktober. Pris 35,- kr.
I foråret vil sognepræsten tage kontakt til flygtninge bosat i Løgumkloster med henblik på et fællesarrangement.

•    Børn- og unge-udvalg:
Renate Osterholz er trådt ind i udvalget.

•    Pr-udvalg:
Orientering.

6.    Lys i bænke
Indtil der findes en løsning omkring lysestagerne, bruges de ikke til gudstjenester. Ved kirkelige handlinger kan de elektriske lys bruges, hvis man ønsker det.

7.    Personaleudvalg
•    Kirkesangerstilling
Kirkesangerstillingen er genopslået.

8.     Lukket punkt

9.     Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Menighedsrådsmøde den 8. december 2015 kl. 19.00

Afbud: Paul Anton Martinussen, Poul Skjølstrup
1.    
Orientering fra formand
Minikonferencen d. 19. 11.med temaet ”Få mere kirke for pengene” var spændende. Det blev besluttet, at dette tema kan tages op på det kommende medarbejdermøde.
Der skal strammes op omkring kirkens politik vedr. fotografering i forbindelse med kirkelige handlinger.
Refugiet har fået lov til at arrangere rundvisninger i kirke og kloster hver tirsdag i juni, juli og august kl. 10.30, hvis der ikke er kirkelige handlinger.
Der er kommet godkendelseserklæring vedr. det nye orgel fra orgelkonsulent Torben Krebs med bemærkningen ”tillykke med et bemærkelsesværdigt resultat, som vidner om håndværk i verdensklasse og en sublim intonationskunst!”.
Signe von Öttingen, Ribe Domkirke og Seem Kirke, er koordinator i forbindelse med reformationsarrangementer i Ribe Stift. Hun bliver bedt om at orientere om dem på et kommende menighedsrådsmøde.
Gudstjenesteudvalget kommer med et udkast til orienteringsfolder til dåbsgæster.
Der har været afholdt et præsentationsarrangement med ”Spiregruppen”, hvor 60 børn og voksne deltog.
2.    
Orientering fra kasserer
Telefonpenge til menighedsrådsformanden kr. 2.500,-.
3.    
Orientering fra kirkeværge.
4.    
Orientering fra sognepræst
RAMS-arrangementet i Ribe Domkirke for skolebørn fra Ribe Stift gik fint.
4. søndag i advent kl. 10 er der de ni læsninger sammen med den tyske menighed.
Der er udarbejdet folder om sognerejsen til Lutherbyerne maj 2016. Den ligger i kirken.
5.  
Vedtægt for kontaktperson.
Vedtægterne blev tilrettet.
6.  
Valgudvalg.
Reimer Post indgår i valgudvalget.
7.    
Gennemgang af øvrige udvalg.
Øvrige udvalg blev tilrettet.
8.    
Orientering fra udvalg.
•    Diakoniudvalg
Der er udsendt invitationer til Helligtrekongersfesten.
•    Børn- og ungeudvalg    
Der er etableret en adventsgruppe, som mødes de tre adventslørdage.
•    Gudstjenesteudvalget
Der er planlagt tumlingegudstjeneste med spisning for alle børnefamilier d. 2. 2. 2016 kl. 17.00.
9.    
Personaleudvalg.
Kirkesanger Else Nielsen går på pension pr. 1. marts 2016. Stillingen opslås hurtigst muligt.
10.    
Lukket punkt.
11.    
Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Konstituerende menighedsrådsmøde den 18. november 2015 kl. 19.00
Afbud: Ingen

1. Valg af formand
Britta Larsen - valgt med 7 stemmer

2. Valg af næstformand
Elsemarie Dam-Jensen – valgt med 7 stemmer

3. Valg af enkeltmandsposter ifølge menighedsrådsloven
• Kirkeværge: Poul Anton Martinussen
• Kasserer: Lone Muus
• Kontaktperson: Lone Muus
• Sekretær: Elsemarie Dam-Jensen
• Bygningskyndig: Anker Ravn Knudsen
• Underskriftsberettiget: Britta Larsen og Lone Muus

 

Menighedsrådsmøde d. 18. november 2015 kl. 19.30
Afbud: Ingen

1. Orientering fra formand
Augustinusfonden har været på besøg.
Kirkeministeriets orgelkonsulent Torben Krebs har godkendt det nye orgel.
Fremvisningen for menighedsrådsmedlemmer fra Tønder Provsti d. 9. 11. var godt besøgt, 69 personer fra 20 menighedsråd deltog, og der var glæde over resultatet.
D. 13. 9. 2016 bliver der landsdækkende orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2016.

2. Orientering fra kasserer
• Fra 1. 11. 2015 er menighedsrådet overgået til fælles regnskabskontor
• Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014
Revisionsprotokollatet er underskrevet og afleveret til provstiet d. 29. 10. 2015
• Budget 2016
Budgettet er afleveret d. 13. 11. 2015 kl. 11.29 til økonomiportalen.
To underskrevne redigerede årsbudgetter 2016 er afleveret
• Kvartalsrapport
Kvartalsrapporten blev gennemgået.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er kommet pristalsregulering (0,5 %) mht. priser på kirkegården.
Provstiet har bevilget kr. 90.000,- af 5 %-midlerne til reparation af offerlag.
Rapport fra provstesyn er sendt ud.
Der er stadig mangler i forb.m. det nye interiør.

4. Orientering fra sognepræst
Luther-læsekredsen er kommet godt i gang.
D. 3. 12. bliver der julegudstjeneste for Klosterparken og Lindevang i kirken.

5. Orientering fra udvalg
• Udstillingsudvalg
Referat fra udvalget var udsendt
• Diakoniudvalg
Referat fra udvalget var udsendt
Der er stormøde for frivillige sociale foreninger d. 25. 11. i Tønder.
Der er Helligtrekongersarrangementer på Refugiet d. 9. og 10. januar 2016.

6. Personaleudvalg
• Kommissorium omkring personaleudvalg
Kommissoriet blev godkendt med den tilføjelse, at menighedsrådet fra gang til gang beslutter, hvem der skal sidde i ansættelsesudvalget, når stillinger skal besættes.
• Kirketjener 2
Birgit Grønbek og Renate Ostenholz vil i det kommende år dele arbejdet som 2. kirketjener.

7. Lukket punkt

8. Menighedsrådsmøder 2015/16
2015 kl. 19 i kirken:
8. 12.

2016 kl. 19 i konfirmandstuen:
26. 1.
23. 2.
17. 3.
19. 4.
3. 5. Budgetmøde
31. 5.
16. 6.
24. 8.
13. 9. Sogneaften (orienterings- og opstillingsmøde)
21. 9.
11. 10.
8. 11.

9. Evt.

Elemarie Dam-Jensen

 

Referat af Menighedsrådsmøde
torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.00
Afbud: Ingen
1.    Godkendelse af skrivelse fra 1. suppleant til Løgumkloster menighedsråd
Godkendt
2.    Afgørelse af spørgsmål om 2. suppleants valgbarhed og underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet)
2. suppleanten blev godkendt som valgbar
3.    Orientering fra formand
Alle menighedsråd i Tønder Provsti er inviteret til fremvisning af Løgumkloster kirke d. 9.11. kl.19. Poul Skjølstrup giver en minikoncert og Jørgen Overby orienterer om renoveringen.
Formanden anbefalede at læse den såkaldte KORA-rapport (rapport vedr. ”Menighedsråd på jeres måde”).
Landemoden d. 1. 10. var et rigtig godt møde.

4.    Orientering fra kasserer
Budget 2016 fremsendes som vedtaget på menighedsrådsmødet.

5.    Orientering fra kirkeværge
Der er kommet brev fra Nationalmuseet vedr. offer-(puds-)laget over hvælvingerne, det ser ikke ud til at være så omfattende som først antaget.
Laget skal gennemgås sammen med murer og arkitekt. Der skal søges om et fast tilbud fra mureren og søges om penge fra 5%-midlerne.
Der er provstesyn d. 20. 10. kl. 8.30.
Handicap-P-plads anlægges vest for porten nord for P-pladsen vest for kirken.

6.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der er inviteret til temadag for besøgsvenner og andre interesserede d. 26. 10. kl. 9-15 i Skærbæk.

7.    Evt. optagelse af Løgumkloster Kirke i ”Europäische Route der Backsteingotik”
Menighedsrådet tilslutter sig projektet.

8.    Løgumkloster kirkes renovering
Notat/opfølgning af 8. september blev gennemgået, der bliver fulgt op på punkterne i 2016/17.
Lysestager er sat i bero indtil videre.
Renoveringens økonomi er endnu ikke helt afsluttet.

9.    Personaleudvalg
Intet nyt.
10. Lukket punkt
11. Overgang til fælles regnskabskontor
       Menighedsrådet besluttede, at kassereren sammen med Trine Ellemann
       afklarer, hvornår Løgumkloster menighedsråd kan overgå til det fælles
       regnskabskontor.

12. Orientering fra sognepræsten
       Der er planlagt en foredragsrække vedr. Luther og reformationen som optakt
       til sognerejsen d. 23. – 28. maj 2016.
       Se nærmere i kirkebladet og på hjemmesiden.
13. Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat af Menighedsrådsmøde
tirsdag den 8. september 2015 kl. 20.00 i konfirmandstuen

Afbud: Anne Brodersen, Poul Skjølstrup, sognepræsten
1.    Ansøgning om udtrædelse af menighedsråd
Anne Brodersen har søgt om at træde ud af menighedsrådet af helbredsmæssige årsager. Ansøgningen blev godkendt. Der er taget kontakt til 1. suppleanten.
Lone Muus har overtaget kontaktpersonfunktionen understøttet af personaleudvalget.

2.    Orientering fra formanden:
Fire medarbejdere fra kirkegården tager med på ”Kirkens Forum Fagmessen” i Fredericia d. 25. eller 26. 9.
1. 10. er der landemode i Ribe.
           4. 10. er der høstgudstjeneste og kirkefrokost
7. 10. er der sognemøde i Løgumkloster Forsamlingshus.
9. 11. er alle Tønder Provstis menighedsråd inviteret til at se Løgumkloster Kirke.
3.    Orientering fra kasserer
Intet nyt.

4.    Orientering fra kirkeværge
2. 9. var Nationalmuseets konsulent Ida Haslund på besøg for at se på hvælvingernes offerlag. Rapport følger.

5.    Orientering fra sognepræsten
Intet nyt.

6.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Alle besøgsvenner og vågekoner er inviteret til at være med til Diakonimesse i Esbjerg d. 19. 9.
•    Børn og unge-udvalget:
Der arbejdes videre med ideerne mht. at lave et børnehjørne i kirken.
•    Gudstjenesteudvalget:
Sognepræsten udarbejder en ”spiseseddel” for højmessen til brug for dåbsgæster og andre gæster

7.    Personaleudvalg
Der er udarbejdet stillingsopslag vedr. 2. kirketjener. Ansættelse forventes pr. 1. 11. 2015.

8.    Lukket punkt

9.    Evt.

Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat af Menighedsrådsmøde
tirsdag den 25. august 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen


Afbud: ingen
1.    Orientering fra formanden:
Der er kommet afslag fra SydEnergis vækstpulje til køb af flygel.
Der afholdes et møde i provstiet vedr. gravminderegistrering den 21. oktober kl. 17 i Agerskov. Man mødes på kirkegården.
Menighedsrådet er inviteret til indvielse af den nye dansk-tyske salmebog den 27. 9. kl. 14 i St. Marien-Kirche, Flensborg.
Der er budgetsamråd den 9. september kl. 19 i Agerskov.

2.    Orientering fra kasserer
Halvårsrapporten gennemgået og godkendt.

3.    Orientering fra kirkeværge:
Kirkens indgangsparti er nu officielt godkendt af Ribe Stift (sag.nr.: 08/1265, løbenr.: 73557/15).
Vedligeholdelseshandlingsplan for præstegården er godkendt af Kulturstyrelsen.
2. 9. kommer Ida Haslund fra Nationalmuseet for at syne offerlaget over kirkens hvælv.

4.    Orientering fra sognepræsten:
Babysalmesang begynder 16. 9.
Konfirmander fra Friskolen begynder den 4. 9. kl. 13.30.
Konfirmander fra Distriktsskolen begynder den 18. 9. kl. 8.15.
Som noget nyt er børnehaverne inviteret til høstgudstjeneste fredag
den 2. 10. kl. 10.
Den 7. 10. kl. 19.30 er der sogneaften i Løgumkloster Forsamlingshus.
Den 17. 11. kl. 19.30 begynder en studiekreds om Luther i konfirmandstuen.
Grundlovstaleren 2016 er allerede på plads, det bliver Connie Hedegaard.
Sognepræsten orienterede om sangkraftcentrene, som er et forsøg på at koordinere lokale sanginitiativer.
Der blev desuden orienteret om Folkekirkens asylsamarbejde.

5.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der mangler besøgsvenner, hvis man er interesseret, kan man henvende sig til Kirsten Christensen.
Der er indkaldt til Stiftsdag den 19. september om kirkeligt-socialt arbejde. Det undersøges, om nogle af de frivillige fra Løgumkloster kan deltage
•    Børn og unge-udvalget:
Vedr. RAMS (Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift) ): Udvalget vil tage kontakt til nogle af skolerne for at reklamere for materialerne og initiativerne. Sognepræsten foreslog, at vi appellerer til provstiet om at gøre som i Varde Provsti, hvor de har ansat en lærer i en halvtidsstilling til at arbejde for RAMS.
Der arbejdes videre med ideerne mht. at lave et børnehjørne i kirken og om ideerne med at lave ”tumlingegudstjenester” for børn og forældre fx en gang om måneden i forb.m. aftensangen og med efterfølgende spisning.

6.    Menighedsrådets oplæg i forbindelse med evaluering af aftensang
Mødet vedr. evaluering af aftensang bliver onsdag den 9. 9. kl. 16.00.
Højskolen inviteres til mødet.

7.    Personaleudvalg
Udvalget er gået i gang med arbejdet vedr. udarbejdelse af nye stillingsbeskrivelser på baggrund af oplæg fra medarbejderne.

8.     Lukket punkt

9.    Evt.
Der vil blive etableret en handicapparkeringsplads ved hovedindgangen til kirkegården.

 

Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 3. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Afbud: ingen
1.    Orientering fra formanden:
Referat fra møde 28. maj 2014 vedr. aftensang sendes rundt snarest. Der skal afholdes nyt møde sammen med bønneholderne/institutionerne, så det kan blive afklaret, hvordan aftensangen fremadrettet skal foregå.
Der var almindelig enighed i MR om, at kl. 17.30 er et godt tidspunkt for aftensangen.
Der vil engang til efteråret blive indbudt til en aften for alle menighedsrådsmedlemmer i Tønder Provsti, hvor den nyrenoverede kirke vil blive præsenteret.

2.    Orientering fra kasserer
Budgettet er godkendt til indsendelse til Tønder Provsti.

3.    Orientering fra kirkeværge
Skotrenderne er næsten færdige. Der er tale om en nødreparation. Taget over glasgangen bør udskiftes. Det tages op på provstesyn 2015. De øvrige opgaver, bortset fra offerlaget, er udført. Mht. reparation af offerlaget afventer vi udspil fra Nationalmuseet.

4.    Orientering fra sognepræsten
Ny dansk/tysk salmebog
En salmebog med salmer på dansk og tysk svarende til ”Salmer på dansk og tysk” kommer i en ny udgave med 285 salmer. Også flere af de tyske kernesalmer er her blevet oversat til dansk. Salmebogen er især blevet udarbejdet af danske præster i Sydslesvig, men kan selvfølgelig også bruges nord for grænsen. Numrene for de danske salmer i den nye salmebog vil svare til numrene i Den danske Salmebog. Bogen kommer også til at indeholde ritualerne fra de danske og tyske gudstjenester. Den lanceres d. 27. 9. 2015 i St. Marie Kirke i Flensborg, det bliver en kirkehistorisk begivenhed i grænselandet.
Sognepræsten foreslår, at der indkøbes 50 salmebøger nu, hvor der er tilbud på den. Det blev godkendt af MR.
Luther-tur
Der bliver arrangeret en bustur til Luther-steder i Tyskland d. 23. 5. – 28. 5. 2016. Prisen bliver kr. 5-6.000,- pr. person med halvpension.
Eberhard Harbsmeier har tilbudt at holde nogle foredragsaftener om reformationstidens store skikkelser i vinteren 2015/2016.

Udstillinger
I september 2017 bliver der en udstilling i Løgumkloster om præstegårdenes kulturhistorie i Tyskland efter Reformationen. Udstillingen kommer fra Berlin, men den vil her blive suppleret med en dansk pendant.
I oktober 2017 kommer der en udstilling om ”Luther og jøderne” i Løgumkloster.
Begge udstillinger bliver koordineret i et samarbejde med Ribe Stift.

Klosteraftener 2015/16
16. 9. Tenna Rejnholt Kristensen: Kloster og kirke i Løgumkloster. Historien set gennem arkæologens briller
19.11. Brian McGuire: Cistercienserliv og spiritualitet Løgumkloster i europæisk perspektiv
20. 1. Lisbeth Smedegaard: Huset med de mange boliger – et billedforedrag
om nyere dansk kirkekunst
6. 4. Benny Grey Schuster: Kan Gud ikke lide jernbeton?

Filmaftener
Der var enighed om, at MR´s filmønske er filmen ”I dine hænder” (om aktiv dødshjælp). Den vil blive vist d. 28. 10 2015 kl. 19.30.

5.    Orientering fra udvalg
•    Det stående udvalg:
Vi skal fremadrettet inddrage kirkegårdskonsulenten i forbindelse med en diskussion af, hvordan kirkegården skal se ud i fremtiden.
Der skal udskiftes et par træer, og efeuen ved hovedindgangen skal beskæres.
•    Musikudvalg:
Programmet for festugen blev gennemgået.
Organisterne har undervist i musik på Løgumkloster Distriktsskole, det har været et meget fint forløb.
Planen over koncerter 2015 blev godkendt.
•    Diakoniudvalg:
Der var stor opbakning til festen for besøgsvenner, værter og beboere på Lindevang d. 21. maj.
Der er kommet nye besøgsvenner, men der mangler flere endnu.

6.    Valgudvalg
Carsten Tygesen trådte ind i valgudvalget i stedet for Peter Langberg.

7.    Pris ved guidning i Løgumkloster Kirke
Priser for guidning godkendt jvf. referat af 6. 5. 2015.

8.    Genindvielse/festgudstjeneste d. 14. juni
Orientering.

9.    Personaleudvalg
Arbejdet med udarbejdelse af stillingsbeskrivelser er påbegyndt.

10.     Renoveringsprojekt
Lyseholdere i bænke venter til efter indvielsen.
Sag.nr.:08/1265, løbenr.: 56348/15 af 20. 5. 2015 Vedr. indgangsparti – dødedøren: lovliggørelse.
Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse 20. 8. 2014: Intet af interesse.

11.    Evt.
Intet

12.     Lukket punkt

Elsemarie Dam-Jensen

 

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 6. maj 2015, kl. 19.00 i konfirmandstuen

Afbud: Sognepræsten, medarbejderrepræsentanten
1.    Kandidaten blev fundet valgbar
2.    Erklæring underskrevet
3.    Orientering fra formanden:
Problemerne med salmebogsreolen og hjulene under talerpulten løses af arkitekten. De enkelte hylder i salmebogsreolerne skal justeres. Der arbejdes fortsat med finjustering af lydanlægget.
Der er givet afslag på ansøgningen om midler til køb af flygel fra Sparekassen Løgumklosters Fond.
Jytte Lysgaards udstilling i Klostersalen fortsætter til 10. august 2015.
4.    Orientering fra kasserer
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt
5.    Orientering fra kirkeværge
Arkitekten og kirkeværgen har gennemgået de synsudsatte opgaver. Vestgavlens fuger, offerlag (cementlag over hvælvingerne) og skotrende i glasgangen skal repareres, og taget skal understryges. Pengene er blevet bevilget fra provstiet (af 5 %-midlerne).
Kulturstyrelsen har foreslået, at der udformes en handlingsplan i forhold til præstegården, fordi den er en fredet bygning. Planen er nu blevet formuleret af Jørgen Overbys Tegnestue. Den kan bruges fremadrettet i forbindelse med kommende vedligehold. Handlingsplanen skal godkendes af Kulturstyrelsen, derefter sendes den til provstiet.
6.    Orientering fra sognepræsten
Udgår.
7.    Orientering fra udvalg
•    Diakoniudvalg:
Der har været møde for besøgsvennerne d. 5. 5.  Der er kommet to nye besøgsvenner. 21. 5. er der forårstræf på Lindevang.
•    Børn og unge:
Der har været generalforsamling i RAMS (Ribe Amts Musik og skoletjeneste)
•    PR-udvalg
Næste nr. af kirkebladet kommer især til at handle om begivenhederne i forbindelse med genindvielsen af kirken. Desuden om 1. verdenskrig samt portræt af menighedsrådsmedlem.
•    Genindvielsesudvalg
Indbydelser til 14. juni er sendt ud.
8.    Konklusion omkring turisme/guide – Løgumkloster Kirke
Kirketjeneren har det overordnede ansvar for aftaler vedr. guidede ture i kirken, så besøgene kan koordineres med tjenester, orgeløvning og andre arrangementer.
Guideforeningen bedes give besked om deres guidninger, også af hensyn til de grupper der skal vises rundt.
Guiderne må ikke bruge megafoner. Headset/mikrofon kan lånes i kirken. Af respekt for kirkerummet må guiderne ikke optræde i munkekutter, når de guider.
Honorarer afregnes direkte mellem gruppe og guide, kirken udbetaler ikke penge til guider.
9.    Klosterforum
Klosterforums fremtid drøftet. Der afholdes et møde i juni.
10.    Personaleudvalg
Der blev orienteret om det kommende arbejde med udarbejdelsen af stillingsbeskrivelser.
11.    Lukket punkt
12.    Evt.
Intet
ElseMarie Dam-Jensen


 

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag den 8. april 2015, Kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Afbud: Peter Langberg.
Kirkeværgen deltog i mødet

1. Ansøgning om udtrædelse af menighedsråd- Peter Langberg
Ansøgningen er godkendt. Formanden tager kontakt til 1. suppleanten på den tværkirkelige liste. Som følge af Peter Langbergs udtræden af menighedsrådet blev Elsemarie Dam-Jensen valgt som sekretær.
Svend Rasmussen fungerer som menighedsrådets repræsentant i klokkespillets bestyrelse indtil videre.

2. Orientering fra formanden
Der var enighed om, at det var en festlig genåbning. Jens Rosendal har sendt takkebrev efter åbningen.
Y´s Mens-klubben har skænket en opvaskemaskine til køkkenet ved konfirmandstuen.

3. Orientering fra kasserer – kvartalsrapport
Kvartalsrapporten er udsat til næste møde.

4. Orientering fra kirkeværge
Stormskaden på ringmuren er blevet endeligt udbedret. Forsikringen betaler.
Kirkegårdslederen bliver meldt ind i foreningen Kirkegårdskultur.
Der blev udleveret en liste over synsudsatte opgaver og enkelte nye opgaver. Der søges 5 %-midler.

5. Orientering fra sognepræst
Præstegårdsaftener, festgudstjenester og besøg af Kingokoret har alt sammen været stjernestunder. Y´s Mens-medlemmerne har været en stor hjælp.
Den nye brochure om kirken er kommet på dansk. Engelske og tyske udgaver er under udarbejdelse.
Menighedsrådet foreslår, at præstegårdsaftenerne fordeles med én hhv. forår og efterår.

6. Orientering fra udvalg
• Diakoniudvalg
Forårstræf på Lindevang d. 21. maj for besøgsvenner og værter i menighedsplejen
• Udstillingsudvalg
Orientering. Referat udleveret
• Genindvielsesudvalg
Orientering

7. Fastsættelse af politik omkring levende lys i bænke
Politikken blev fastlagt.

8. Oplæg fra menighedsrådet omkring turisme/guidning i Løgumkloster kirke
Menighedsrådet udarbejder retningslinjer mht. guidning og turistbesøg i kirken.

9. Personaleudvalg
Punktet udsat.

10. Lukket punkt
Intet.


Referat af Menighedsrådsmøde, mandag 9. marts 2015
Kl.19.00 i konfirmandstuen

Afbud: Medarbejderrepræsentanten.
Kirkeværgen deltog i mødet

1. Orientering fra formanden
Der afholdes kirkefrokost d. 26. 4. Prisen er kr. 35,- excl. drikkevarer.
Løgumkloster menighedsråd er vært ved næste formands-ERFA-møde.
Man ønsker først at benytte efterårets konsulentrunde.
Menighedsrådet sender en repræsentant til det kommende RAMS-repræsentantskabsmøde.

2. Orientering fra kasserer
Udkast til årsregnskab for 2014 er forelagt og gennemgået. Tages op til endelig behandling på næste møde.

3. Orientering fra kirkeværge
Der er ansat en praktikant på kirkegården.
Tidsplanen for renoveringsarbejderne i kirken forløber planmæssigt.

4. Orientering fra sognepræst
Minikonfirmander er godt i gang.
Forberedelse af ”Kingokorets” besøg.
Godkendelse af folder ”Velkommen til Løgumkloster Kirke”.

5. Orientering fra udvalg
Intet.

6. Nedsættelse af personaleudvalg
Personaleudvalg nedsat. Flg. personer er valgt:
Kontaktperson (er formand for udvalget)
MR-formand
MR-næstformand
Kasserer
Fremover indgår der et fastpunkt på menighedsrådets dagsorden: ”Orientering fra personaleudvalg”.

7. Kirkens renoveringsprojekt
(sag nr.:08/1265; løbenr.: 22119/15; sagsbeh.:KFJ)
Nationalmuseet og stiftet lader det være op til menighedsrådet om dele af facaden (orgelfacaden) skal gemmes.
Kirsten Christensen ønsker en anden udformning af løse nummertavler på staffeli. Nummertavlerne er godkendt.
Talepulten er godkendt.
Mikrofonstativ til kirkesanger godkendt.
Menighedsrådet har besluttet at takke nej til modtagelsen af en kopi af en due, med henvisning til kirkens konservators udtalelse.
Aftensang i kirken genoptages, når kirkerummet er klar til det.

8. Genåbning af kirken palmesøndag d. 29. marts
Orientering om planerne for genåbningen

9. Lukket punkt
Intet.

10. Evt.
Intet.

Underskrevet:

Anne Brodersen, Kirsten Christensen, Elsemarie Dam-Jensen, Sten Haarløv, Britta Larsen, Lone Muus, Svend Rasmussen, Peter Langberg.

  

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag d. 5. februar 2015, Kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Dagsorden / Referat:
Afbud: Ingen. Kirkeværgen deltog i mødet!
1a. Orientering ved HR-konsulent fra stiftet
Pkt. 1a: Det blev besluttet at man ved næste møde nedsætter et personaleudvalg, som skal arbejde videre med opmåling af de ansattes stillinger, og samtidig være sparringspartner for kontaktpersonen.
1. Orientering fra formanden
Pkt. 1:
• Kirkegårdslederen er kommet på GIAS (system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravsteder).
• Kirken deltager i Kulturugen med en koncert den 3. november med Haderslev Domkirkes drengekor.
2. Orientering fra kasserer
Pkt. 2: Bilag til regnskabsinstruks er underskrevet.
3. Orientering fra kirkeværge
Pkt. 3: Intet.
4. Orientering fra sognepræst
Pkt. 4:
• Babysalmesangen er kommet godt i gang.
• Der planlægges en højmesse d. 9. august med hørehensyn i forbindelse med et kursus på Refugiet.
• Døvemenigheden i Syddanmark afholder en gudstjeneste i kirken den 6. september.
• Der indkøbes højskolesangbøger med stor skrift.
5. Orientering fra udvalg
Pkt. 5:
• Klosteraftenudvalget:  Der undersøges mulighed for tilskud fra Folkeuniversitetet.  - De kommende arrangementer for 2015-2016 er under planlægning.
• Genindvielsesudvalget: Sognepræsten og Lone Muus samarbejder om en ”introfolder” om kirken. Folderen skal være klar til indvielsen. Program for indvielsesfestlighederne er forelagt og godkendt.
6. Menighedsrådets samarbejde med ”Den gamle biograf”
Pkt. 6: Det er besluttet at yde et tilskud til Biografen på 6.000 kr. årligt, fra budget 2016 at regne, mod at kunne benbytte lokalet i forbindelse med 6 arrangementer. - Sognepræsten er kontaktperson. Evt. forslag til film kan drøftes i Klosteraften-udvalget og i B&U-udvalget i samarbejde.
7. Status kirkens renoveringsprojekt
• Den gamle orgelfacade.
• Løgumkloster Kirkes altertavle.
Pkt. 7:
• Den gamle orgelfacades skæbne undersøges!
• Altertavlen bibeholdes.
8. Evt.
Pkt. 8: Intet.
Underskrevet:  Peter Langberg – Sten Haarløv – Anne Brodersen – Svend Rasmussen –
Elsemarie Dam-Jensen – Lone Muus – Britta Larsen – Kirsten Christensen.

 

Referat af Menighedsrådsmøde
tirsdag d. 6. januar 2015 Kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden /Referat (menighedsrådsprotokollen side 191 og 192)
Afbud: Ingen! Kirkeværgen deltog i mødet.
1. Orientering fra formanden
PKT. 1:
• Kirkestatisttik for 2014 udleveret.
• Formandsmøde i ERFA-gruppe d. 26.01.2015.
• Formand og næstformand deltager i kursus d. 21.01.2015.
• Svend Rasmussen repræsenterer menighedsrådet ved mødet vedr. fælles regnskabskontor d. 12.01.2015.
2. Orientering fra kasserer
PKT. 2: Der er skiftet regnskabssystem til det samme som bruges på kirkegården, med besparelse på gebyr til følge.
3. Orientering fra kirkeværge
PKT. 3:
• De administrative opgaver vedr. kirkegården er overgået til kirkegårdslederen.
• Formanden kontakter Stiftets konsulent vedr. opstart af proces med opmåling af de ansattes stillinger.
4. Orientering fra sognepræst
PKT. 4:
• Rislum fonden har bevilget 10.000 kr. til Kingo Korets medvirken ved Højmessen Påskedag.
• Telogisk læsekreds startet med 11 deltagere.
• Minikonfirmander begynder 18.02.15 og babysalmesang d. 04.02.15.
• Klosteraftener planlægges i samarbejde med institutioner. Årets første Klosteraften finder sted den 21.01.15, med Elisabeth Dons Christensen som foredragsholder.
• Der indkøbes Højskolesangbøger med stor skrift.
5. Orientering fra udvalg
PKT. 5:
• Referat af PR-mødet den 16-12.14 er rundsendt.
• Diakoniudvalget: H3K festen er godt afviklet. Man har kunnet tage alle tilmeldte med, så der ikke har været venteliste.
• Kontaktpersonen tilmelder sig 4 kurser.
6. Menighedsrådets vision og målsætning 2015-2016
PKT. 6:  Elsemarie Dam-Jensen redigerer visionerne mhp. mindre justeringer. Større revidering afventer begyndelsen på næste valgperiode.
7. ”Børnenes Domkirke”
PKT. 7: Idéen videreføres i B&U-udvalget som kontakter idéens ophavsmænd. Der er kommet en idé om at etablere en bænk i børnehøjde i det sydvestlige hjørne, som basis i et børnehjørne.
8. Status kirkens renoveringsprojekt:
a) Dør:
PKT. 8a: Menighedsrådet godkender genanvendelse af den gamle hoveddør, som kommer til at fremstå i en  lidt mørkere farvetone.
b) Lyseholder:
PKT. 8b:  Lyseholderne godkendes.
9. Lukket punkt
PKT. 9: Intet
       10 Evt.
             PKT. 10: Intet
Underskrevet:  Peter Langberg – Sten Haarløv – Anne Brodersen – Svend Rasmussen –
Elsemarie Dam-Jensen – Lone Muus – Britta Larsen – Kirsten Christensen.

 

Referat af menighedsrådsmøde.
tirsdag d. 9. december 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden / Referat :
Afbud: Ingen
1. Orientering fra formanden
Pkt. 1:  
• Menighedsrådet er indkaldt til møde med biskop og provsti til den 22/1 -2015 kl. 19:00 i Ribe Bispegaard.
• Regnskab for 2013 med tilhørende revisionsprotokol er godkendt på provstiudvalgsmødet den 18/11-2014.
• Der er i samråd med A.P. Møllers Fond fremsendt en ansøgning med budget vedr. indvielsesarrangementerne.
2. Orientering fra kasserer
Pkt. 2:
• Det er besluttet at kassereren kan arbejde videre med at benytte den lokale bank.
3. Orientering fra kirkeværge
Pkt. 3:
• Intet
4. Orientering fra sognepræst
Pkt. 4:
• RAMS har været en succes med et vellykket arrangement den 18/11 i Dormitoriet med efterfølgende arrangement den 25/11 i Ribe Domkirke.
• Ni læsninger er under forberedelse med dansk / tysk / engelsk islæt.
5. Orientering fra udvalg
Pkt. 5:
• Der arbejdes med 9 piger til et julekor.
• H3K invitationer er udsendt.
6. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden
Pkt. 6:
• Forretningsordenen er godkendt.
7. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
Pkt. 7:
• Vedtægter for formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson er godkendt. Det til rådighed værende beløb er ligeligt fordelt imellem de 4 poster.
• Øvrige vedtægter for stående udvalg og sekretær er godkendt.
8. Telefon godtgørelse til formand
Pkt. 8:
• Formanden er bevilget en årlig telefon godtgørelse på kr. 2.500.
9. Status kirkens renovering projekt
Pkt. 9:
• Gennemgang af statusrapport for renovering for december måned.
       10. Fordeling af poster
Pkt. 10:
• Gudstjenesteudvalg: sognepræsten – Elsemarie Dam Jensen - organisten
• Børne – unge udvalg: sognepræsten – Svend Rasmussen – Anne Brodersen
• Klosteraftenudvalg: sognepræsten – Elsemarie Dam Jensen - organisten
• Diakoniudvalg: Kirsten Christensen – Britta Larsen - sognepræsten – Anne Brodersen
• Udstillingsudvalg:  Lone Muus – Britta Larsen
• Musikudvalg: Peter Langberg - Britta Larsen – Kirsten Christensen - organist - Elsemarie Dam Jensen
• PR udvalg: Svend Rasmussen - sognepræsten - Peter Langberg
• Repræsentant museet Holmen: sognepræsten 
• Repræsentant klokkespiludvalg: Peter Langberg 
• Koordinator kirkekaffe- børnepasning /rygsække: Lone Muus – Der søges en frivillig til Børnepasning / rygsække
         11 Evt.
Pkt. 11:
• Intet.
Underskrevet: Peter Langberg – Elsemarie Dam Jensen – Kirsten Christensen – Britta Larsen – Anne Brodersen – Svend Rasmussen - Lone Muus – Sten Haarløv

 

Konstituerende menighedsrådsmøde
Mandag, den 24-11-2014, Kl. 18.15 i konfirmandstuen.
Dagsorden / Referat:
Afbud: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 1: Godkendt.
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed jf. valglovens § 3 og menighedsrådslovens § 6 stk. 2
Pkt. 2: Bekræftelse af kandidaternes valgbarhed.
3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådsloven § 7
Pkt. 3: De 2 nye medlemmer underskrev menighedsrådsløftet.
4. Valg af formand jf. § 8 stk. 1.
Pkt. 4: Britta Larsen er valgt med 6 stemmer og 1 blank, som formand.
5. Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2.
Pkt. 5: Elsemarie L. Dam-Jensen er valgt med 7 stemmer som næstformand.
6. Valg af kirkeværge jf. § 9 stk. 1.
Pkt. 6: P. A. Martinussen er valgt som kirkeværge
7. Valg af kasserer jf. § 9 stk. 2.
Pkt. 7: Lone Muus er valgt som kasserer.
8. Valg af sekretær jf. § 9 stk. 4
Pkt. 8: Peter Langberg valgt som sekretær.
      9. Valg af kontaktperson jf. § 9 stk. 5
            Pkt. 9: Anne M. Brodersen valgt som kontaktperson.
      10 Valg af bygningskyndig jf. § 9 st. 8
            Pkt. 10: Anker Ravn Knudsen er valgt som Bygningssagkyndig.
      11 Valg af underskriftberettiget jf. § 9 stk. 9
           Pkt. 11: Britta Larsen og Lone Muus er valgt som underskriftberettiget.
      12 Valg af stående udvalg jf. § 17 stk. 1
           Pkt. 12: Svend Rasmussen er valgt som formand for det stående udvalg. Øvrige medlemmer
           er Elsemarie L. Dam-Jensen, Peter Langberg og Britta Larsen.
      13 Valg af valgbestyrelse jf. valglovens § 6 stk. 1
          Pkt. 13: Valgudvalg: Anne M. Brodersen, Svend Rasmussen, Peter Langberg.
       14 Valg af formand for valgbestyrelsen jf. valglovens § 6 stk. 2
        Pkt. 14: Formand for valgbestyrelsen: Svend Rasmussen.
        15 Møde datoer
         Pkt. 15: Mødedatoer: 9/12-2014. 2015:  6/1-5/2-9/3-8/4-6/5-20/5 (budgetmøde)-3/6 // 11/8-8/9-
         7/10 (sognemøde)-8/10-18/11.
        16 Eventuelt
        Pkt. 16: Intet
Underskrevet:  Peter Langberg – Sten Haarløv – Anne Brodersen – Svend Rasmussen –
Elsemarie Dam-Jensen – Lone Muus – Britta Larsen – Kirsten Christensen.
BL 17/11 2014 / PL 23.01.15

 

Referat af menighedsrådsmødet 
torsdag, den 6. november 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat af menighedsrådsprotokollen side 184 og 185:
Afbud: Ingen
1. Orientering fra formanden
Pkt.1:
• Der har været 2 gode, velbesøgte arrangementer i Kulturugen.
• Revurdering af stillingsindhold for personalet opfordres det kommende menighedsråd til at tage op i samarbejde med stiftets HR-konsulent.
• KD-abonnement ændres til 1 papir abonnement og 8 digitale.
• Det nye magasin – kirkepartner – bestilles. Det er gratis.
2. Orientering fra kirkeværge/kasserer
Pkt.2:
• Der har været afholdt brandeftersyn d. 8/10. Godkendt anmærkningsfrit.
3. Orientering fra sognepræsten
Pkt.3:
• Indsamlingslisten godkendt med ret til ændringer.
• 1.s.i Advent – d. 30/11 – serveres Gløgg i glasgangen efter gudstjenesten og kirkekaffen d. 7/12 udgår.
4. Orientering fra udvalg
Pkt.4:
• Diakoniudvalg: Fællesmøde for vågetjenesten og besøgsvenner d. 20/11 kl. 9.30 i konfirmandstuen.
• Musikudvalg: Koncertplan udleveret og gennemgået.
• Udstillingsudvalg: Gennemgang af referatet fra mødet d. 23/10-2014
• Studieturudvalg: Studietur planlagt til d. 22/11 til udstillingen på Tønder Museum ”Troens Landskab” og Tønder Kristkirke.
• Valgudvalg: Intet nyt.
4.a. Udstilling i glasgangen
Pkt.4a:
• Man godkendte opstillingen af udstilling om ”Det gamle Byzans” i glasgangen fra onsdag d. 3/12 og måneden ud.
5. Interiørprojektet
• Status rapport
• Stolen
• Døren
• Kirketjener rum
• Lyse holder til bænk
Pkt.5:
• Der henvises til referat af 4/11 vedr. mødet om interiørprojektet d. 3/11-2014. Referatet er endeligt godkendt.
6. Lukket punkt
Pkt.6:
• Intet
7. Evt.
Pkt.7:
• Intet
Underskrevet:  Peter Langberg, Marianne Christiansen, P.A. Martinussen, Britta Larsen,
                         Lone Muus, Kirsten Christensen, Svend Rasmussen, Sten Haarløv

                                                                                    30/10–2014 BL/ 10/11-2014, PL

 

Referat af menighedsrådsmødet,
Onsdag, den 8. oktober 2014 kl. 18.30 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat (side 182 – 183 i menighedsrådets protokol):

a) Kvartalsrapport
b) Budget 2015

Pkt. 1 a) Kvartalsrapport for 3. kvartal – 2014 er forelagt og gennemgået.
Pkt. 1 b) De af provstiet  krævede reduktioner i budgettet for 2015 er blevet tilrettet.

Orientering fra formanden
Pkt. 2 Deltagelse i formands ERFA – møde var en positiv oplevelse.

Orientering fra kirkeværge/kasserer
Pkt. 3 Den stormskadede mur færdiggøres i foråret 2015.
Arbejdstilsynet har været på besøg d. 25.09.14.

Orientering fra sognepræsten
Pkt. 4 Juleafslutninger er planlagt:
Distriktskolen, 22/12 kl. 9:00 – 9:45 og 10:30 på skolen.
Børnehaverne d. 19/12 kl. 10:00 i Havesalen på Refugiet
Dagplejerne d. 18/12 kl. 9:30 i Havesalen på refugiet
Lindevang d. 23/12 kl. 14:30
Sten arbejder videre med ”Kingo – Koret” fra Færøerne.
Der afholdes en engelsksproget adventsgudstjeneste for Aaløkke mfl. i december måned.

Orientering fra udvalg
Pkt. 5   Valgudvalg: har afholdt møde og der afholdes valg til menighedsrådet den 11/11-2014.
                      
Diakoniudvalg: Vågetjenesten er kommet i gang igen. Der er udarbejdet en revideret målsætning.
Vågetjenesten har været i funktion.
Kontaktpersoner: Sognepræsten, Mette Rosenberg, Kirsten Christensen.
                       
Godkendelse revideret regnskab (2013) og revisionsprotokol
Pkt. 6 Det reviderede regnskab for 2013 og revisionsprotokollen er fremlagt og underskrevet på mødet.

Interiørprojektet
Status rapport
Pkt. 7 Gennemgang af fremsendte bilag.

Lukket punkt
Pkt. 8 Intet

9.   Evt.
Pkt. 9 Intet

1/10 – 2014 BL/ Ref. PL 09.10.14

Underskrevet: Peter Langberg, Kirsten Christensen, P.A. Martinussen, Britta Larsen, Sten Haarløv, Lone Muus, Marianne Christiansen

 

Referat af menighedsrådsmødet   
Torsdag, den 11. september 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat: side 178 – 179 – 180 i menighedsrådsprotokollen.

Afbud: Ingen

1. Orientering fra formanden
Pkt. 1:
• Menighedsrådsmødet er flyttet fra d. 2/10 til 8/10 pga. Landemode.
• Vejkirken opdateres med symbol som cykelkirke. PR-udvalget arbejder videre med sagen.
• Formanden har besluttet at deltage i Formands ERFA – møde!

2. Orientering fra kirkeværge/kasserer
          Pkt. 2:
• Et træ er fældet pga. råd; på den nordlige del af kirkegården.
• Konsulentrunde vedr. elevatoradgang / lift til Dormitoriet udskydes til foråret!

3. Orientering fra sognepræsten
          Pkt. 3:
• 9 familier har tilmeldt sig babysalmesang.
• Konfirmand undervisningen er kommet godt i gang.
• Kirkemusikskolen overtager tirsdage som bønholdere til erstatning for højskolen.
• Der planlægges engelsksproget adventsgudstjeneste for de syriske asylansøgere.
• Sognepræsten har deltaget i ”Alle kan synge” Kursus.

4. Orientering fra udvalg
          Pkt. 4:
          Diakoniudvalget:
• Helligtrekongersfest 3. og 4. januar er under forberedelse.
• Kirkefrokost i forbindelse med høstgudstjeneste.
• Vågetjenesten afholder møde d. 29/9
• Der er PT 23 besøgsvenner. Der kan stadig bruges flere. Kontakt koordinatoren / Sognepræsten.
PR-udvalget:
• Henviser til udsendt referat.

5. Budget
          Pkt. 5:
• Provstiet har pålagt sognet besparelser som vil blive indarbejdet i budgettet ved næste møde.

6. Deltagelse i kulturuge 2014
          Pkt. 6:
• Kirken deltager i Kulturugen d. 3/11

7. Interiørprojektet
• Phonic Ear (lydanlæg)
          Pkt. 7:
• Man har godkendt Tilbud 1-2 og 3c + en merpris på 13.000 kr. til forbedret mikrofonkvalitet. - Arkitekten bedes checke om lyd- og lysanlæg kan arbejde sammen.
• Stiftsøvrigheden godkendte den 30. januar det af arkitekt Jørgen Overby udarbejdede interiørprojekt af 2013. - I skrivelse af 8/9-2014 godkender man delprojektet vedr. Indgangsdør (Dødedør) samt tympanon, udarbejdet af kunstner Per Kirkeby. Sag nr.: 08/1265 Løbenr.: 100288/14, Sagsbehandler: KFJ.

8. Lukket punkt
          Pkt. 8: Intet

9.  Evt.
     Pkt. 9: Intet

Underskrevet af:
Peter Langberg, Marianne Christiansen, Sten Haarløv,
P.A. Martinussen, Britta Larsen,
Lone Muus, Svend Rasmussen, Kirsten Christensen

6/9 – 2014 BL / Ref. 12.09.14 PL

 

Referat af menighedsrådsmødet
Tirsdag, den 5. august 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat:

AFBUD: Svend Rasmussen og medarbejderrepræsentanten PSL. Lone Muus deltog fra punkt 5.

1.    Orientering fra formanden
Pkt. 1:
•    Aftalen med Refugiet er forlænget for resten af renoveringsperioden pga. højskolens lukning.
•    Salget ved auktionen over inventar / kirkebænke indbragte 29.650 DKR.
•    1. Verdenskrigs udbrud blev markeret ved klokkeringning kl. 11:00 til 11:30 d. 1/8 – 2014 og markeret ved gudstjenesten d. 3/8.

2.    Orientering fra kirkeværge/kasserer
Pkt. 2:
•    Kvartalsrapport for 2. kvartal gennemgået og godkendt.
•    Stormskade på kirkemuren forudsætter special fremstillede sten, hvorfor reparationen trækker lidt ud.

3.    Orientering fra sognepræsten
Pkt. 3:
•    Gøglergudstjenesten er planlagt.
•    Efterårets Klosteraftener er på plads. De kan ses på hjemmesiden og i Kirkebladet.

4.    Orientering fra udvalg
Pkt. 4:
•    Valgudvalget har holdt møde d. 30/6 kl. 16:00. Udvalget foreslår Wolfgang Dibbern som ordstyrer ved opstillingsmødet d. 4/9

5.    Godkendelse af kursus
Pkt. 5:
•    Budgettet rummer mulighed for at financiere to kurser for organisterne som hermed er godkendt!

6.    Godkendelse af valgdiæter
Pkt. 6:
•    Det godkendes at menighedsrådsmedlemmer kan få udbetalt 800 kr. i valgdiæt!

7.    Godkendelse af takster for Nordschlw. Gemeindes brug af Lgkl. Kirke
Pkt. 7:
•    Fornyet aftale pr. 1. juli godkendt

8.    Interiørprojektet
Pkt. 8:
•    Status for sommerens byggearbejder er gennemgået. Arbejdet skrider planmæssigt frem.

8a. Økonomi omkring udbringning af Kirkebladet.
Pkt. 8a:
•    Fremtidige udgivelsesdatoer for Kirkebladet er: 1/11-1/3-1/7. Ordningen begynder d. 1/3-2015.

9.    Lukket punkt
Pkt. 9:

10. Evt.
Pkt. 10:
•    Intet.

Underskrevet:  P.A. Martinussen – Britta Larsen – Peter Langberg – Kirsten Christensen – Marianne Christiansen – Lone Muus – Sten Haarløv.

29/7 – 2014 BL / 14/8 – 2014 PL


Referat af Menighedsrådsmødet.
Torsdag, den 19. juni 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

AFBUD:   Ingen

1. Orientering fra formanden
Pkt.1:
• 1 sidealtertavl (Anna Selvtredje) er udlånt til Museum Sønderjylland vedr. udstillingen ”Troens Landskab – Religion i Vestslesvig før og nu”. Udstillingen løber i perioden 21. juni 2014 til slutningen af april 2015.
• Menighedsrådet godkender en udgift på 8000 kr. excl. moms til halleje i forbindelse med afholdelse af julegudstjeneste.

2. Orientering fra kirkeværge/kasserer
       
• Der skal på anbefaling af Kulturarvstyrelsen udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelse af den fredede præstegård. Kulturstyrelsen finansierer handlingsplanens udarbejdelse
• Brandsyn på præstegården gav ikke anledning til kritiske bemærkninger. Synet fandt sted d. 18/6-2014.

3. Orientering fra sognepræsten
          
• Klosteraftener planlagt til: 27.11.14 – 21.01.15 – 19.02.15. Underskudsgarantien vedr. filmaften er hævet til 4000 kr.
• Menighedsrådet har meldt sig ind i Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds, og modtager derfor ”Kirkemusik-Nyt” fremover.
• Menighedsrådet har besluttet at dække busudgiften til RAMS arrangementet i Ribe Domkirke. Nabosognene Bedsted og Nr. Løgum opfordres til at give et tilskud hertil. Der er tale om et ophold i Ribe på 2  timer.

4. Orientering fra udvalg
          
• PR-udvalget: Menighedsrådet godkender at man ændrer frekvensen for bladet til 3 nr. om året. - Der bliver tale om en besparelse samt bedre deadlines i forhold til ferieperioder.

5. Klosterforum (kirken som medlem af cisternettet og European Charter
          
• Menighedsrådet har besluttet fortsat at støtte ”Klosterforum” og medlemsskabet af ”Cisternettet og European Charter” og påtager sig de nødvendige opgaver og ejerskabet hertil. P.A. Martinussen har flg.  særstandpunkt:  Menighedsrådet har ikke ejerskab men medejerskab.


6. Aftensang
           
• Det er besluttet at ændre tidspunktet for aftensang til kl. 17:30 i en prøveperiode på ét år fra d. 1/9-2014. Herefter evalueres forsøget!

7. Kirkens interiør projekt
• Opfølgning af kalkning
• Opfølgning af orgelfacade
• Opfølgning af dørprojekt
• Lån
           
• Arkitekt Jørgen Overby har fremsendt Notat vedr. is-afrensning og diverse følgearbejder dateret d. 12.6.2014. Udgifterne fremgår af budget bilag af 04.06.14. De samlede udgifter beror sig til 1.540.576,19  kr. - Menighedsrådet ansøger Provstiet om at man må benytte de frie midler, supplerende 5% midler og evt. lån. - Isafrensningen er en ekstra indsats, som ikke har været budgetteret, og  kalkkonservatorens arbejde er blevet mere omfattende end budgetteret.

8. Lukket punkt
          

9.  Evt.
   

13/6 – 2014 BL/ 20/6 – 2014 PL:

Underskrevet:
     Peter Langberg – Svend Rasmussen – Lone Muus – P.A. Martinussen –
     Britta Larsen -  Kirsten Christensen – Marianne Christiansen - Sten Haarløv

 

Referat af  menighedsrådsmødet.
Ttorsdag, den 10. april 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat (Udskrift af side 165 – 167 i menighedsrådets protokol):

Afbud: Ingen. Kirsten Christensen kom først til punkt 5 + 6 og 9-13.

1. Orientering fra formanden
Pkt. 1.
Der er bevilget 175 kr. til afskedsgave til afgående Biskop, Elisabeth Dons Christensen.
Der er bispevielse i Ribe Domkirke d. 1/6 kl. 14:00. Der må sendes 3 menighedsrådsmedlemmer: BL – PAM – LM deltager.
Der er afskedsgudstjeneste for biskoppen d. 27/4 kl. 14:00.
Marianne Christiansen og Svend Rasmussen tager til RAMS møde i Sædden kirke d. 28/4 kl. 19:00.
Konfirmandstuen er kommet online.
2. Orientering fra kirkeværge/kasserer
Pkt. 2.
3. april brandsyn uden bemærkninger.
Tilbud på betonvæg på oplagsplads til pris 42.440 fra Kjelkvist.
Konsulentrunde ikke relevant i år.
3. Orientering fra sognepræsten
Friskolens konfirmation fremadrettet
Pkt. 3.
Menighedsrådet kan principielt godkende lørdage til konfirmationsdag for Friskolen i koordination med den tyske menighed.
Udflugt med minikonfirmander den 30/4 til Ubjerg kirke planlagt! Afslutning afholdes den 9/5 i Kapitelsalen.
Afslutning for babysalmesang afholdt. Det planlægges genoptaget til efteråret. Der har været deltagere fra flere sogne!
4. Orientering fra kontaktperson
Pkt. 4.
Intet.
5. Orientering fra udvalg
Pkt. 5.
Møde i valgudvalget afholdt. Den 4/9 afholdes det årlige orienteringsmøde for menigheden. 11/11 afholdes valg! 30/9 indlevering af valglister kl. 19:00. Den 29/11 er sidste frist for konstituering af menighedsrådet!
46 deltagere til filmaften med filmen ”Amour”.
Genindvielse af kirken d. 29/3 og festgudstjeneste d. 14/6-2015 efterfulgt af koncerter den efterfølgende uge.
Den 8/4 møde med besøgsvenner. Godt fremmøde. Sognepræsten har oplæg om diakon bl.a. sorggruppe.
Lindevangstræf d. 22. maj for beboere + besøgsvenner og værter.
Næsten alle har accepteret at forblive på vågelisten.
6.   H3K 2015
Pkt. 6.
Tilbud fra Refugiet modtaget. Egenbetaling fortsat kr. 50 endnu et år. 120 personer max. pr. aften.  H3K fest 2015, 3. + 4. januar kl. 16:30.
7.   Endelig godkendelse af regnskab 2013
Pkt. 7.
Regnskab 2013 er endelig godkendt d. 21/3-2014 afleveret kl. 13:55. CVR. Nr. 56316418
8.   Lukket punkt
Pkt. 8.
Der er valgt flg. leverandører vedr. interiørprojektet:
           a) Murer arbejder: Jens Søndergaard, Løgumkloster
           b) EL-arbejde: EL-centrum, Tønder
           c) Stillads arbejde: BJ-stillads, Aabenraa
           d) Konservator:
                Farve – konservator / inventar: Bent Jacobsen, Faaborg
                Is – afrensning: SSG
                Kalk – konservator: Karsten V. Larsen, Ringe
           e)  Tømrer: Pulpitur / Trappe: Jens Søndergaard
           Der er i alle tilfælde valgt billigste tilbud!
9.   Status interiørprojektet
Økonomi
Orgel facaden
Døde døren
Pkt. 9.
Økonomi: En uforudset ekstraudgift til Is – afrensning af hvælv og buer søges dækket af frie midler.
Orgel facaden: 6 ud af 8 medlemmer af menighedsrådet har vedtaget at der arbejdes videre med det af arkitekten fremlagte udkast til orgelfacade.
Døde døren: Projektet vedr. kunstnerisk udsmykning af Tympanon over dødedøren, samt sænkning af denne, videresendes til godkendelse!
10.  Aktindsigt
Pkt. 10.
Der er fremsendt svar med redegørelse vedr. aktindsigt d. 31/3-2014.
11.  Dato for budget 2015
Pkt. 11.
Budgetmøde fastsat til 2/6 kl. 19:00
12.  Dato for syn
Pkt. 12.
Dato for syn fastsat til 13/9 kl. 8:00. Man mødes i personalerummet i graverhuset!
13.  Evt.
Pkt. 13.
Stående udvalg møde d. 6/5 kl. 7:30.

Underskrevet: Peter Langberg – Marianne Christiansen – Sten Haarløv
                        P.A. Martinussen – Britta Larsen
                        Kirsten Christensen - Lone Muus
                        Svend Rasmussen

 

Referat: 23. april 2014 Peter Langberg

 

Referat af  menighedsrådsmødet, torsdag, den 13. marts 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

(side 162-164 i menighedsrådets protokol)

Afbud: Lone Muus – P.A. Martinussen

Dagsorden / Referat:

Gennemgang og godkendelse regnskab 2013. v/ Helle Sch. Bohn.  Kloster Revision
ad. 1:
Regnskab 2013 er gennemgået og godkendt! - Der efterlyses opklaring vedr. kontering af donation på kr. 10.000 til Diakoniudvalget.

Orientering fra formanden
ad. 2:
Planlægning af juleaftens gudstjenester henvises til Gudstjenesteudvalget.
Der er menighedsrådsvalg d. 11. november. Valgudvalget afholder snarest møde.
Personalet har fået digital adgang til KD!!

Orientering fra kirkeværge/kasserer
ad. 3:
Udgår

Orientering fra sognepræsten
ad. 4:
Sognepræsten orienterede om flg. møder:
Planlægning af 2. Pinsedags morgenvandring: 1/5 kl. 14:00
Gudstjenesteudvalg vedr. jul og gøglergudstjeneste: 15/4 kl. 14:00
Aftensangsmøde: 28. maj kl. 18:30
Dansk/ tysk præstegårdsaften: 1/4
Der er 19 tilmeldte til minikonfirmander
Der er 12 tilmeldte til babysalmesang

Orientering fra kontaktperson
ad. 5:
Udgår

Orientering fra udvalg
ad. 6:
Orientering fra PR udvalget vedr. næste kirkeblad samt hjemmesiden. PL
B&U udvalgsmøde planlagt, men udsat da en medarbejder ikke kunne deltage! SR
Der arbejdes videre med festlighederne omkring genåbning af kirken!

Status renovering
ad. 7:
Der er pt. Solgt inventar for 50.670 kr.
Der er modtaget statusrapport fra arkitekten!
Udkast til orgelfacade fremlagt. Der efterlyses yderligere forslag

8a. Lukket punkt.

Evt.
ad. 8:  Intet

Underskrevet:    Marianne Christiansen – Sten Haarløv – Britta Larsen -
                        Svend Rasmussen – Kirsten Christensen -
                        Peter Langberg

                                  Løgumkloster den 15. marts 2014, Referent: Peter Langberg

Dagsorden  / Referat af møde i menighedsrådet, torsdag, den 6. februar 2014,
kl. 19.00 i konfirmandstuen (Menighedsråddets protokol side 160-162)

Afbud:  Marianne Christiansen og Sten Haarløv

Dagsorden / Referat:

1.  Orientering fra formanden
Pkt. 1: * Godkendelse fra Ribe Stift af sag nr. 08/1265 vedr. 
           *  indvendig istandsættelse, af 30.01.2014, taget til efterretning.
           *  Årsregnskab 2012 og budget 2014 er godkendt.
           *  Bekendtgørelse vedr. bispevalg er modtaget. Der er 3 kandidater.
           *  Der er 7 tilmeldt til babysalmesang.
           *  Der er uddelt invitationer til distriktsskolen og friskolen vedr. 
                minikonfirmander.
                     
2. Orientering fra kirkeværge/kasserer
          Pkt. 2: * Stolesalget er i gang via Lauritz.com
                     
3.  Orientering fra sognepræsten
          Pkt. 3: * Udgår.

4. Orientering fra kontaktperson
          Pkt. 4: * Intet.

5. Orientering fra udvalg
          Pkt. 5: * Udleveret referat fra udstillingsudvalget. 

6.  Beholdningseftersyn for året 2013
          Pkt. 6: * Revisionsprotokollat og notat vedr. beholdningseftersyn er modtaget
                         og behandlet på mødet. Dokumenterne er fremsendt fra det
                         Statsautoriserede Revisionsselskab PWC. Eftersynet gav ikke
                         anledning til yderligere bemærkninger.

7.  Phonic Ear (lydanlæg)
          Pkt. 7: * Gennemgang af overslag fra Phonic Ear. Man godkender
                         overslagspris 2 og en reduceret overslagspris 3 og
                         overslagspris 4 med ændringer af indholdet.
                         Der afventes endeligt tilbud.

8.  Aftensang
          Pkt. 8: * Der indkaldes til aftensangsmøde bl.a. med henblik på drøftelse af
                         ændring af tidspunktet. Alle involverede parter inviteres til mødet.

 

9.  Belysning v. turist indgangen
          Pkt. 9: * Der monteres belysning med sensor ved turistindgangen.

    10. Status renovering
          Pkt. 10: * Statusrapport af 5/2-2014 vedr. renoveringen er modtaget.

    11. Nedsættelse af udvalg til gøglergudstjeneste
          Pkt. 11: * Planlægning af gøglergudstjenesten henlægges til
                           gudstjenesteudvalget.

    12. Evt.
          Pkt. 12: * Stilhed før gudstjenesten blev drøftet!

Underskrevet:  P. A. Martinussen - Britta Larsen
                         Kirsten Christensen - Svend Rasmussen
                         Lone Muus - Peter Langberg

Ref. 12/2-2014 / PL

 

Referat af menighedsrådet, torsdag, den 9. januar 2014 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Dagsorden:

Orientering fra formanden

Orientering fra kirkeværge/kasserer

Orientering fra sognepræsten

Orientering fra udvalg

Status/køreplan renoveringsprojekt

Procedure i forbindelse med kontraktindgåelse

Arbejdsudvalg åbning/genindvielse

Kirkefrokost

Evt.

Referat (Side 155-158 i menighedsprotokollen)

Pkt. 1:

Forespørgsel vedr. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp videregives til medlemmer af menigheden. Man vedtog at lave kollekt i kirken samme dag d. 9. marts 2014.

Menighedsrådets ansøgning ang. honorar blev ikke imødekommet i Provstiet. De vejledende takster blev godkendt plus et mindre tillæg til kirkeværge, kontaktperson og formand begrundet med ekstraarbejde pga. kirkens renovering.

Stiftsøvrigheden har godkendt det af Marcussen  og Søn udarbejdede forslag til ombygning og udvidelse af orglet! Godkendelsen er dateret d. 19/12-2013.

Midlertidig lukning af kirken er godkendt d. 3/1-2014 for perioden 6/1-2014 til 25/3-2015.

Stiftsøvrighedens jurist oplyser at kistetransport imellem den benyttede kirke til begravelser og Kirkegården er for de pårørendes egen regning.

Kirkestatistik udleveret.

Pkt. 2:

Intet

Pkt. 3:

Der er fundet en taler til Grundlovsmødet

Inspirationsmøde vedr. Babysalmesang er fastlagt til d. 19/1-2014. - Kirkesangeren  bevilges kursus i emnet på Kirkemusikskolen!

Nadverliturgien tilpasses de midlertidige gudstjenestelokaler ved at ændre fra Liturgi C til A med visse tilføjelser!!

Pkt. 4:

Diakoniudvalget: God tilslutning til H3K's fest!

PR-udvalget: a) Næste møde 6/3-2014 kl. 14:30.

                                  b) Deadline for næste Kirkeblad 24/1

Pkt. 5:

Der arbejdes med orgel facadens fremtidige udformning.

Man har vedtaget at kirkebænkene må afsættes til kirker eller andre kulturelle formål.

Løse stole søges afsat via ”Lauritz.com”

Lamper søges afsat via ”Lauritz.com”

Modtaget kvittering for menighedsrådets ansøgning vedr. istandsættelse af kirken, fra Ribe Stift d. 20/12-2013.

Pkt. 6:

Menighedsrådet er blevet bedt om af Ribe Stift at behandle en forespørgsel fra Peter Langberg om proceduren i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten om orgel udvidelsen. Et flertal på 6 medlemmer i menighedsrådet mener at kontrakten er underskrevet helt i overensstemmelse med menighedsrådsloven og menighedsrådets vedtægter. Flertallet støtter sig til den faglige ekspertise kirkens to organister besidder og som understøttes af Kirkeministeriets konsulent for Vestdanmark.

Forbehold fra Peter Langberg vedr. Orgelprojektet fremlagt på menighedsrådsmødet d. 9. januar 2014:

            PL går ind for flg.:

De i opgørelsen af 5. september 2013 fra orgelbygger firmaet Marcussen og Søn (på foranledning af Provstiet) nævnte nødvendige arbejder, samt El-registratur på ca. 900.000 kr.

Hovedværks- og brystværks disposition er OK!

Pedalværks disposition OK minus Untersatz 32'

Et svelleværk som er halvt så stort, som f.eks. i Jesus Kirkens Cavaillé-Coll orgel for at nævne et fransk orgel.

 

              PL går IKKE ind for flg.:

Størrelsen af svelleværket, da det bliver alt for voldsomt til kirkerummet. 8 stemmer vil være tilstrækkeligt i stedet for 16. Udeladelse af flg. nr. i dispositionen: 21-22-26-28-30-31-32-33. Tilbageværende registre: 23-24-25-27-29-34-35-36.

Fremrykkelse af orglet, hvis det kan undgås!

Pkt. 7:

Der er nedsat et udvalg til at planlægge genindvielsen af kirken. Flg. personer er valgt: Lone Muus - Britta Larsen – Sognepræsten – Poul Skjølstrup Larsen samt yderligere én fra medarbejdergruppen.

Pkt. 8:

Der afholdes kirkefrokost i marts måned.

Pkt. 9:

Intet.

 

Underskrevet: Peter Langberg – Marianne Christiansen – Kirsten Christensen –
Lone Muus – Britta Larsen - Svend Rasmussen – Sten Haarløv

 

Renskrevet: 14.01.14. PL

 

Referat af menighedsrådsprotokollen

Torsdag, den 5. december 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Dagsorden:
Orientering fra formanden
Orientering fra kirkeværge/kasserer
Orientering fra sognepræsten
Orientering fra udvalg
Status renoveringsprojekt
Salg af diverse kirkeinventar
Medlemskab af Rams
Klokkespilskoncerter 2014
Møde datoer 2014 (husk kalender)
Evt.

Referat (menighedsrådets protokol side 152 og 153)

Afbud:
Lone Muus
Pkt.1: 
Modtaget cirkulære vedr. Bispevalg til Ribe Stift.
Guideforeningen anmoder om møde vedr. guidning i kirke og kloster i restaureringsperioden.

Pkt.2:
Der er afholdt 1 års eftersyn af Dormitoriet efter brandsagen. Der var intet at bemærke.

Pkt.3:
Der arbejdes videre med:
Pinsevandring 2. pinsedag om morgenen afsluttende med friluftsgudstjeneste.
Babysalmesang
Minikonfirmander
Grundlovsmøde
Brorsonfejring med en festgudstjeneste sidste søndag i kirkeåret.

Pkt.4: Diakoniudvalget:
Menighedsplejen har modtaget en donation på 10.000 kr. som vil blive anvendt i menighedsplejens regi.
Der arbejdes videre med et nyt koncept for vågetjenesten.
Invitationer til Hellig Tre Kongers fest er udsendt.

Koncertudvalget:
Koncertplanen er forelagt i udvalget.
Der nedsættes et udvalg til at arbejde med en festival i forbindelse med genåbning efter restaurering.
Der arbejdes videre med Sigurd barret arrangement evt. i samarbejde med Kirkemusikskolen og omegns sogne.

Pr-udvalget:
Fortløbende opdatering i Kirkebladet vedr. renovering, med billeder.
Billeder fra gudstjeneste i de midlertidige lokaler
Deadline for næste blad er d. 24/1.

Pkt.5:
Kontrakt med orgelbygger firmaet Marcussen & Søn er underskrevet og indsendt til Stiftet.
De endelige detailprojekter for renoveringen indsendes medio december og behandles af Stiftsøvrigheden.
Orglet forventes færdig til brug i juni 2015.

Pkt.6:
Der udfærdiges en liste over inventar som skal sælges og listen sendes til Stiftet.

Pkt.7:
Det er besluttet at tilmelde sig RAMS – projektet. Økonomien findes indenfor eksisterende budget.

Pkt.8:
Det er besluttet at fortsætte med at finansiere 6 klokkespilskoncerter.

Pkt.9:
Flg. Datoer er fastsat: 9/1-6/2-13/3-10/4-8/5-12/6-14/8-11/9-2/10-6/11. Tidspunktet ændres til kl. 19.

Pkt.10:
Intet

Underskrevet:
Marianne Christiansen (næstformand) - P.A. Martinussen (kirkeværge og kasserer) -
Britta Larsen (formand) – Kirsten Christensen - Svend Rasmussen
Peter Langberg (sekretær) – Sten Haarløv (sognepræst)              

 

Referat af Menighedsrådsprotokollen  

Torsdag den 7. november kl. 19.30 i konfirmandstuen.

AFBUD:    Ingen

pkt.1

 • Provsti og Stift er ansøgt om tilladelse til lukning af kirken fra d. 6/1-2014 til og med den 28/3-2015, med genindvielse Palmesøndag.

pkt.2:

 • Der er væltet en del træer i forbindelse med stormen, og der er søgt om forsikringsdækning af dem.
 • Aftalen om varme, el og vand til præsteboligen er godkendt af provstiet.
 • Der er bevilget 5% midler til istandsættelse af præsteboligen i forbindelse med præsteskiftet.

pkt.3

 • Fælles dansk/ tysk præstegårdsaftener er planlagt til d. 4/2-2014 (dansk) og d. 1/4 (tysk)
 • Der arbejdes med Grundlovsmøde 2014 i samarbejde med institutioner og foreninger.
 • Fra 2015 foregår Friskolens konfirmation i forlængelse af Distriktskolens, på St. Bededag.

pkt.4

 • Børn- og ungeudvalg:

- Svend Rasmussen valgt til formand.

- Der arbejdes med Høstgruppe og minikonfirmander.

- Der tages stilling til RAMS – projektet ved næste menighedsrådsmøde.

 • Diakoniudvalg:

- 27 tilmeldte til Frivillighedsfest.

- Der bliver deltagergebyr ved H3K's fest. Beløbet er sat til 50 kr. 2014.

- Der arbejdes med en ny struktur for Vågetjenesten

 • Klosteraftener: Den 27/3 2014 vises filmen Amour i Biografen.

Pkt.5:

 • 3. reviderede budget for 2014 er godkendt!
 • Det er besluttet at sende et brev til Provstiet vedr. honorarer.

pkt.6

 • Sognepræsten arbejder videre med projekt babysalmesang

pkt.7

 • (Formanden forlod mødet) Der er bevilget 2500 kr. for 2013.

pkt.8

 • Hanne Knudsdatter er bevilget 500 kr. i telefongodtgørelse i forbindelse med hendes arbejde i udstillingsudvalget i 2013.

pkt.9

 • Britta Larsen valgt til formand med 6 stemmer og 1 blank.

pkt.10

 • Marianne Christiansen valgt som næstformand med 7 stemmer.

pkt.11

 • P. A. Martinussen valgt enstemmigt som kirkeværge.

pkt.12

 • P. A. Martinussen valgt enstemmigt som kasserer.

pkt.13

 • Peter Langberg valgt enstemmigt som sekretær.

pkt.14

 • Lone Muus valgt enstemmigt som kontaktperson.

pkt.15

 • Anker Ravn Knudsen valgt som bygningssagkyndig for 2014.

pkt.16

 • Intet

 

Underskrevet:                                 

Marianne Christiansen (næstformand) - P.A. Martinussen (kirkeværge og kasserer) -

Britta Larsen (formand) – Lone Muus (kontaktperson) - Kirsten Christensen - Svend Rasmussen

Peter Langberg (sekretær) – Sten Haarløv (sognepræst)                                          

                                                                                       Ref.: Peter Langberg 11.11.13

 

 

Referat Menighedsrådsprotokollen 

torsdag, den 10. oktober 2013 kl. 19.30 i konfirmandstuen.

AFBUD:    Ingen

pkt.1: 

Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt Jørgen Overby udarbejdede skitseforslag, dateret 2012, jf. sag. nr. 08/1265 løbenr. 94937/13, af 23/09-2013

Låneansøgning godkendt af Provstiet d. 25/09-2013

Låneansøgning godkendt af Stiftet d. 4/10-2013 sag. nr. 08/1265, løbenr. 100503/13, låne nr. 9045-1

Lejeaftale indgået med Refugiet og Højskolen vedr. Gudstjenester i 2014, første halvdel i Refugiets ”Havesal”, 2. halvdel i Højskolens ”Ottekant”. Aftensang i Kapitelsal.

Øvrige kirkelige handlinger og konfirmationer foregår fra Nr. Løgum kirke med Løgumkloster Kirkes betjening. 2. prioritet vil være Bedsted Kirke.

På baggrund af en henvendelse fra en skole i sognet, er det besluttet at Børn- og Ungeudvalget skal arbejde videre med RAMS-projektet.

pkt.2: 

Kvartalsrapport for 3. kvartal er gennemgået.

pkt.3: 

Sognepræsten orienterede om gudstjeneste planlægningen mm. - Flere gode idéer blev henlagt til diverse udvalg!

pkt.4: 

Diakoniudvalg: Frivillighedsfest d. 6/11-2013

Voksenudvalg: Ca. 75 til filmforevisning

Kunstudvalg: Der afholdes en vandreudstilling om ”Orgelkultur nord og syd for grænsen” i slutningen af november 2013.

pkt.5: 

Afstemning gennemført til PUV

pkt.6: 

Afstemning gennemført til Stiftsråd

pkt.7: 

Regnskab 2012 er forelagt og godkendt uden bemærkninger!

pkt.8: 

Behandling af budget 2014 fortsættes ved næste møde!

pkt.9: 

Arkitekt Ulla Lunn fra ”AP Møller fonden” kommer til møde d. 13/12-2013

pkt.10: 

De 8 detail projekter forelægges menighedsrådet forinden indsendelse til Stiftets endelige godkendelse.

pkt.11: 

Høringssvar vedr. Folkekirkens Styringsstruktur godkendt. Man går vedr. ”Indre anliggender” ind for model 1. ”Folkekirkens Bestyrelse” foreslås ændret til ”Folkekirkens økonomiske råd”. Her går man ind for model 2a.

Menighedsrådet går ikke ind for åremålsansættelse af Biskopper.

pkt.12: 

Intet 

     Underskrevet:                                

                      Marianne Christiansen -  P.A. Martinussen

                      Britta Larsen (formand) – Lone Muus

                      Kirsten Christensen -  Svend Rasmussen

                      Peter Langberg (referent) – Sten Haarløv (sognepræst)

 

Ref.: Peter Langberg 14.10.13

 

 

Referat af Menighedsrådsprotokollen                                          

Torsdag, den 5. september 2013 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat (afskrift af siderne 143,144 og 145 i menighedsrådsprotokollen):

Afbud: 

Lone Muus, Marianne Christiansen deltager fra pkt. 3, P.A. Martinussen deltog vedr. punkterne 2 - 4 - 5 -11.

Orientering fra formanden

pkt.1:

Løgumkloster sogn og Refugiet deltager i Region Syddanmarks arrangement: Syddanske dage, d. 28.-29. september! Arrangementets titel er: ”Det gode liv”.

Orientering fra kirkeværge/kasserer

pkt.2: P. A. Martinussen beretter:

Alarmsystemet er monteret i graverhuset.

Præstens boligbidrag er endelig fastsat af Stiftet.

Orientering fra sognepræsten

pkt.3:

Konfirmandsundervisningen begynder d. 6/9-2013.

Minikonfirmander planlægges til start forår 2014.

Præstegårdsaften i fællesskab med den tyske menighed planlægges til evt. februar.

Orientering fra udvalg

 pkt.4: Kirsten Christensen:

Der afholdes frivillighedsfest d. 6. november kl. 18:30.

Vi deltager med en stand til Diakonimessen i Esbjerg d. 21. september.

Vågetjenesten er etableret og klar, hvis nogen har behov.

PR-udvalg (Peter Langberg):

Sognepræsten indgår i samme udvalg som den afgåede sognepræst.

Klokkespillets bestyrelse er blevet konstitueret med Karsten Eskildsen som formand og Hans Chr. Hein som næstformand. Nye medlemmer af bestyrelsen er: Carsten Tygesen – Aksel Olesen – Anton Schulz – Niels Kousgaard.

P. A. Martinussen:

Der deltog ca. 107 personer i Kirkegårdsvandringen d. 22. august.

Der arrangeres studietur for menighedsråd og medarbejdere med ægtefæller d. 9. november 2013. Sognepræsten indgår i udvalget.

Regulativ for den Tyske frimenighed

pkt.5:

Stiftet har udarbejdet et nyt regulativ for de tyske menigheders brug af folkekirkens kirker! Der udarbejdes et tillæg vedr. Løgumkloster Kirke, efter forhandling med Den tyske menighed.

Overdragelse af d. G. epitafium til Nationalmuseet

pkt.6:

Der er modtaget kvittering fra Nationalmuseet vedr. Løgumkloster Kirkes overdragelse af det Günderrothske Epitafium til museet. Epitafiet har fået inventarnummer i middelalder- og renæssancesamlingen, D149/2013 og er anbragt i magasin.

Budget/kvartalsrapport

pkt.7:

Der har været afholdt budgetmøde og budgetsamrådsmøde med provstiet.

Medlemskab af European C. of Cistercian

pkt.8:

Det er besluttet at tegne medlemskab af ”European Charter of Cistercian Abbys and Sites”. Dette er en følgevirkning af ”Klosterforum”.

Sognemøde 3. oktober

pkt.9:

Der afholdes sognemøde d. 3. oktober kl. 19:30 i Forsamlingshuset. Arkitekt Jørgen Overby præsenterer restaureringsprojektet!

Interiørprojekt og orgel/ pulpitur

pkt. 10:

Der er enighed i menighedsrådet om at arbejde videre med det samlede projekt, som beskrevet i fondsansøgningen.

Flg. menighedsrådsmedlemmer har forbehold overfor flg. detaljer i projektet:

Kirsten Christensen:

Fjernelse af portal ved opgang til prædikestol

Peter Langberg:

Fjernelse af portal ved opgang til prædikestol

Fjernelse af nuværende løjtnantbænke

Ændring af rækværk ved knæfald

Ændring af nuværende lamper

Fremrykning af pulpiturforkant bør ske uden at dække søjlerne 

Evt.

pkt. 11:                                         

Intet

     Underskrevet:   

                      Britta Larsen (formand)        

                      Marianne Christiansen - Sten Haarløv

                      Kirsten Christensen -  Svend Rasmussen

                      Peter Langberg (referent) – P.A. Martinussen

  

7. september 2013 / Peter Langberg

 

 

Referat af Menighedsrådsprotokollen                                      

Mandag, den 3. juni 2013 kl. 19.30 i konfirmandstuen

Dagsorden / Referat (afskrift af siderne 141 og 142 i menighedsrådsprotokollen):

Afbud:  ingen

Orientering fra formanden

pkt.1:

Gudstjenestelisten frem til 1. september er godkendt af Stiftet.

Domænenavnet „LOCUS DEI“ er købt for de næste 5 år for i alt 420 kr.

Genfremsendt ansøgning fra „Common Ground“ besvares med afslag i henhold til tidligere fremsendt skrivelse.

Frist for høringssvar vedr. „Debatoplæg for ny styringsstruktur for Folkekirken“ er 31. oktober 2013

Orientering fra kirkeværge/kasserer

pkt.2:

Der indkøbes nyt alarmsystem til graverhusene.

Det anbefales at udsætte reparation af ringmur afsnit G og F, da det vil blive en meget kostbar reparation, som udsættes til efter syn. I år tager man sig af afsnit A og B.

Orientering fra sognepræsten

pkt.3:

Tjenester på plejehjem og i kirke er fordelt blandt vikarierende præster.

Orientering fra udvalg

pkt.4:

Diakoniudvalg: Godt besøg på Lindevang ved arrangement for besøgsvenner og værter.

Stående udvalg: Der er afholdt opfølgende møde med kommunens tekniske forvaltning ang. fordeling af opgaver vedr. vedligehold udenfor afdeling G.

Voksenudvalg: Kirkegårdsvandring d. 22. august. Den 9. oktober film forevisning af filmen ”Skriget”

Musikudvalget: Kassefunktion vedr. sommerkoncerter er fordelt. Der overføres 25.000 kr. fra koncertbudget til korets Islandstur. Der bevilges 6.000 kr. til bespisning.

PR-udvalg: Intet nyt udover arbejde med Kirkebladet!

Lift til Dormitoriet

pkt.5:

”Ottekanten” på Højskolen er tilbudt som alternativt Gudstjenestested.

Det er besluttet at få arkitekten til at udarbejde et skitseprojekt vedr. elevator fra ”kiosken” op til Dormitoriet.

Budget 2014.-Drøftelse af udkast og prioriteringer - oplæg PAM

pkt.6:

Med driftsudgifter på 5.260.400 kr. og ligningsbeløb på 4.488.616 kr. er budgetforslag for 2014 fremlagt og godkendt og fremsendes til provstiet.

Drøftelse af honorar

pkt.7:

Honorarer fastholdes som anført i budgetforslag for 2014.

Evt.

pkt.8:

Intet

      Underskrevet:                                

                 Marianne Christiansen -  P.A. Martinussen

                 Britta Larsen (formand) – Lone Muus

                 Kirsten Christensen -  Svend Rasmussen

                 Peter Langberg (referent) – Erling Bjerrum-Petersen

 7. juni 2013 / Peter Langberg

Torsdag, den 5. december 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Dagsorden:
Orientering fra formanden
Orientering fra kirkeværge/kasserer
Orientering fra sognepræsten
Orientering fra udvalg
Status renoveringsprojekt
Salg af diverse kirkeinventar
Medlemskab af Rams
Klokkespilskoncerter 2014
Møde datoer 2014 (husk kalender)
Evt.

Referat (menighedsrådets protokol side 152 og 153)

Afbud:
Lone Muus
Pkt.1: 
Modtaget cirkulære vedr. Bispevalg til Ribe Stift.
Guideforeningen anmoder om møde vedr. guidning i kirke og kloster i restaureringsperioden.

Pkt.2:
Der er afholdt 1 års eftersyn af Dormitoriet efter brandsagen. Der var intet at bemærke.

Pkt.3:
Der arbejdes videre med:
Pinsevandring 2. pinsedag om morgenen afsluttende med friluftsgudstjeneste.
Babysalmesang
Minikonfirmander
Grundlovsmøde
Brorsonfejring med en festgudstjeneste sidste søndag i kirkeåret.

Pkt.4: Diakoniudvalget:
Menighedsplejen har modtaget en donation på 10.000 kr. som vil blive anvendt i menighedsplejens regi.
Der arbejdes videre med et nyt koncept for vågetjenesten.
Invitationer til Hellig Tre Kongers fest er udsendt.

Koncertudvalget:
Koncertplanen er forelagt i udvalget.
Der nedsættes et udvalg til at arbejde med en festival i forbindelse med genåbning efter restaurering.
Der arbejdes videre med Sigurd barret arrangement evt. i samarbejde med Kirkemusikskolen og omegns sogne.

Pr-udvalget:
Fortløbende opdatering i Kirkebladet vedr. renovering, med billeder.
Billeder fra gudstjeneste i de midlertidige lokaler
Deadline for næste blad er d. 24/1.

Pkt.5:
Kontrakt med orgelbygger firmaet Marcussen & Søn er underskrevet og indsendt til Stiftet.
De endelige detailprojekter for renoveringen indsendes medio december og behandles af Stiftsøvrigheden.
Orglet forventes færdig til brug i juni 2015.

Pkt.6:
Der udfærdiges en liste over inventar som skal sælges og listen sendes til Stiftet.

Pkt.7:
Det er besluttet at tilmelde sig RAMS – projektet. Økonomien findes indenfor eksisterende budget.

Pkt.8:
Det er besluttet at fortsætte med at finansiere 6 klokkespilskoncerter.

Pkt.9:
Flg. Datoer er fastsat: 9/1-6/2-13/3-10/4-8/5-12/6-14/8-11/9-2/10-6/11. Tidspunktet ændres til kl. 19.

Pkt.10:
Intet

 

Menighedsrådsmøde torsdag d. 18. marts 2021 kl.19.00

Pga. Covid 19-situationen foregår MR-mødet via  Teams og er derfor ikke offentligt. Referat lægges efterfølgende på hjemmesiden som sædvanligt

 

Dagsorden/Referat

1.     Orientering fra formand

Siden sidst – Covid 19-situationen – smitteopsporing, udendørs arrangementer/forsamlingsforbud

Orientering om kommende arrangementer

Drøftelse vedrørende konfirmandfotografering (henvendelse fra fotografen)

Ad 1. I forbindelse med smitteopsporing har vi i Løgumkloster valgt at

orientere via hjemmesiden, hvis der skulle opstå smitte og også opfordre samme sted til at melde tilbage, hvis man er smittet.

Der er ingen ændringer i påskens gudstjenester endnu.

Konfirmandfotografering: Der er kommet en henvendelse fra Jane Rahbæk Ohlsen vedrørende gebyr for fotografering. Vi har valgt at betale dette gebyr. Menighedsrådsmødet i juni afholdes d.  1. juni.

 

 

 

2.     Orientering fra kasserer

Årsregnskab 2020 (foreløbig godkendelse – gennemgang af regnskab ved regnskabsfører udsættes til der er mulighed for fysisk tilstedeværelse)

Ad 2. Regnskabet 2020 er gennemgået og foreløbig godkendt af menighedsrådet.

 

3.     Orientering fra sognepræsten

Påske 2021

Konfirmationer

Klosteraftener

Drøftelse af brev til Liturgiudvalg

Ad 3 Påskens gudstjenester bliver med altergang Skærtorsdag, Påskedag og 2. påskedag.

Der blev afholdt en digital indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Konfirmationerne er udsat til d. 19. juni for Friskolen og d. 20. juni for Distriktsskolen.

Klosteraftenerne har beklageligvis måttet aflyses, men der afholdes et  d. 29.9 med Christian Hjortkjær “Fra Forbudskultur til påbudskultur - hvorfor den nye moral gør unge psykisk syge”. D. 26.10 er det “Grundtvig og Kvinderne” ved Elsa Mathiassen.

Drøftelse af brev til Liturgiudvalg: Vi er enige om at fremsende to svar fra Løgumkloster Menighedsråd.

 

 

 

4.     Orientering fra kirkeværge

Nyt vedr. ramper – godkendelse af projektet

Nye vinduer - kiosk

Ad 4 Ramperne skal godkendes af Provstiudvalget og Fredningsmyndighederne. Der er indhentet tilbud på vinduer i kiosk.

5.     Orientering fra medarbejderrepræsentant

Præsentation af orgelprojekt

 

Ad 5: Forslag til store og små ændringer/ombygninger af orglet. Der skal laves en fondsansøgning.

6.     Orientering fra udvalg

Ad 6.

       Kirke/kirkegårdsudvalg og byggeudvalg

Sager til konsulentrunde?

Vi har ikke nogle sager, der skal med denne gang.

       Børn og unge-udvalg

I stedet for børnegudstjenesten her i marts bliver der her til påske lagt små klip ud med dukken Frida Facebook.

       Diakoniudvalg

Der arbejdes på informationsmateriale om Diakoniudvalget.

 

       Logo-udvalg

Orientering vedr. status for logoprojekt

Der arbejdes på en løsning af visuel identitet (Logoprojektet).

 

       Udstillingsudvalg

Der hænger en rigtig fin udstilling i Dormitoriet af Ken Denning. Vi forventer at kunne holde sogneaften d. 22.4 i forbindelse med udstillingen i samarbejde med Højskolen.

 

7.     Medarbejderudvalg

Ad 7 Der afholdes samtaler med alle medarbejdere.

 

8.     Evt.

 

9.     Lukket punkt

 

Referat Menighedsrådsmøde onsdag d. 14. april 2021
1.    Orientering og drøftelse vedr. ny hjemmeside v. kirketjener
    Vi drøftede den nye hjemmeside. Der blev nedsat et udvalg, der arbejder videre. Udvalget består af Dennis, Helle, Kjeld og Anja.

2.    Orientering fra formand
    Siden sidst – Covid 19-situationen: Fra den 21. maj starter aftensang op igen. Koncerter og andre arrangementer starter også op. Kirkekaffe indføres fra søndag d. 6.     juni med udendørs servering.
    Genautorisering af menighedsrådsbrugere vedr. it-systemer: Vi skal genautoriseres, hvilket regnskabsføreren gør.
    Jubilæum - kirkegårdsleder.
    2023 – Løgum Kloster 850 år. Der nedsættes et udvalg bestående af Elsemarie, Ida Marie, Dennis, Sten og Helle, der arbejder videre.


3.    Orientering fra kasserer
    kvartalsrapport 2021: Godkendt.

4.    Orientering fra sognepræsten
    Grundlovsmødet  afholdes d. 5. juni kl. 14-16 på plænen bag Slottet med udsigt til Højskole og Refugium og Klosterkirke.Taleren i år, som kommer fra         Folkehøjskolernes Forening, er Andreas Harbsmeier, presse- og udviklingschef.

    Filmaftener: Vi forsøger at afholde to filmaftener henholdsvis d. 3.11 og 10.11. Sten undersøger nærmere.

5.    Orientering fra kirkeværge
    Nyt vedr. ramper: Skitserne af ramperne skal tegnes af en kirkearkitekt for at de kan godkendes af  Nationalmuseet.

6.    Orientering fra medarbejderrepræsentant


7.    Drøftelse af orgelprojekt
    Der forespørges i stiftet og laves derudover et overslag over anlægsudgifterne.

8.    Orientering fra udvalg
●    Børn og unge-udvalg. Der afholdes familiegudstjeneste d. 18.5 om emnet “Pinse”.
    Åben kirke-dag: Lørdag d. 11.9. Børn og ungeudvalg arbejder videre.

●    Diakoniudvalg
●    Kommunikationsudvalg. Der arbejdes på retningslinjer på Facebook.
●    Byggeudvalg


9.    Medarbejderudvalg

10.    Evt.

11.    Lukket punkt

Konstituerende menighedsrådsmøde Løgumkloster Menighedsråd 

d. 18. november 2021 kl. 19.00

Afbud fra Dorthe, Heine og Jens

Konstituering:

 1. Valg af formand

Elsemarie Dam Jensen blev enstemmigt valgt ved 7 stemmer

 

 1. Valg af næstformand

LisEmma Søvik blev valgt

 

 1. Valg af kirkeværge

Kjeld Outzen blev valgt

 

 1. Valg af kasserer

Kjeld Outzen blev valgt

 

 1. Valg af kontaktperson

Helle Skaarup blev valgt (Kjeld fortsætter til 01.03.22, hvorefter Helle indtræder)

 

 1. Valg af sekretær

Dorthe Olesen blev valgt

 

 1. Valg af bygningskyndig

Arkitektfirmaet Overby blev valgt

 

 1. Valg af underskriftsberettiget

Elsemarie Dam Jensen og Kjeld Outzen blev valgt

_____________
Ordinært menighedsrådsmøde 

d. 18. november 2021 kl. 19.30

 

 1. Orientering fra kirkeværge

Der arbejdes fortsat på en løsning af nye ramper ved Dronninge-dør og turist-indgang. 

 

 1. Orientering fra formand

 • Vellykket studietur afholdt! Vi fik mange fine oplysninger og god inspiration til Sognehusbyggeri.

 • Vi byder vores nye kirketjener/kirke-kulturmedabejder Birthe Moldt velkommen 2. søndag i advent ved en kop kirkekaffe i Glasgangen.

 • Drøftelser vedrørende eventuel fremtidig deltagelse i et fælles lokalt blad. Vi er i kontakt med Lokalrådet.

 • Niels Sterums bog forventes færdig til december

 • Coronasituationen: vi følger de retningslinjer, der gives. Prøver dog at være på forkant mht afvikling af julens tjenester. 
 1. Orientering fra næstformand/kasserer

 • Menighedsrådet godkender endeligt budget for 2022 afleveret den 14.11-2021 kl. 20.15

 

 1. Orientering fra sognepræst

 • Løgumkloster Distriktsskole har deltaget i RAMS (Ribe Stifts skole/kirke-samarbejde)

 • datoer for institutionernes årlige juleafslutninger i kirken er fastsat

 

 1. Evaluering og efterfølgende beslutning vedr. gudstjeneste-tidspunkt

 • Efter en grundig drøftelse, er det nu besluttet, at vi fastholder den nuværende ordning. 

Begrundelsen herfor: vi ønsker at udvise fleksibilitet i forhold til den rådighedsforpligtelse, der eksisterer i provstiet. Desuden ser vi det som en styrkelse af embedet med den nuværende bistands-funktion. 

 

 1. Orientering fra medarbejderrepræsentant

 • kort orientering, bl.a. om medarbejderrepræsentantens rolle i MR

 

 1. Orientering fra udvalg

 • Diakoniudvalg: 

 • Indsamlingslisten 2022 - besluttes ved næste møde

 • Julehjælp 2022 - vi fortsætter som hidtil

 • Nyt tiltag: der arbejdes på et ugentligt kirkecafé-arrangement i form af træf torsdag formiddage - for frivillige samt andre interesserede  

 • Helligtrekongers fest: vi pakker invitationer d. 22/11 kl. 16-18 i konfirmandstuen. Lørdag d. 8/1 deltager Elsemarie, Sten, Ida Marie, LisEmma, Kjeld

Søndag d. 9/1 deltager Elsemarie, Sten, Helle, Svend, Kjeld

Der er styr på underholdning, bespisning og øvrige aftaler

 

 • Visionsudvalg – udsættes til januarmødet

 

 • Hjemmeside-udvalg:

Forskellige forslag blev fremlagt. Udvalget arbejder videre med to udvalgte mulige leverandører. Tilbud indhentes og beslutning træffes på kommende MR

 

 • Børn og unge-udvalg:

To fine og meget velbesøgte børne/familie-gudstjenester i denne sæson.

Der arbejdes ihærdigt med “den røde tråd” og sammenhænge på tværs. 1. Medarbejderudvalg:

kort orientering.

 

 1. Evt.

 

 1. Lukket punkt

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00

Deltagere: Elsemarie Dam-Jensen, Heine Holmgaard (afbud), LisEmma Søvik (afbud), Kjeld Outzen, Svend Egelund Rasmussen, Sten Haarløv, Ida Marie Krogh Skau, Dennis Bang Fick, Helle Skaarup og Dorthe Lindholm Olesen

Dagsorden

1. Regnskab 2021
Trine Ellemann, Fælles Regnskab, deltager
Trine Ellemann gennemgik regnskabet for 2021 som godkendtes kl. 19.40.

2. Orientering fra formand
Ukraine – materiale fra Ribe Stift
Nyt fra stiftet – stiftsrådsmøde mm.
Biskoppen har opfordret menighedsrådene til at gennemtænke hvordan kirkerne kan bidrage til at modtage eventuelle flygtninge fra Ukraine. Vi kontakter kommunen for at koordinere vores bidrag.
Stiftsrådet har haft seminar.

3.Fortsat drøftelse vedr. Løgumkloster-magasin jf. tilsendt materiale
Menighedsrådet evaluerer vores eget kirkeblad på næste møde og afventer i øvrigt et konkret udspil fra initiativtagerne til magasinet.

4.Orientering fra kasserer
Ingenting at bemærke.

5. Orientering fra sognepræsten
Sognepræsten orienterede om kommende arrangementer. F.eks. skal minikonfirmanderne på den årlige tur til Ubjerg Kirke.

6. Orientering fra kirkeværge
Provstiudvalget har godkendt træfældning på kirkegården.

7. Orientering fra medarbejderrepræsentant
Medarbejderne har overvejet PR-tiltag for kirkens aktiviteter. Kommunikationsudvalget går videre med en samlet strategi.
Der er god tilslutning til babysalmesang.

8. Orientering fra udvalg
· Provstiudvalg:
Der blev orienteret om det kommende budgetsamråd.
· Diakoniudvalg:
o Orientering om Kaffe på kanden-initiativet
o Det nye initiativ ”Kaffe på kanden” i forbindelse med torvedagen er kommet godt fra start.
o Drøftelse af ideen om kirkegårdskaffe
o Menighedsrådet støtter kirkegårdslederens initiativ mht kirkegårdskaffe.
o Folkekirkens Nødhjælps indsamling
o Meget positiv indsamlingsdag med 9.351,50 kr som resultat og stor velvilje fra Ellum og Løgumklosters beboere.

· Hjemmesideudvalg:
Kirkens nye hjemmeside er i gang med at blive udviklet.
· Kommunikationsudvalg
· Børn og ungeudvalg:
Der har været afholdt velbesøgte børnegudstjenester
· Udstillingsudvalg
· Åben Kirke-udvalg:
Næste Åben Kirke-arrangement påtænkes i 2023
· Jubilæumsudvalg (Løgum Kloster 850 år):
Udvalget orienterede om de foreløbige planer
· Sognehusudvalg:
Udvalget mødes til indledende drøftelser.

9. Medarbejderudvalg
10. Evt.
I samarbejde med andre institutioner i byen arbejdes der med opstilling af ladestandere til el-biler.

11. Lukket punkt

Kirkens regnskab
www.sogn.dk
Løgumkloster kirkes statistik fra 2002 - 2012
Tilbage til forsiden